Cuvinte care rimează cu chefalul; rime cu chefalul
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "chefalul":

Sus

Rime de gradul 1:

encefalul brahicefalul stegocefalul macrocefalul cinocefalul botriocefalul tricocefalul microcefalul diencefalul hidrocefalul acantocefalul mezencefalul trigonocefalul mielencefalul telencefalul rinencefalul taurocefalul metencefalul
Sus

Rime de gradul 2:

verticalul totalul realul personalul naturalul moralul mineralul metalul materialul localul intervalul generalul canalul calul animalul valul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul manualul malul intelectualul finalul feudalul dealul cristalul coralul capitalul temporalul spitalul ritualul palul oralul litoralul idealul fotbalul cardinalul tribunalul scandalul potențialul numeralul liberalul galul diferențialul criminalul balul serialul postverbalul memorialul jurnalul ecuatorialul ceremonialul avalul arealul vasalul pluralul meridionalul homosexualul festivalul rivalul recitalul papagalul mareșalul irealul voalul talul șalul pumnalul provincialul portocalul opalul handbalul cașcavalul amiralul săptămânalul hamalul editorialul carnavalul marsupialul halul virginalul pectoralul pascalul impersonalul imaterialul furnalul decimalul caporalul țambalul provensalul parietalul canibalul arsenalul signalul piedestalul madrigalul batalul portalul parentalul occipitalul gradualul anticoncepționalul salul muscalul maximalul mangalul fundalul feldmareșalul anticlinalul curmalul cavalul telalul sinclinalul podbalul microintervalul mercurialul germinalul vandalul șacalul penticostalul cimbalul antifeudalul pluvialul geosinclinalul extemporalul baschetbalul astragalul dedalul cvartalul confesionalul tergalul stadialul sandalul monoclinalul chimvalul stalul migdalul cincinalul trialul tantalul sisalul rialul nemetalul bimetalul atemporalul sialul santalul paspoalul linealul crotalul chintalul antalul semimetalul microrecitalul lanitalul percalul paușalul protalul nopalul monocristalul girodirecționalul antireumatismalul veronalul narvalul urinalul țucalul podbealul pocalul partalul mistralul minirecitalul huralul postnominalul luminalul dualul comițialul șenalul prăvalul fanalul gerovitalul țalul șmalul telejurnalul copalul țignalul viceamiralul tovalul ultraliberalul ralul radiojurnalul prairialul factorialul unipersonalul contraamiralul punctbalul florealul privalul anticataralul șesenalul parabalul minifotbalul giroverticalul semicristalul microprotalul cloralul semifeudalul miambalul telerecitalul portsemnalul alchidalul prefeudalul
Sus

Rime de gradul 3:

vehiculul titlul stilul spectacolul spaniolul solul rolul posibilul polul petrolul paralelul oțelul nivelul modelul mobilul golul felul copilul automobilul ansamblul simbolul sensibilul obstacolul nobilul modulul inelul controlul combustibilul ciclul calculul cablul autovehiculul articolul alcoolul vițelul templul sulul proiectilul profilul pericolul multiplul mielul masculul imobilul flexibilul fasciculul exemplul diavolul colul castelul capitolul bemolul apostolul vaselul vălul tabelul porumbelul nichelul nămolul imposibilul clopoțelul zelul tunelul secolul pistolul ovulul ocolul mongolul molul impermeabilul hotelul exilul dascălul contabilul chilul cățelul belul bacilul apelul testiculul stimulul oracolul mototolul monopolul mizerabilul mișelul mâlul idolul drapelul discipolul cuplul corpusculul consulul colonelul ciocănelul bolul arhanghelul ventilul tentaculul țelul telul suflul scrupulul rotocolul responsabilul rebelul pupilul pedunculul pătulul nodulul gelul fotosensibilul flagelul fitilul fenolul cântecelul bunelul țolul stânjenelul sfredelul purcelul portofelul pendulul pântecelul explozibilul emailul duelul dedițelul dactilul copăcelul cercelul capitelul bivolul ventriculul stolul staulul sculul pistilul pețiolul pastelul paniculul miracolul ghiocelul fuzibilul dirijabilul cilul azilul viscolul violoncelul vinilul vestibulul tuberculul trilul surcelul subsolul soclul răscolul protocolul pătrunjelul pârjolul mititelul melul imbecilul furunculul crepusculul caramelul bordelul auriculul tinerelul scăunelul rostogolul pătrățelul măcelul contribuabilul violul sterolul spiculul somnambulul păducelul mezelul lobulul hidroxilul formolul crocodilul crenelul cocoșelul cenaclul cartelul cârcelul capitulul vornicelul verticilul subansamblul receptaculul prâsnelul pietroșelul mazilul fuscelul colesterolul cerebelul călușelul amfibolul aeromodelul vodevilul vitriolul vătășelul târcolul sugelul submersibilul sobolul pulul practicabilul năsturelul mușețelul muscelul impracticabilul holul etilul dolul ciulul căpăcelul binoclul atolul albinărelul aeromobilul tripolul torțelul stimabilul șoricelul săpunelul proconsulul pediculul păhărelul navomodelul nasolul motelul creolul corcodelul colăcelul canaliculul cadrilul brotăcelul bibliofilul berilul vechilul turnesolul prichindelul portdrapelul noctambulul mulul mielușelul metilul decibelul cumulul cocteilul cinelul brebenelul bourelul artiodactilul aerosolul tighelul testemelul sparanghelul reticulul rasolul podzolul otrățelul mogulul menestrelul iresponsabilul foliculul erizipelul degețelul bristolul băiețelul aușelul aulul zimbilul tumulul submultiplul sapropelul podmolul pescărelul huțulul căpețelul bujorelul voinicelul tulul rimelul rilul reculul rașpelul preambulul parasolul nitrilul kilul firicelul dipolul cerențelul caraculul prostovolul monoclul maslul hidromelul cortelul caruselul buchețelul bogomilul berbecelul bătrânelul antifebrilul vișinelul trotilul șperaclul rastelul rachetomodelul polivinilul oxidrilul orășelul obolul hilul glicolul giolul germanofilul ciritelul cinefilul carambolul calomelul alunelul xenofilul vânturelul riflul răsuflul puradelul pudelul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul funambulul facsimilul dovlecelul diverticulul discobolul cotilul cojocelul coagulul carboxilul automodelul anglofilul aerovehiculul triciclul tetraevanghelul tabernaculul pristolul operculul metolul iconodulul gândăcelul funigelul etanolul denticulul colontitlul clocoțelul chiulul carnețelul cârligelul betelul barilul traulul strugurelul staniolul șervețelul rondelul nautilul incunabulul edilul crezolul colibacilul candelul autocontrolul arilul uviolul trianglul termocuplul survolul speculul scorțărelul perisodactilul panelul negelul navlul naftolul motocelul ignobilul drilul condilul cioclul șmirghelul xerogelul vexilul subtitlul spinelul șofrănelul rusofilul periplul miniautomobilul metanolul halterofilul habitaclul ergosterolul electromobilul bostănelul bărbățelul verigelul rutilul pedicelul muncelul motănelul monodactilul ispolul emulul conciliabulul bobocelul zdrăngănelul stelul sisinelul scalpelul sahelul perlul perghelul penelul micromodulul menzilul justițiabilul glicocolul ghiulul fulul fenilul ediculul dropgolul cosițelul conventiculul codicilul butanolul zărzărelul tocmăgelul spondilul șpilul petrelul lăstărelul furfurolul frăsinelul diblul ceaușelul autogolul arghirofilul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul urceolul suflețelul ștempelul spirilul șpaclul șnițelul puricelul portărelul polialcoolul pirogalolul peristilul pentanolul opusculul ocelul infundibulul indolul hulubelul herulul ghiolul carbonilul carbinolul bilețelul aldolul vinclul varicocelul tiolul strongilul scapulul postcalculul pentadactilul păstorelul pămânțelul maruflul isprăvnicelul fluturelul embolul discofilul criofilul craulul coleoptilul chipcelul bidonvilul bănuțelul băloșelul armășelul antecalculul amilul alchilul zăbunelul uracilul tulburelul terpinolul șrapnelul soldățelul slavofilul răvășelul prundurelul profiterolul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul genolul capoțelul camizolul brumărelul antresolul amidolul algolul acetilul vânticelul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul pontilul otrocolul monticulul monoxilul mentolul iubițelul hispanofilul hipostilul comișelul cărășelul biciclul acilul strobilul schinelul puchițelul pterodactilul polobocelul perhidrolul ornitofilul gazelul cvadripolul calciferolul arărielul anisolul silicagelul rezolul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul funiculul columbofilul cobolul cloramfenicolul ciucurelul chepcelul centriolul zulufelul viceconsulul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul organosolul nepoțelul nemțofilul mersolul epistilul conceptaculul ciolănelul caiețelul buzunărelul suprasensibilul propanolul ostropelul oligopolul motociclul lugolul hipersensibilul gomenolul coprosterolul colargolul ciurelul castronelul șugărelul stejărelul sohodolul șerpurelul psihrofilul paiolul munticelul flocoșelul conetabilul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul animalculul zidurelul țigănelul strunghilul sertărelul rezilul răzbelul pirolul păunelul paleosolul păcurărelul mezofilul mandrilul godevilul demisolul crisoberilul butucelul bulbilul brunelul băltăgelul anticalofilul telecontrolul surtucelul scatolul pedelul papucelul pachețelul micropilul hemiciclul hematocelul grilul cofăielul amfiprostilul acrostolul vulturelul timolul ștrudelul regosolul rapelul protosinghelul propilul niplul moșnegelul ficățelul etilenglicolul codănelul bumbăcelul apiolul aminoalcoolul stambolul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul benzonaftolul șpighelul turturelul toporelul sumănelul subcapitolul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul salolul rivanolul rașelul protargolul proțăpelul pieptărelul periciclul paracetamolul păltinelul norocelul mecibolul legănelul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul cerdăcelul caicelul apendiculul antrețelul antranolul zeamilul turicelul podurelul ortopolul ministeriabilul mangălul feniculul estradiolul epicotilul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul pedofilul junelul heterociclul avocățelul argățelul setbolul versurelul vergelul sfacelul săticelul nucleolul nășelul hidrosolul hexastilul eustilul decastilul cercănelul burdușelul zambolul vălurelul prostilul păhărnicelul mijlocelul idiostilul hipocotilul gaiacolul debaclul crighelul corniculul condiscipolul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul biocombustibilul aciculul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul peribolul nădrăgelul monostilul lumașelul kilomolul hipomobilul hidrogelul floculul
Sus

Definiții din DEX:

CHEFÁL, chefali, s. m. Nume dat mai multor specii de pești marini, cu partea superioară a capului mare și turtită și cu o pată aurie pe opercul (Mugil). – Din ngr. kéfalos.

CHEFÁL ~i m. Peşte marin cu corpul alungit, cu gura obtuză şi cu solzi mari, care trăieşte în ape dulci sau salmastre. /<ngr. kéfalos

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CHEFÁL s. (IHT.) 1. (Mugil cephalus) (reg.) balaban, laban, pacios. 2. (Mugil capito) (reg.) platarin. 3. (Mugil saliens) (reg.) ilarie.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.013s