Cuvinte care rimează cu reînnoiască; rime cu reînnoiască
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "reînnoiască":

Sus

Rime de gradul 1:

trăiască războiască construiască celuiască alcătuiască voiască uluiască soiască puiască pescuiască obișnuiască locuiască înlocuiască îndoiască foiască chinuiască căiască trebuiască noroiască instruiască femeiască cheltuiască boiască străduiască sfătuiască roiască pricinuiască prețuiască jefuiască învoiască dăruiască chibzuiască șovăiască sleiască pustiască plăsmuiască orânduiască nevoiască lustruiască învinuiască înfăptuiască împrejmuiască gunoiască ghemuiască destăinuiască bănuiască băiască tânguiască tăinuiască șlefuiască răzuiască propovăduiască poleiască plănuiască mânuiască mântuiască găzduiască evreiască dăinuiască croiască arcuiască altoiască zgâiască viețuiască tăgăduiască supraviețuiască sporovăiască rânduiască prăznuiască jeluiască înnoiască făgăduiască disprețuiască cotrobăiască biciuiască zdrențuiască vuiască văruiască ticăiască spoiască schingiuiască reconstruiască povățuiască pecetluiască mușuroiască mituiască lecuiască jinduiască încercuiască iască hărțuiască dibuiască conviețuiască ciocoiască albiască tencuiască țârâiască tămăduiască sfiască revizuiască puhoiască priboiască păruiască năzuiască năpăstuiască intuiască holteiască grăiască fățuiască dumnezeiască cârmuiască căpătuiască zuruiască vlăguiască vătuiască unduiască țintuiască ticluiască tescuiască străjuiască spilcuiască șiroiască șerpuiască secătuiască primejduiască pocăiască pietruiască păsuiască pălmuiască nădăjduiască miruiască înrăiască hăiască fleșcăiască flăcăiască buhăiască asemuiască ogoiască zimțuiască zeciuiască zăgăzuiască târguiască smălțuiască siluiască sălășluiască răsfoiască prăfuiască pizmuiască lipăiască ghiftuiască ferchezuiască deznădăjduiască ciorovăiască burzuluiască aghesmuiască terciuiască rindeluiască prilejuiască priască năboiască muruiască hăituiască ciuruiască chefuiască zețuiască viermuiască tutuiască șfichiuiască
Sus

Rime de gradul 2:

vorbească urmărească unească țărănească stabilească servească românească recunoască răspândească privească primească potrivească pornească oprească omenească ochească numească nască micească mărească lungească lovească lipsească întărească întâlnească însușească însoțească îndeplinească grecească găsească folosească deosebească denumească cunoască crească cerească bolească bisericească zdrobească zăpăcească vădească urască turcească sufletească strălucească sporească socotească slăbească sfârșească școlească roșească risipească revenească reușească reunească răsucească prelungească pregătească potolească plătească păzească părăsească nimicească muncească lipească liniștească judecătorească iubească întregească înmulțească îngrijească încălzească împodobească hrănească hotărască găurească gândească ferească dovedească dorească domnească depășească definească cucerească clădească citească cinstească cădească bucățească broască bărbătească bănească amintească zorească vopsească vestească trezească topească tipărească stârnească sosească silească sfințească săvârșească rotească rostească rănească prăpădească povestească plutească plictisească pedepsească păcălească netezească nenorocească murdărească mulțumească mărginească lămurească izbească ivească învelească învârtească întocmească îngrămădească înflorească împlinească împletească greșească grăbească gătească firească fericească dobândească cântărească călătorească amețească amăgească albească adăpostească adâncească aburească zgârcească vrăjească umilească uimească turtească trăncănească sucească stropească strivească smintească scormonească scobească rusească rostogolească restabilească rătăcească răcească prevestească prăjească prăbușească poruncească pomenească poftească pământească odihnească ocrotească obștească obosească nimerească neliniștească necăjească mască mărunțească mărturisească mâhnească lărgească izbucnească întrunească însuflețească înrudească înlesnească încrețească îmbunătățească îmbolnăvească îmbogățească grijească gonească ghicească flecărească felurească domolească dojenească desăvârșească datorească crucească copleșească ciocnească căptușească boierească alungească ademenească zugrăvească zbârlească zărească uneltească țâșnească târască tăbăcească surească statornicească șoptească snopească slujească slăvească scutească scotocească scornească sărăcească răzvrătească răscolească răpească putrezească preamărească prăvălească posomorască pocească plesnească pățească pălăvrăgească orășenească ocolească nemulțumească necinstească năvălească năucească născocească năpădească moldovenească mijlocească menească mânjească lingușească limpezească jignească izgonească izbutească istovească isprăvească învechească întovărășească înțepenească însănătoșească înroșească înnebunească îngrădească îndrăgostească încetinească împuternicească împotrivească împărtășească hoinărească golească dichisească deslușească cumpănească cojească clocească ciupească cioplească cherchelească cască bombănească belească batjocorească bârfească aurească asuprească alipească zvâcnească zidească zbârcească zăngănească zăbovească veștejească urzească umezească trupească trudească trăsnească tocmească tocească țintească țicnească stingherească stâlcească sclipească schimonosească rotunjească renască râvnească ramolească proptească pripească preoțească ponegrească pocnească pitească pipernicească pășească pârlească pârască pălească otrăvească ostenească ofilească ocărască nutrească nesocotească negrească năpustească muncitorească momească moleșească minciunească lucească lenevească jumătățească jelească iuțească iscodească irosească învrăjbească înveselească înjosească îngrozească îndreptățească îndrăznească îndeletnicească încremenească încolăcească îmboldească gospodărească finească fălească englezească despăgubească descrească cotească cosească convertească clocotească clevetească clătească ciocănească cicălească cerșească cavalerească călugărească călăuzească buimăcească bodogănească bocească ațipească argăsească amărască amănunțească agonisească afurisească adeverească acrească zvârcolească zâmbească zădărnicească ursească trosnească trântească șterpelească stăvilească stârpească sfrijească scrântească schilodească rodească robească regăsească răzbească răstească rărească răcnească proslăvească prigonească prășească porcească pitorească pilească pervertească pângărească pândească oglindească mugurească moșească molipsească mândrească măgulească lățească jumulească izvorască ispitească ispășească înzdrăvenească învestească înnegrească încolțească îmbătrânească hodorogească fudulească făurească economisească demască compătimească chircească căznească cârpească cărămizească călească bolborosească bătătorească asprească asfințească amorțească albăstrească zbicească zămislească zădărască urgisească umbrească troienească travestească trândăvească tivească țigănească țărmurească tâmpească tălmăcească șușotească spovedească sluțească scârbească sădească răzlețească răsplătească răcorească prostească prietenească poposească pironească pescărească pătimească oștească osândească opărească neîngrijească nefirească mugească mototolească mocoșească mijească iscusească iscălească investească întipărească întețească înrăutățească îngălbenească îndulcească îndârjească încâlcească împietrească împărătească îmblânzească hărăzească grozăvească grămădească glumească foșnească forfotească fandosească dospească dosească dogorească dezvinovățească dezvelească dezlipească dezamăgească deservească cotropească convorbească contopească clipească clămpănească ciugulească ciufulească ciripească ciobănească chinezească cetățenească căciulească burdușească bufnească bască bălăcească bălăbănească ațintească ască absolvească zdrelească zdrăngănească vâslească ticsească terfelească tăvălească tătărească țăcănească surghiunească supranumească stupească stropșească sortească smucească smerească scrobească scorojească scociorască scâncească rumenească ruginească pungească pripășească primenească prăsească potopească potcovească ponosească podească pirotească peticească pețească părtinească păgubească oropsească nedumerească nedreptățească mohorască migălească meșteșugărească mănăstirească lumească julească jugănească jertfească izbăvească învinovățească întrezărească înmărmurească înlemnească înfofolească înăcrească îmbulzească hirotonisească halească fugărească feciorească domesticească dărăcească cuibărească corcească copilărească consfințească codească clipocească clănțănească chitească cernească cătrănească brâncească boțească boscorodească bocănească bleojdească bălmăjească aricească aerisească prizărească zbughească zborșească văicărească urnească ungurească tușească tulească teșească suplinească studențească strunească știrbească spetească spălăcească sfredelească scopească sclifosească sătească răvășească răstignească profețească pritocească povârnească poticnească poreclească poprească polițienească pleoștească picotească păturească păstorească oțelească oploșească nefericească nălucească licărească latinească jigărească înverzească înrobească îndobitocească închircească încărunțească înăsprească împotmolească împăienjenească îmbrobodească îmbrâncească hulească hăulească garnisească gângăvească franțuzească fasolească dezrobească dezmeticească desfrunzească descotorosească cumințească croncănească coșcovească contenească ciopârțească chivernisească câmpenească câinească butucească bușească borască blagoslovească bătucească aservească amuțească abolească zeflemisească zburătăcească zaharisească vitejească urâțească ucenicească toropească sihăstrească semețească scumpească sărbătorească răsădească rânjească răgușească propășească prisosească pribegească preaslăvească postească plivească plinească păsărească pârjolească ostășească opintească nemțească nădușească morfolească mocnească mazilească logodească lâncezească istorisească înzăpezească învălătucească înstărească înfrățească înălbească împleticească împăturească împădurească ghiontească gârbovească dubească despădurească cotcodăcească cositorească complinească cocoloșească cocolească clintească clăbucească căsătorească cârtească căpriorească brodească boltească blegească bătrânească băbească aromească zolească zgribulească zgândărească zălogească veselească tânjească strujească strămoșească șopotească silabisească scrâșnească scofâlcească sclivisească sârbească sălbăticească rupturească rostopască reamintească răbufnească pufnească pricopsească precumpănească popească plămădească piticească pască pardosească părăginească oltenească obrăznicească nărăvească mucezească mozolească mâzgălească lihnească jecmănească izvodească italienească învinețească înnămolească înmugurească îngerească îndrăgească frunzărească frățească feștelească fâstâcească dumerească drăcească dezmorțească despletească descumpănească descojească ctitorească covrigească covârșească ciomăgească chelfănească cărăbănească canonească cănească bucherească bolovănească bălăngănească asurzească ardelenească arămească zvonească zăvorască zăticnească zăluzească zălezească tihnească târnosească sulimenească șubrezească sticlească smolească slovenească sinchisească scrijelească săpunească recucerească rablagească prohibească
Sus

Rime de gradul 3:

uscă moluscă bruscă muscă căscă frescă riscă iscă gâscă grotescă etruscă burlescă ploscă livrescă franciscă confiscă
Sus

Definiții din DEX:

REÎNNOÍ, reînnoiésc, vb. IV. 1. Tranz. A schimba din nou, a înnoi încă o dată. 2. Tranz. A preschimba un document, a-i prelungi valabilitatea, a-l face din nou valabil. 3. Refl. (Despre acțiuni) A se produce din nou, a se repeta. 4. Tranz. A restabili, a relua, a reîncepe. ♦ (Despre suferințe) A face să reapară, a stârni din nou, a răscoli, a împrospăta. 5. Tranz. și refl. (Fig.) A (se) împrospăta. – Re1 + înnoi.

A REÎNNO//Í ~iésc tranz. A face să devină iarăşi nou; a renova. ~ o prietenie. /re- + a înnoi

A SE REÎNNO//Í se ~iéşte intranz. (despre acţiuni) A avea loc din nou. /re- + a se înnoi

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

REÎNNOÍ vb. 1. v. preschimba. 2. (înv.) a preînnoi. (A ~ un contract.) 3. v. împrospăta. 4. a repeta, (înv.) a preînnoi. (Şi-a ~ propunerea.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s