Cuvinte care rimează cu expozi��iunea; rime cu expozi��iunea
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire

Cuvinte care rimează cu "expozi��iunea":

Sus

Rime de gradul 1:

regiunea presiunea porțiunea noțiunea dimensiunea afecțiunea acțiunea tensiunea televiziunea succesiunea stațiunea secțiunea rugăciunea rațiunea pasiunea națiunea misiunea leziunea funcțiunea emisiunea diviziunea chestiunea viziunea uniunea tracțiunea subdiviziunea profesiunea infracțiunea formațiunea eroziunea depresiunea versiunea slăbiciunea reuniunea promisiunea posesiunea operațiunea înșelăciunea fracțiunea confesiunea vioiciunea variațiunea transmisiunea stricăciunea perfecțiunea locuțiunea înțelepciunea instrucțiunea fuziunea aluviunea ablațiunea sancțiunea repeziciunea narațiunea interacțiunea gestiunea flexiunea coroziunea conexiunea aversiunea extensiunea expansiunea concrețiunea ascensiunea amărăciunea rebeliunea procesiunea previziunea permisiunea mențiunea legiunea inflexiunea agresiunea torsiunea surghiunea sesiunea perversiunea incursiunea imperfecțiunea fricțiunea ficțiunea disensiunea suspiciunea omisiunea inversiunea fisiunea digresiunea coeziunea adeziunea uscăciunea regresiunea radiodifuziunea plecăciunea pensiunea opțiunea diversiunea distorsiunea defecțiunea compresiunea cesiunea cauțiunea sciziunea prospecțiunea privațiunea invențiunea facțiunea deșertăciunea concesiunea stagiunea radioemisiunea opresiunea ocluziunea moliciunea migrațiunea loțiunea joncțiunea intruziunea incluziunea deșteptăciunea contagiunea compasiunea reacțiunea putreziciunea mortăciunea minciunea difuziunea detențiunea comuniunea aserțiunea abraziunea urâciunea secesiunea represiunea recesiunea dicțiunea coliziunea anexiunea moțiunea închinăciunea alocuțiunea sfiiciunea repercusiunea hipertensiunea efuziunea delațiunea conversiunea consemnațiunea comisiunea transgresiunea sălbăticiunea lecțiunea impulsiunea evaziunea admisiunea spurcăciunea inacțiunea imersiunea eliziunea confuziunea recluziunea imixtiunea extruziunea deflexiunea convicțiunea clarviziunea deriziunea cremațiunea contorsiunea indiviziunea goliciunea expozițiunea comprehensiunea aprehensiunea radiotransmisiunea remisiunea prădăciunea micțiunea înecăciunea hipotensiunea excluziunea decompresiunea complexiunea aspersiunea abstențiunea abolițiunea zburdăciunea sufuziunea prevaricațiunea ecloziunea absciziunea uzurpațiunea supratensiunea submersiunea indicțiunea evicțiunea eluțiunea devoțiunea abluțiunea recțiunea pulsiunea profuziunea preterițiunea persuasiunea fluxiunea coraziunea vexațiunea tipodimensiunea stricțiunea sedițiunea retrocesiunea poțiunea neagresiunea interconexiunea îngropăciunea elocuțiunea reconversiunea iertăciunea damnațiunea benedicțiunea resciziunea reprehensiunea reconvențiunea propensiunea injoncțiunea împuțiciunea demolițiunea convocațiunea concusiunea autogestiunea reprobațiunea profanațiunea nervațiunea interlocuțiunea microstagiunea incorecțiunea extorsiunea eluviunea devoluțiunea depravațiunea admonițiunea trisecțiunea teleemisiunea subversiunea retrospecțiunea împăcăciunea genuflexiunea absoluțiunea turbăciunea supresiunea secăciunea reversiunea retroversiunea partițiunea obversiunea măscăriciunea limpeziciunea fotoemisiunea fonațiunea emersiunea elecțiunea deplețiunea conservațiunea supraimpresiunea retrogresiunea redempțiunea sustracțiunea suprafuziunea sumisiunea evulsiunea coluziunea cocțiunea solifluxiunea perempțiunea însurăciunea contențiunea agnațiunea aflicțiunea accesiunea subtensiunea radiostațiunea mătăciunea lesniciunea intercesiunea descensiunea derogațiunea albiciunea tergiversațiunea suprapresiunea redhibițiunea presesiunea obtuziunea mâhniciunea ingresiunea uzucapiunea probațiunea reducțiunea recognițiunea interversiunea emoncțiunea coposesiunea amplexiunea magnetostricțiunea volițiunea simțiciunea inflicțiunea importațiunea expuncțiunea evecțiunea degresiunea antifricțiunea monițiunea introgresiunea cogestiunea hipotracțiunea subpresiunea stârpiciunea retorsiunea interpretațiunea extraversiunea eversiunea ecluziunea mixtiunea isteciunea îngălăciunea autotracțiunea adempțiunea transsubstanțiațiunea extroversiunea adjoncțiunea incomprehensiunea pârâciunea detorsiunea crudiciunea contrapresiunea introversiunea misdiviziunea demipensiunea preempțiunea electrostricțiunea intensiunea fideiusiunea prelecțiunea amărătăciunea
Sus

Rime de gradul 2:

unea supunea spunea punea propunea presupunea opunea lunea impunea expunea dispunea depunea compunea reunea descompunea apunea transpunea suprapunea pășunea minunea întrunea înnebunea indispunea repunea nebunea răpunea predispunea micșunea interpunea strunea prepunea postpunea juxtapunea recompunea antepunea alunea rândunea săpunea genunea dezunea păunea arvunea supraexpunea putrejunea băunea contrapunea superpunea repejunea subexpunea
Sus

Rime de gradul 3:

venea ținea susținea sprijinea românea rămânea provenea pornea originea ordinea omenea obținea menținea marginea mânea sinea întâlnea îndeplinea imaginea domnea devenea conținea carnea atitudinea asemenea aparținea stăpânea revenea reținea pâinea întreținea intervenea hrănea deținea definea bănea aținea stârnea scormonea rușinea rănea mărginea împlinea dezordinea bombănea așternea altitudinea trăncănea prevenea pomenea odihnea moștenea mâhnea izbucnea înlesnea gonea dojenea cuvenea ciocnea cernea aptitudinea ademenea țâșnea scornea plesnea menea jignea izgonea înțepenea încetinea cumpănea convenea ciocănea amplitudinea abținea zvâcnea zdrăngănea zăngănea trăsnea țigănea țicnea stânjenea râvnea pocnea parvenea ostenea lenea îndrăznea încremenea finea dușmănea corectitudinea ciobănea bodogănea trosnea țăcănea răcnea prigonea nea înzdrăvenea îmbătrânea discernea căznea troienea survenea pironea îngălbenea funinginea foșnea cremenea clămpănea cafenea bufnea bălăbănea rumenea ruginea primenea părtinea jugănea înlemnea clănțănea certitudinea cătrănea bocănea urnea suplinea similitudinea răstignea povârnea poticnea latitudinea împăienjenea gălbenea croncănea contenea canea promptitudinea plinea păgânea mocnea curtenea complinea cătănea zdroncănea scrâșnea răbufnea pufnea precumpănea pecinginea părăginea longitudinea lihnea jecmănea incertitudinea descumpănea chelfănea cărăbănea canonea cănea bolovănea bălăngănea zvonea zăticnea tihnea sulimenea slovenea redevenea priponea împământenea icnea hirotonea desțelenea contravenea cloncănea ciondănea viclenea smântânea ploconea păcănea multitudinea izmenea încetățenea ieftinea cârnea bidinea vicisitudinea tolănea tocănea temenea smochinea moșmonea manea înțelenea împrietenea crâcnea boronea troncănea slomnea plenitudinea păienjenea incorectitudinea gratitudinea doinea dezmoștenea dăngănea crănțănea streșinea solicitudinea platitudinea măcănea hărtănea hârjonea băjenea pocănea duhnea chefnea șumenea morocănea magnitudinea întroienea dondănea băsnea țopârlănea teșmenea picnea nimenea îmblănea exactitudinea destroienea beatitudinea bărănea ingratitudinea hainea autodefinea răznea râșnea ginea bunghinea brebenea zătonea șușanea săgnea meterhanea deșternea decrepitudinea băcănea hipercorectitudinea solitudinea hondrănea fântânea drepnea brobonea tolocănea solomonea habitudinea desuetudinea despriponea consuetudinea căftănea predomnea îndușmănea friganea stricnea refenea oticnea fermenea egumenea corconea trombonea redefinea reîntâlnea rectitudinea rânea inaptitudinea găitănea duhănea brăhnea arcănea servitudinea oblonea țăhnea gogonea buzdugănea sprintenea hărșnea hăimănea frichinea cuconea codănea gologănea verosimilitudinea țâfnea neordinea necorectitudinea drângănea ciocmănea turpitudinea flencănea buznea tălăncănea merdenea mansuetudinea descotoșmănea înstăpânea consimilitudinea răcănea hebetudinea despăienjenea vișinea prufnea despironea concretitudinea nemarginea tanea completitudinea colatitudinea inchietudinea miscellanea disimilitudinea lasitudinea lerpenea pretutindenea
0.009s