Cuvinte care rimează cu fărâmiței; rime cu fărâmiței
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "fărâmiței":

Sus

Rime de gradul 1:

miței momiței albumiței mămiței lăcrimiței
Sus

Rime de gradul 2:

viței iței zeiței poliței graniței schiței rămășiței bobiței șuviței suliței călugăriței arșiței actriței uliței țiței temniței pivniței pieliței matriței foiței căpiței tăbliței spiței piuliței notiței bufniței bubuliței undiței rotiței ploșniței meliței fetiței baniței prepeliței pojghiței perniței peniței mlădiței codiței burniței vârtelniței trâmbiței săpunariței lădiței gaiței bădiței fiței urechelniței roiniței gărgăriței doniței crăiței cosiței cârtiței babiței aluniței veveriței răzmeriței râșniței pojarniței nojiței cratiței coropișniței clopotniței bentiței tăiței rapiței porumbiței niței măselariței lișiței grădiniței garofiței frunzuliței cobiliței chichiței șurubelniței solniței răsadniței raniței musculiței măgăriței jurubiței găselniței draniței chișiței cădelniței căciuliței baborniței albăstriței velniței troiței șopârliței șiței scăriței rochiței păstoriței mușiței leliței lapoviței gropiței furculiței coșniței alviței usturoiței turiței păștiței mioriței diavoliței cruciuliței cristelniței botniței bărbiței tămâiței scufiței sabiței rariței portiței pictoriței oiței linguriței jintiței hachiței ferfeniței dumitriței dediței cununiței blăniței punguliței peliniței pavecerniței liței laviței jitniței bolniței târtiței tarniței șopârlaiței plevaiței păducherniței ocniței matiței hreniței ciobăniței căiței vineriței viforniței veninariței varniței ușiței ștrengăriței steliței moviliței igliței hudiței galiței fofelniței cușniței costiței bivoliței bișniței bahorniței mucarniței magherniței linariței insuliței inăriței gemănariței fumăriței domniței doctoriței corniței chelneriței boleșniței vătășiței văcăriței tartoriței primăriței praftoriței petiței pârpăriței oreșniței guriței cofiței chiseliței caracatiței cabaniței bundiței altiței ziuliței turtiței studeniței pușculiței pleviței păuniței lubeniței lintiței limbariței gropniței gogoriței delniței degetariței codălbiței cizmuliței căpriței broscariței băieșiței albiței zămoșiței văduviței tocăniței poieniței paracherniței odăiței lostriței lămâiței gârniței drobiței chirighiței casieriței căniței acarniței tiparniței scrumelniței puricariței pescăriței pelinariței ospătăriței nebunariței joimăriței hulubiței garniței cuișoriței cărniței beldiței băiței albiniței albiliței acăriței văpaiței trupiței șușăniței strungăriței mierliței meșteriței gârliței dentiței cătăniței bumbăcariței birtășiței băltiței vinariței șuiței sculptoriței scăfiței rușuliței puiculiței plescaviței piperniței păcorniței morăriței mironosiței medelniței luminiței hangiței goniței glădiței frăguliței criței coroniței copăiței colniței chelăriței cenușerniței bubiței belșiței barmaniței zolniței zețăriței topliței școlăriței meserniței fustiței arendășiței zaharniței vorbuliței vărguliței tășculiței tainiței sudoriței strămurariței stelniței scânduriței pieptănariței pănușiței nisipariței mocăniței lămpiței groșiței gazorniței dohotniței dăscăliței copiliței cherațiței ceșculiței brișculiței arhondăriței tălpiței straiței pâiniței neiculiței negelariței lojniței ialoviței chinguliței chicheriței cârciumăriței boieriței băciței băcăniței tămâierniței spicheriței sârmuliței posconiței polunoșniței ploiței oraniței oliței ochelariței mraniței iniței ghimpariței gârbiței dăltiței crâșmuliței crăpelniței chibritelniței cheiței cetiniței bujeniței bombiței zgărdiței zgăibuliței zarafiței tăviței sladniței rotiliței pufuliței patriței noiței muceniței frizeriței fântâniței cănăriței brândușiței bluzuliței tigăiței șubuliței stupiniței sluguliței rotăriței prispuliței noptiței nisiparniței nabederniței mânușiței mahalagiței iubiței iconiței gâtiței dunguliței cuconiței cojiței câșiței cărpiniței puchiței paporniței mangaliței mamorniței horaiței chiculiței cămărășiței bărbieriței telăliței tătăriței sumuliței strunguliței puierniței primăvăriței poștăriței ploschiței petliței olăriței negustoriței mătriței mămuliței măiculiței leiculiței clăiței broscăriței țuiculiței tălaniței suvelniței săpunăriței ruginiței plămânăriței nostiței neghiniței macaragiței crăculiței cantonieriței boltiței bărdiței
Sus

Rime de gradul 3:

tendinței suprafeței substanței științei seminței prezenței influenței importanței forței ființei feței existenței distanței cunoștinței credinței voinței violenței suferinței siguranței scoarței rezistenței pieței nuanței locuinței instanței inflorescenței hoaței frecvenței experienței evidenței esenței dorinței diferenței conștiinței căruței cântăreței aței zdrenței ușurinței sentinței rezonanței referinței proeminenței terței maimuței inteligenței independenței corespondenței consecinței conferinței componenței cadenței aparenței absenței grăunței valenței speranței ședinței secvenței reședinței raței provenienței preferinței moaței măreței insistenței dependenței cuviinței creței consistenței concordanței clopoței circumstanței cerinței bunăvoinței balanței alianței abundenței performanței insuficienței indiferenței faianței excrescenței eleganței competenței căței asistenței mâței greței umilinței transparenței stăruinței permanenței obișnuinței neputinței naturaleței mistreței iscusinței îngăduinței fortăreței folosinței exigenței deficienței constanței consonanței concurenței căsuței alternanței uzanței trebuinței tărâței supleței stricteței străduinței somnolenței silinței scadenței reprezentanței putinței prudenței protuberanței privinței prefeței perseverenței nesiguranței nătăfleței divergenței coincidenței bășicuței aroganței vacanței urgenței scânteiuței sârguinței romanței reverenței recunoștinței poveței nobleței necuviinței licenței interferenței eficienței disonanței decadenței clanței circumferinței chitanței apartenenței ambianței adolescenței adeverinței torței toleranței țâței steluței speței paiaței ordonanței neglijenței năzuinței indulgenței incidenței ignoranței fâneței drăguței desinenței chibzuinței aderenței stareței precupeței plăcuței liniuței justeței indolenței extravaganței excelenței echivalenței descendenței demenței cutiuței creanței consecvenței confidenței caței boroboaței biruinței târgoveței sticluței săbiuței providenței preponderenței pocăinței măsuței luminescenței intermitenței inocenței incandescenței impertinenței făgăduinței diligenței decenței cutezanței catrinței carenței căinței audienței țaței socotinței potenței persistenței penitenței harței gentileței discordanței dependinței convenienței cămăruței becaței afluenței abstinenței vehemenței vărguței ștanței portanței neștiinței nesocotinței micuței interdependenței elocvenței drumeței degenerescenței coexistenței coerenței zgrăbunței velinței tărtăcuței stăncuței pernuței părăluței necredinței muzicuței măicuței intoleranței insolenței indecenței fluorescenței exuberanței deferenței cotoroanței vigilenței stanței reticenței regenței prisosinței postfeței mărunței doleanței ambulanței ruscuței restanței inexistenței inconsecvenței imprudenței dreței confluenței caragaței băncuței ascendenței alteței uscăței săniuței redundanței recurenței reactanței predominanței piedicuței otrăței neființei nechibzuinței largheței inconștienței inconstanței impotenței hanței eflorescenței curăței congruenței chintesenței bisericuței bărbuței băieței strungăreței rezidenței priinței inductanței disidenței crenguței convergenței concreteței cloanței bruscheței asonanței zăbăluței virulenței supraabundenței subzistenței reminiscenței periuței panglicuței locotenenței intendenței incompetenței garanței francheței efervescenței cotruței contingenței cerenței așchiuței condoleanței tăgârței stridenței splinuței remanenței puicuței panseluței nevoinței luminanței jurisprudenței fosforescenței fâței convalescenței clemenței băbuței acurateței pisicuței zvelteței văcuței sâneței penetranței obedienței mânecuței mămăruței impacienței culanței cotrenței continenței condescendenței complezenței broscuței brâncuței boarței tărăboanței suficienței subsidenței mogâldeței însurăței incoerenței eminenței concomitenței chichineței cămășuței albiuței spălăței soaței salței pacienței hăinuței furcuței fluenței emergenței elocinței discrepanței clocoței brișcuței birefringenței ajutorinței țărăncuței tandreței repugnanței recrudescenței măriuței incontinenței feliuței consultanței conductanței boaței bărbânței vrăbiuței trăistuței suculenței punguței prestanței inadvertenței găgăuței distonanței corobeței condicuței albinuței umbreluței tangenței solvenței reluctanței pseudoștiinței pregnanței precedenței potecuței opulenței mierluței măgăreței ingerinței ineleganței ineficienței iminenței franzeluței frăguței difluenței covalenței coteneței conivenței ceșcuței cafeluței bărbăței ambivalenței tumescenței tărăbuței recalcitranței radianței preeminenței polcuței perdeluței păscuței neconsecvenței mustăreței mieluței mierței mânuței interfeței forfecuței echidistanței crăcuței coștereței concrescenței cocuței relevanței polivalenței pinței leicuței audiofrecvenței arborescenței anevoinței absolvenței turgescenței străduței sluguței ploscuței pasienței omnipotenței ineței incongruenței inapetenței grandilocvenței corigenței confienței concupiscenței chiliuței chilimoaței zăluței transhumanței refringenței omniprezenței nesăbuinței manutanței impedanței delincvenței chifteluței urzicuței unghiuței teleguței teleconferinței tășcuței tăgăduinței suprafortăreței spinuței purulenței podeței pitărcuței ocurenței nuieluței năfrămuței munificenței lăieței electrovalenței chivuței chinguței cătănuței bioluminescenței băsmăluței bănuței pruncuței zgărduței zăvelcuței temperanței sapienței redevenței olcuței latenței inconsistenței corpolenței carboanței bunicuței bărbiuței admitanței fotoluminescenței turbulenței străchinuței sprâncenuței scurteicuței sardeluței pestilenței nonviolenței nonșalanței nerecunoștinței mărgeluței juruinței ieduței frânghiuței evanescenței emitanței vărgăței termorezistenței renitenței remitenței preexistenței mezalianței ghetuței flatulenței dominanței dehiscenței bocceluței bărdăcuței amăruței amărăluței ulceluței strunguței prevalenței pohoaței plăcintuței mrenuței miruței intemperanței insignifianței imanenței golăneței gentuței farfuriuței drughineței buruienuței triboluminescenței chemoluminescenței varianței unisonanței țigăncuței senescenței șătruței nepoței neicuței microbalanței mămuței lăbuței inimuței inferenței ierbăluței delitescenței datorinței crâșmuței chicuței beligeranței autoexigenței antecedenței
Sus

Definiții din DEX:

FĂRÂMÍȚĂ, fărâmițe, s. f. Diminutiv al lui fărâmă; fărâmică. – Fărâmă + suf. -iță.

FĂRÂMÍŢ//Ă ~e f. (diminutiv de la fărâmă) Fărâmă mică. /fărâmă + suf. ~iţă

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

FĂRÂMÍŢĂ s. fărâmică.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s