Cuvinte care rimează cu particularism; rime cu particularism
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "particularism":

Sus

Rime de gradul 1:

barbarism umanitarism militarism maghiarism totalitarism autoritarism familiarism vulgarism utilitarism țarism egalitarism voluntarism antitrinitarism sedentarism gargarism funcționarism solidarism revoluționarism misionarism solitarism reacționarism antimilitarism sectarism parlamentarism bovarism vizionarism refractarism complementarism cezarism gregarism
Sus

Rime de gradul 2:

turism autoturism aforism lirism manierism anevrism empirism behaviorism rigorism meteorism futurism purism împăciuitorism centrism aleatorism gongorism egocentrism planorism heliocentrism terorism fourierism epicurism zoroastrism istorism gangsterism verism sămănătorism retorism pauperism cicloturism antropocentrism pitagorism naturism amatorism culturism quakerism gândirism cateterism tantrism cavalerism geocentrism conservatorism apriorism argirism onirism afacerism mesmerism conciliatorism hitlerism carierism ungurism integrism trăirism metaforism etnocentrism euhemerism bonjurism radioamatorism meliorism letrism ezoterism cascadorism miniaturism caricaturism aventurism taylorism aposteriorism oratorism pompierism mercurism hidrargirism fosforism alegorism cuprism cineamatorism fachirism antiistorism verslibrism siderism hetairism folclorism colorism barbiturism lichidatorism anistorism vampirism pilorism
Sus

Rime de gradul 3:

organism mecanism franțuzism turcism semantism microorganism grecism anglicism fonetism creștinism romantism latinism silogism realism metabolism clasicism catolicism traumatism socialism reumatism paralelism seism metamorfism magnetism italienism islamism feudalism comunism capitalism americanism neologism marxism budism atletism simbolism materialism germanism dinamism cultism absolutism rusism misticism impresionism idealism dualism astigmatism tropism serialism raționalism protestantism patriotism nazism formalism fascism calvinism alpinism umanism somnambulism sofism pozitivism monahism mahomedanism liberalism fanatism expresionism darwinism cubism suprarealism subiectivism strabism sincretism servilism sentimentalism rotacism pesimism paludism optimism naturalism naționalism modernism galicism cromatism ciclism catehism banditism antagonism senzualism scepticism regionalism pragmatism parașutism neoclasicism imperialism iluminism determinism brahmanism atomism ascetism alcoolism urbanism pugilism leninism iudaism existențialism evoluționism eufemism eroism egoism dramatism dadaism cataclism bolșevism bigotism anarhism adventism abstracționism sincronism rasism rahitism mozaism luteranism hipism hiperurbanism egotism colonialism birocratism automatism ateism atavism agnosticism electromagnetism vulcanism tembelism structuralism slavism sclavagism revizionism provincialism primitivism personalism paroxism parazitism monoteism lesbianism hinduism cretinism avangardism arianism anglicanism prezbitism platonism panteism oportunism obiectivism junimism iluzionism fatalism conformism automobilism animism empiriocriticism vitalism stoicism pacifism ortodoxism ocultism nominalism neoromantism monism fetișism favoritism erotism energetism atonalism antropomorfism altruism transformism sadism relativism polisilogism neoplatonism izomorfism hermafroditism gestaltism exclusivism estetism despotism deism constructivism bogomilism arhaism truism teism spiritism șovinism peripatetism pedantism patetism păgânism nonconformism negativism neaoșism motociclism mecanicism iredentism idiotism heliotropism fototropism chimism centralism anabolism vocalism vandalism teribilism slavonism psihologism profesionalism poporanism poantilism neocolonialism mutism mahalagism machism kantianism iraționalism gnosticism azeotropism universalism tradiționalism spiritualism proxenetism politeism polimorfism onanism noctambulism monofizitism microseism freudism eclectism dodecafonism dirijism convenționalism cinism catabolism anacronism academism stângism sionism safism prozaism prognatism preromantism nihilism mercantilism mazdeism machiavelism luminism imagism geomagnetism funcționalism finalism cosmopolitism cartezianism internaționalism reformism protocronism prezbiterianism politicianism obscurantism neopozitivism monarhism lamaism individualism imobilism geotactism elenism dogmatism didacticism daltonism chietism baptism aeromodelism taoism scientism politonalism pasivism nudism nepotism masochism macroseism homomorfism hispanism gigantism fenomenalism fariseism endemism comensualism chemotactism autism asociaționism aristotelism antisemitism anabaptism antiintelectualism tribadism solecism semanticism regalism radicalism poligenism peristaltism parnasianism narodnicism menșevism marinism maniheism jurnalism jansenism huliganism fideism federalism exorcism dimorfism defetism conservatism confucianism comparatism chimiotropism bonapartism analogism adogmatism aboliționism transcendentalism configuraționism unionism sufism șarlatanism prerafaelitism polisemantism pluralism pietism miopism hipocratism hedonism galvanotropism experimentalism demonism deltaplanism corporatism catastrofism canibalism botulism anticlericalism albinism șintoism șiism puritanism prosilogism profesionism practicism neotomism neokantianism neoimpresionism narcisism miciurinism limfatism husitism hipertiroidism feminism expansionism cvietism cabotinism analfabetism constituționalism verbalism timpanism sinapism semitism priapism preformism obstrucționism misoginism malthusianism magmatism laconism fracționism feromagnetism falansterianism etilism dialectalism decadentism cacofonism bilingvism anatocism absenteism anarhosindicalism sindicalism servomecanism semidoctism românism psihism probabilism preclasicism panslavism panelenism nervism neorealism mesianism jainism iezuitism emanatism elitism democratism decepționism colaboraționism apolitism amoralism unitarianism trofism teatralism separatism ptialism paralogism nicotinism neofascism mașinism iotacism hirsutism hipotiroidism eudemonism criticism consonantism chimiotactism calofilism tomism surdomutism stigmatism solipsism sociologism schematism prohibiționism pitiatism perfecționism paramagnetism neohegelianism monometalism metodism imaterialism fiziocratism decorativism conținutism clericalism cartism artritism abstenționism tehnicism sexualism selecționism revanșism postmodernism paseism nanism mimetism microtraumatism macaronism legitimism geotropism fixism extremism diletantism conceptism bimetalism anexionism vedetism sunnism străinism reotropism policroism pleocroism ocazionalism monosemantism intuiționism intimism ilogism galicanism fototactism fabianism exotism episilogism creaționism conceptualism comparativism chemotropism atropism anticolonialism agrarianism snobism satanism ritualism nomadism neonazism marginalism lamarckism intervenționism idiocromatism fovism etimologism ermetism emanaționism ecumenism biologism electrotraumatism totemism simplism plutonism monopolism maoism libertinism intelectualism idiotrofism generativism ficționalism exomorfism electrotropism eidetism contractualism tragism tendenționism tactism stereotipism seminomadism programatism panislamism navomodelism mutaționism logicism instrumentalism indiferentism indianism imoralism filantropism eufuism enantiomorfism diamagnetism descriptivism cooperativism saturnism șamanism proudhonism mutualism luddism indeterminism fordism enciclopedism cameleonism anticonformism tolerantism tezism simfonism rachetomodelism panlogism neocapitalism mormonism mendelism izolaționism imanentism idiomatism hilozoism heteromorfism filistinism ferimagnetism ergotism cerebralism anticomunism hiperparatiroidism xeromorfism trimorfism tehnocratism monumentalism moldovenism moderantism mahometism magism hipermetropism fizicalism donchihotism civism aticism anastigmatism alocromatism stalinism zoomorfism suprematism substanțialism statism sinarmonism prozelitism parkinsonism panamericanism neocriticism laxism kantism irenism incolinism festivism etatism endomorfism bizantinism bernsteinism balcanism autohtonism aristocratism ardelenism agramatism vegetarianism țărănism pavlovism patriarhalism papism organicism neptunism neojunimism neocatolicism morganism monogenism mithraism mahdism exhibiționism etnicism epicureism dicroism colectivism babuvism antialcoolism acromatism talmudism sardanapalism pangermanism ortostatism orientalism orfism orășenism lunatism industrialism iacobinism homeomorfism eruptivism concordism cazualism cafeism benzolism automodelism pseudohermafroditism pastoralism ostracism muntenism monolingvism melodramatism infantilism inactivism hidrotropism cooperatism alexandrinism alogism ultramontanism tartufism silabism pumnism puerilism parvenitism paracronism neofreudism mongolism modelism metacronism lichelism hegemonism comensalism ciocoism arivism providențialism paternalism operaționalism nefalism moralism monotelism miticism laicism hipnotism epifenomenalism conjuncturalism austromarxism ultraliberalism supranaturalism sinergism rutenism prezentism neoliberalism metalism melodism idilism galvanism fanariotism dandism codism bromism asincronism virilism vaginism sintetism șablonism psitacism panpsihism multilingvism loialism hormism eretism emotivism donjuanism diversionism deviaționism autocratism adamism actualism utopism sigmatism sibaritism saducheism reomorfism rabinism polisintetism pașoptism morfinism manganism iodism holism hașișism fiscalism esofagism echinism dermografism cromism catamorfism antiimperialism antifascism pseudoetimologism tebaism republicanism puștism peripateticism pasionalism osianism omeomorfism misoneism inconformism hegelianism flegmatism faringism confuzionism cauzalism antropologism antiumanism analitism titanism scolasticism monoideism idiomorfism hieratism fotoperiodism finitism epigonism tiroidism termotropism secentism saprofitism rafaelism plebeianism pancalism ortocromatism organotropism olimpianism mutacism monolitism medievism infinitism ilustrativism empiriomonism cristianism cloroformism climatism cenobitism caporalism antijunimism anilism zeflemism tetanism semiparazitism sârbism sabinism retrognatism relaționism profetism pretorianism populism pedagogism panafricanism monocameralism militantism microbism idoneism henoteism esperantism demorfism condiționalism complotism cameralism bucolism apologetism instituționalism predeterminism polemism pirometamorfism ofidism muzicalism monohibridism metamagnetism mefitism hiperinsulinism galenism eminescianism electrodinamism confesionalism caudillism cantaridism antivedetism antipapism antidogmatism antiperistaltism transformaționalism trialism stilism proteism prometeism poltronism periodism parsism papagalism pansexualism mitridatism mitologism manilovism libidinism antirealism reducționism cocainism trapezism tehnologism supletivism detectivism comercialism serafism tabuism neconformism dacism balzacianism anticristianism adolescentinism simțimântalism politehnicism declamativism bulevardism bilateralism haretism medievalism panromânism polițism antifilistinism cuzism artificialism social-democratism marxism-leninism liber-schimbism
Sus

Definiții din DEX:

PARTICULARÍSM1 s. n. Concepție ideologică și politică conform căreia se pretinde autonomia unei provincii, a unei părți dintr-un stat. – Din fr. particularisme.

PARTICULARÍSM2 s. n. (Rar) Caracter intim, personal, specific al cuiva sau a ceva. – Particular + suf. -ism.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s