Cuvinte care rimează cu discordanței; rime cu discordanței
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "discordanței":

Sus

Rime de gradul 1:

substanței importanței distanței siguranței nuanței instanței rezonanței speranței concordanței circumstanței balanței alianței performanței faianței eleganței constanței consonanței alternanței uzanței reprezentanței protuberanței nesiguranței aroganței vacanței romanței disonanței clanței chitanței ambianței toleranței ordonanței ignoranței extravaganței creanței cutezanței ștanței portanței intoleranței exuberanței cotoroanței stanței doleanței ambulanței restanței redundanței reactanței predominanței inconstanței hanței inductanței cloanței asonanței garanței condoleanței luminanței penetranței culanței tărăboanței discrepanței repugnanței consultanței conductanței prestanței distonanței reluctanței pregnanței ineleganței recalcitranței radianței echidistanței relevanței transhumanței manutanței impedanței temperanței carboanței admitanței nonșalanței emitanței mezalianței dominanței intemperanței insignifianței varianței unisonanței microbalanței beligeranței
Sus

Rime de gradul 2:

tendinței științei seminței prezenței influenței ființei existenței cunoștinței credinței voinței violenței suferinței rezistenței locuinței inflorescenței frecvenței experienței evidenței esenței dorinței diferenței conștiinței zdrenței ușurinței sentinței referinței proeminenței inteligenței independenței corespondenței consecinței conferinței componenței cadenței aparenței absenței grăunței valenței ședinței secvenței reședinței provenienței preferinței insistenței dependenței cuviinței consistenței cerinței bunăvoinței abundenței insuficienței indiferenței excrescenței competenței asistenței umilinței transparenței stăruinței permanenței obișnuinței neputinței iscusinței îngăduinței folosinței exigenței deficienței concurenței trebuinței străduinței somnolenței silinței scadenței putinței prudenței privinței perseverenței divergenței coincidenței urgenței sârguinței reverenței recunoștinței necuviinței licenței interferenței eficienței decadenței circumferinței apartenenței adolescenței adeverinței neglijenței năzuinței indulgenței incidenței desinenței chibzuinței aderenței indolenței excelenței echivalenței descendenței demenței consecvenței confidenței biruinței providenței preponderenței pocăinței luminescenței intermitenței inocenței incandescenței impertinenței făgăduinței diligenței decenței catrinței carenței căinței audienței socotinței potenței persistenței penitenței dependinței convenienței afluenței abstinenței vehemenței neștiinței nesocotinței interdependenței elocvenței degenerescenței coexistenței coerenței zgrăbunței velinței necredinței insolenței indecenței fluorescenței deferenței vigilenței reticenței regenței prisosinței mărunței inexistenței inconsecvenței imprudenței confluenței ascendenței recurenței neființei nechibzuinței inconștienței impotenței eflorescenței congruenței chintesenței rezidenței priinței disidenței convergenței virulenței supraabundenței subzistenței reminiscenței locotenenței intendenței incompetenței efervescenței contingenței cerenței stridenței remanenței nevoinței jurisprudenței fosforescenței convalescenței clemenței obedienței impacienței cotrenței continenței condescendenței complezenței suficienței subsidenței incoerenței eminenței concomitenței pacienței fluenței emergenței elocinței birefringenței ajutorinței recrudescenței incontinenței bărbânței suculenței inadvertenței tangenței solvenței pseudoștiinței precedenței opulenței ingerinței ineficienței iminenței difluenței covalenței conivenței ambivalenței tumescenței preeminenței neconsecvenței concrescenței polivalenței pinței audiofrecvenței arborescenței anevoinței absolvenței turgescenței pasienței omnipotenței incongruenței inapetenței grandilocvenței corigenței confienței concupiscenței refringenței omniprezenței nesăbuinței delincvenței teleconferinței tăgăduinței purulenței ocurenței munificenței electrovalenței bioluminescenței sapienței redevenței latenței inconsistenței corpolenței fotoluminescenței turbulenței pestilenței nonviolenței nerecunoștinței juruinței evanescenței termorezistenței renitenței remitenței preexistenței flatulenței dehiscenței prevalenței imanenței triboluminescenței chemoluminescenței senescenței inferenței delitescenței datorinței autoexigenței antecedenței
Sus

Rime de gradul 3:

suprafeței forței feței viței scoarței pieței iței hoaței căruței cântăreței aței zeiței poliței terței maimuței graniței schiței raței rămășiței moaței măreței creței clopoței bobiței șuviței suliței căței călugăriței arșiței actriței mâței greței uliței țiței temniței pivniței pieliței naturaleței mistreței matriței fortăreței foiței căsuței căpiței tărâței tăbliței supleței stricteței spiței prefeței piuliței notiței nătăfleței bufniței bubuliței bășicuței undiței scânteiuței rotiței poveței ploșniței nobleței meliței fetiței baniței torței țâței steluței speței prepeliței pojghiței perniței peniței paiaței mlădiței fâneței drăguței codiței burniței vârtelniței trâmbiței stareței săpunariței precupeței plăcuței liniuței lădiței justeței gaiței cutiuței caței boroboaței bădiței fiței urechelniței târgoveței sticluței săbiuței roiniței măsuței gărgăriței doniței crăiței cosiței cârtiței babiței aluniței veveriței țaței răzmeriței râșniței pojarniței nojiței miței harței gentileței cratiței coropișniței clopotniței cămăruței bentiței becaței vărguței tăiței rapiței porumbiței niței micuței măselariței lișiței grădiniței garofiței frunzuliței fărâmiței drumeței cobiliței chichiței tărtăcuței șurubelniței stăncuței solniței răsadniței raniței pernuței părăluței muzicuței musculiței momiței măicuței măgăriței jurubiței găselniței draniței chișiței cădelniței căciuliței baborniței albăstriței velniței troiței șopârliței șiței scăriței rochiței postfeței păstoriței mușiței leliței lapoviței gropiței furculiței coșniței alviței usturoiței turiței ruscuței păștiței mioriței dreței diavoliței cruciuliței cristelniței caragaței botniței bărbiței băncuței alteței uscăței tămâiței scufiței săniuței sabiței rariței portiței piedicuței pictoriței otrăței oiței linguriței largheței jintiței hachiței ferfeniței dumitriței dediței curăței cununiței blăniței bisericuței bărbuței băieței strungăreței punguliței peliniței pavecerniței liței laviței jitniței crenguței concreteței bruscheței bolniței zăbăluței târtiței tarniței șopârlaiței plevaiței periuței panglicuței păducherniței ocniței matiței hreniței francheței cotruței ciobăniței căiței așchiuței vineriței viforniței veninariței varniței ușiței tăgârței ștrengăriței steliței splinuței puicuței panseluței moviliței igliței hudiței galiței fofelniței fâței cușniței costiței bivoliței bișniței bahorniței băbuței acurateței pisicuței zvelteței văcuței sâneței mucarniței mânecuței mămăruței magherniței linariței insuliței inăriței gemănariței fumăriței domniței doctoriței corniței chelneriței broscuței brâncuței boleșniței boarței vătășiței văcăriței tartoriței primăriței praftoriței petiței pârpăriței oreșniței mogâldeței însurăței guriței cofiței chiseliței chichineței caracatiței cămășuței cabaniței bundiței altiței albumiței albiuței ziuliței turtiței studeniței spălăței soaței salței pușculiței pleviței păuniței lubeniței lintiței limbariței hăinuței gropniței gogoriței furcuței delniței degetariței codălbiței clocoței cizmuliței căpriței broscariței brișcuței băieșiței albiței zămoșiței văduviței tocăniței țărăncuței tandreței poieniței paracherniței odăiței măriuței lostriței lămâiței gârniței feliuței drobiței chirighiței casieriței căniței boaței acarniței vrăbiuței trăistuței tiparniței scrumelniței puricariței punguței pescăriței pelinariței ospătăriței nebunariței joimăriței hulubiței garniței găgăuței cuișoriței corobeței condicuței cărniței beldiței băiței albinuței albiniței albiliței acăriței văpaiței umbreluței trupiței șușăniței strungăriței potecuței mierluței mierliței meșteriței măgăreței gârliței franzeluței frăguței dentiței coteneței ceșcuței cătăniței cafeluței bumbăcariței birtășiței bărbăței băltiței vinariței tărăbuței șuiței sculptoriței scăfiței rușuliței puiculiței polcuței plescaviței piperniței perdeluței păscuței păcorniței mustăreței morăriței mironosiței mieluței mierței medelniței mânuței luminiței interfeței hangiței goniței glădiței frăguliței forfecuței criței crăcuței coștereței coroniței copăiței colniței cocuței chelăriței cenușerniței bubiței belșiței barmaniței zolniței zețăriței topliței școlăriței meserniței leicuței fustiței arendășiței zaharniței vorbuliței vărguliței tășculiței tainiței sudoriței strămurariței străduței stelniței sluguței scânduriței ploscuței pieptănariței pănușiței nisipariței mocăniței mămiței lămpiței ineței groșiței gazorniței dohotniței dăscăliței copiliței chiliuței chilimoaței cherațiței ceșculiței brișculiței arhondăriței zăluței tălpiței straiței pâiniței neiculiței negelariței lojniței ialoviței chinguliței chifteluței chicheriței cârciumăriței boieriței băciței băcăniței urzicuței unghiuței teleguței tășcuței tămâierniței suprafortăreței spinuței spicheriței sârmuliței posconiței polunoșniței podeței ploiței pitărcuței oraniței oliței ochelariței nuieluței năfrămuței mraniței lăieței iniței ghimpariței gârbiței dăltiței crâșmuliței crăpelniței chivuței chinguței chibritelniței cheiței cetiniței cătănuței bujeniței bombiței băsmăluței bănuței pruncuței zgărduței zgărdiței zgăibuliței zăvelcuței zarafiței tăviței sladniței rotiliței pufuliței patriței olcuței noiței muceniței frizeriței fântâniței cănăriței bunicuței brândușiței bluzuliței bărbiuței tigăiței șubuliței stupiniței străchinuței sprâncenuței sluguliței scurteicuței sardeluței rotăriței prispuliței noptiței nisiparniței nabederniței mărgeluței mânușiței mahalagiței iubiței ieduței iconiței gâtiței frânghiuței dunguliței cuconiței cojiței câșiței cărpiniței vărgăței puchiței paporniței mangaliței mamorniței horaiței ghetuței chiculiței cămărășiței bocceluței bărdăcuței bărbieriței amăruței amărăluței ulceluței telăliței tătăriței sumuliței strunguței strunguliței puierniței primăvăriței poștăriței pohoaței ploschiței plăcintuței petliței olăriței negustoriței mrenuței miruței mătriței mămuliței măiculiței leiculiței lăcrimiței golăneței gentuței farfuriuței drughineței clăiței buruienuței broscăriței țuiculiței țigăncuței tălaniței suvelniței șătruței săpunăriței ruginiței plămânăriței nostiței nepoței neicuței neghiniței mămuței macaragiței lăbuței inimuței ierbăluței crâșmuței crăculiței chicuței cantonieriței boltiței bărdiței
Sus

Definiții din DEX:

DISCORDÁNT, -Ă, discordanți, -te, adj. Nepotrivit, distonant, nearmonios, strident. ◊ Straturi discordante = straturi ale scoarței pământului ale căror suprafețe de stratificație nu sunt paralele între ele. – Din fr. discordant.

DISCORDÁNȚĂ, discordanțe, s. f. Nepotrivire flagrantă între două sau mai multe elemente, fenomene etc.; distonanță, dezacord. ♦ (Geol.) Poziția unor straturi discordante. – Din fr. discordance.

DISCORDÁN//T ~tă (~ţi, ~te) Care produce discordanţă; producător de discordanţă; aflat în discordanţă; disonant; distonant. Caracter ~. Culori ~te. Notă ~tă. ♢ Straturi ~te straturi terestre cu suprafaţa de stratificare, ce nu se suprapune celorlalte. /<fr. discordant

DISCORDÁNŢ//Ă ~e f. Nepotrivire între două sau mai multe obiecte sau fenomene; lipsă de armonie; distonanţă; disonanţă. /<fr. discordance

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

DISCORDÁNT adj. v. nearmonios.

DISCORDÁNŢĂ s. v. nepotrivire.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.009s