Cuvinte care rimează cu cortelul; rime cu cortelul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "cortelul":

Sus

Rime de gradul 1:

castelul hotelul telul capitelul pastelul mititelul cartelul motelul rastelul ciritelul betelul stelul șeptelul
Sus

Rime de gradul 2:

paralelul oțelul nivelul modelul felul inelul vițelul mielul vaselul tabelul porumbelul nichelul clopoțelul zelul tunelul cățelul belul apelul mișelul drapelul colonelul ciocănelul arhanghelul țelul rebelul gelul flagelul cântecelul bunelul stânjenelul sfredelul purcelul portofelul pântecelul duelul dedițelul copăcelul cercelul ghiocelul violoncelul surcelul pătrunjelul melul caramelul bordelul tinerelul scăunelul pătrățelul măcelul păducelul mezelul crenelul cocoșelul cârcelul vornicelul prâsnelul pietroșelul fuscelul cerebelul călușelul aeromodelul vătășelul sugelul năsturelul mușețelul muscelul căpăcelul albinărelul torțelul șoricelul săpunelul păhărelul navomodelul corcodelul colăcelul brotăcelul prichindelul portdrapelul mielușelul decibelul cinelul brebenelul bourelul tighelul testemelul sparanghelul otrățelul menestrelul erizipelul degețelul băiețelul aușelul sapropelul pescărelul căpețelul bujorelul voinicelul rimelul rașpelul firicelul cerențelul hidromelul caruselul buchețelul berbecelul bătrânelul vișinelul rachetomodelul orășelul calomelul alunelul vânturelul puradelul pudelul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul dovlecelul cojocelul automodelul tetraevanghelul gândăcelul funigelul clocoțelul carnețelul cârligelul strugurelul șervețelul rondelul candelul scorțărelul panelul negelul motocelul șmirghelul xerogelul spinelul șofrănelul bostănelul bărbățelul verigelul pedicelul muncelul motănelul bobocelul zdrăngănelul sisinelul scalpelul sahelul perghelul penelul cosițelul zărzărelul tocmăgelul petrelul lăstărelul frăsinelul ceaușelul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul suflețelul ștempelul șnițelul puricelul portărelul ocelul hulubelul bilețelul varicocelul păstorelul pămânțelul isprăvnicelul fluturelul chipcelul bănuțelul băloșelul armășelul zăbunelul tulburelul șrapnelul soldățelul răvășelul prundurelul peticelul paragelul haspelul gradelul capoțelul brumărelul vânticelul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul iubițelul comișelul cărășelul schinelul puchițelul polobocelul gazelul arărielul silicagelul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul ciucurelul chepcelul zulufelul spătărelul rapanghelul pumnicelul nepoțelul ciolănelul caiețelul buzunărelul ostropelul ciurelul castronelul șugărelul stejărelul șerpurelul munticelul flocoșelul cărăbușelul cămărășelul zidurelul țigănelul sertărelul răzbelul păunelul păcurărelul butucelul brunelul băltăgelul surtucelul pedelul papucelul pachețelul hematocelul cofăielul vulturelul ștrudelul rapelul protosinghelul moșnegelul ficățelul codănelul bumbăcelul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul bursucelul bucățelul șpighelul turturelul toporelul sumănelul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul rașelul proțăpelul pieptărelul păltinelul norocelul legănelul cerdăcelul caicelul antrețelul turicelul podurelul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul junelul avocățelul argățelul versurelul vergelul sfacelul săticelul nășelul cercănelul burdușelul vălurelul păhărnicelul mijlocelul crighelul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul nădrăgelul lumașelul hidrogelul
Sus

Rime de gradul 3:

verticalul vehiculul totalul titlul stilul spectacolul spaniolul solul rolul realul posibilul polul petrolul personalul naturalul moralul mobilul mineralul metalul materialul localul intervalul golul generalul copilul canalul calul automobilul ansamblul animalul valul simbolul sensibilul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul obstacolul nobilul modulul manualul malul intelectualul finalul feudalul dealul cristalul coralul controlul combustibilul ciclul capitalul calculul cablul autovehiculul articolul alcoolul temporalul templul sulul spitalul ritualul proiectilul profilul pericolul palul oralul multiplul masculul litoralul imobilul idealul fotbalul flexibilul fasciculul exemplul diavolul colul cardinalul capitolul bemolul apostolul vălul tribunalul scandalul potențialul numeralul nămolul liberalul imposibilul galul diferențialul criminalul balul serialul secolul postverbalul pistolul ovulul ocolul mongolul molul memorialul jurnalul impermeabilul exilul ecuatorialul dascălul contabilul chilul ceremonialul bacilul avalul arealul vasalul testiculul stimulul pluralul oracolul mototolul monopolul mizerabilul meridionalul mâlul idolul homosexualul festivalul discipolul cuplul corpusculul consulul bolul ventilul tentaculul suflul scrupulul rotocolul rivalul responsabilul recitalul pupilul pedunculul pătulul papagalul nodulul mareșalul irealul fotosensibilul fitilul fenolul voalul țolul talul șalul pumnalul provincialul portocalul pendulul opalul handbalul explozibilul emailul dactilul cașcavalul bivolul amiralul ventriculul stolul staulul sculul săptămânalul pistilul pețiolul paniculul miracolul hamalul fuzibilul encefalul editorialul dirijabilul cilul carnavalul azilul marsupialul halul viscolul virginalul vinilul vestibulul tuberculul trilul subsolul soclul răscolul protocolul pectoralul pascalul pârjolul impersonalul imbecilul imaterialul furunculul furnalul decimalul crepusculul caporalul auriculul țambalul rostogolul provensalul parietalul contribuabilul canibalul arsenalul violul sterolul spiculul somnambulul signalul piedestalul madrigalul lobulul hidroxilul formolul crocodilul chefalul cenaclul capitulul batalul verticilul subansamblul receptaculul portalul parentalul occipitalul mazilul gradualul colesterolul amfibolul anticoncepționalul vodevilul vitriolul târcolul submersibilul sobolul salul pulul practicabilul muscalul maximalul mangalul impracticabilul holul fundalul feldmareșalul etilul dolul ciulul binoclul atolul anticlinalul aeromobilul tripolul stimabilul proconsulul pediculul nasolul curmalul creolul cavalul canaliculul cadrilul bibliofilul berilul vechilul turnesolul telalul sinclinalul podbalul noctambulul mulul microintervalul metilul mercurialul germinalul cumulul cocteilul artiodactilul aerosolul vandalul șacalul reticulul rasolul podzolul penticostalul mogulul iresponsabilul foliculul cimbalul bristolul aulul antifeudalul zimbilul tumulul submultiplul podmolul pluvialul huțulul geosinclinalul extemporalul brahicefalul baschetbalul astragalul tulul rilul reculul preambulul parasolul nitrilul kilul dipolul dedalul cvartalul confesionalul caraculul tergalul stadialul sandalul prostovolul monoclul monoclinalul maslul chimvalul bogomilul antifebrilul trotilul stalul șperaclul polivinilul oxidrilul obolul migdalul hilul glicolul giolul germanofilul cinefilul cincinalul carambolul xenofilul trialul tantalul sisalul riflul rialul răsuflul nemetalul funambulul facsimilul diverticulul discobolul cotilul coagulul carboxilul bimetalul atemporalul anglofilul aerovehiculul triciclul tabernaculul sialul santalul pristolul paspoalul operculul metolul linealul iconodulul etanolul denticulul crotalul colontitlul chiulul chintalul barilul antalul traulul staniolul semimetalul nautilul microrecitalul incunabulul edilul crezolul colibacilul autocontrolul lanitalul arilul uviolul trianglul termocuplul survolul stegocefalul speculul perisodactilul percalul paușalul navlul naftolul ignobilul drilul condilul cioclul vexilul subtitlul rusofilul protalul periplul nopalul monocristalul miniautomobilul metanolul halterofilul habitaclul girodirecționalul ergosterolul electromobilul antireumatismalul veronalul rutilul narvalul monodactilul ispolul emulul conciliabulul urinalul țucalul podbealul pocalul perlul partalul mistralul minirecitalul micromodulul menzilul macrocefalul justițiabilul huralul glicocolul ghiulul fulul fenilul ediculul dropgolul conventiculul codicilul cinocefalul butanolul spondilul șpilul postnominalul luminalul furfurolul dualul diblul comițialul botriocefalul autogolul arghirofilul urceolul spirilul șpaclul șenalul prăvalul polialcoolul pirogalolul peristilul pentanolul opusculul infundibulul indolul herulul ghiolul fanalul carbonilul carbinolul aldolul vinclul tricocefalul tiolul strongilul scapulul postcalculul pentadactilul microcefalul maruflul gerovitalul embolul discofilul criofilul craulul coleoptilul bidonvilul antecalculul amilul alchilul uracilul terpinolul țalul șmalul slavofilul profiterolul pazvantoglul genolul diencefalul camizolul antresolul amidolul algolul acetilul telejurnalul pontilul otrocolul monticulul monoxilul mentolul hispanofilul hipostilul copalul biciclul acilul țignalul strobilul pterodactilul perhidrolul ornitofilul hidrocefalul cvadripolul calciferolul anisolul viceamiralul tovalul rezolul funiculul columbofilul cobolul cloramfenicolul centriolul viceconsulul ultraliberalul sillul peplul organosolul nemțofilul mersolul epistilul conceptaculul acantocefalul suprasensibilul ralul radiojurnalul propanolul prairialul oligopolul motociclul lugolul hipersensibilul gomenolul factorialul coprosterolul colargolul unipersonalul sohodolul psihrofilul paiolul mezencefalul contraamiralul conetabilul cinecenaclul animalculul trigonocefalul strunghilul rezilul punctbalul pirolul paleosolul mielencefalul mezofilul mandrilul godevilul florealul demisolul crisoberilul bulbilul anticalofilul telencefalul telecontrolul scatolul privalul micropilul hemiciclul grilul amfiprostilul acrostolul timolul rinencefalul regosolul propilul niplul etilenglicolul apiolul anticataralul aminoalcoolul taurocefalul stambolul epenglul benzonaftolul șesenalul subcapitolul salolul rivanolul protargolul periciclul paracetamolul parabalul minifotbalul mecibolul giroverticalul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul apendiculul antranolul zeamilul semicristalul ortopolul ministeriabilul mangălul feniculul estradiolul epicotilul pedofilul microprotalul heterociclul cloralul setbolul semifeudalul nucleolul miambalul hidrosolul hexastilul eustilul decastilul zambolul telerecitalul prostilul portsemnalul idiostilul hipocotilul gaiacolul debaclul corniculul condiscipolul biocombustibilul alchidalul aciculul prefeudalul peribolul monostilul metencefalul kilomolul hipomobilul floculul
Sus

Definiții din DEX:

CORTÉL3, corteluri, s. n. (Reg.) Gazdă, loc de rămas peste noapte. – din magh. kortély.

CORTÉL2, corteluri, s. n. (Reg.) Haină bărbătească de lână, brodată, cu mâneci din postav alb. – Et. nec.

CORTÉL1, corteluri, s. n. (Reg.) Umbrelă. [Pl. și cortele] – Cort + suf. -el.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.019s