Cuvinte care rimează cu băcăniței; rime cu băcăniței
Rima este potrivirea sunetelor de după ultima vocală accentuată
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "băcăniței":

Sus

Rime de gradul 1:

graniței temniței pivniței bufniței ploșniței baniței perniței peniței burniței vârtelniței urechelniței roiniței doniței aluniței râșniței pojarniței coropișniței clopotniței niței grădiniței șurubelniței solniței răsadniței raniței găselniței draniței cădelniței baborniței velniței coșniței cristelniței botniței ferfeniței cununiței blăniței peliniței pavecerniței jitniței bolniței tarniței păducherniței ocniței hreniței ciobăniței viforniței varniței fofelniței cușniței bișniței bahorniței mucarniței magherniței domniței corniței boleșniței oreșniței cabaniței studeniței păuniței lubeniței gropniței delniței tocăniței poieniței paracherniței gârniței căniței acarniței tiparniței scrumelniței garniței cărniței albiniței șușăniței cătăniței piperniței păcorniței medelniței luminiței goniței coroniței colniței cenușerniței barmaniței zolniței meserniței zaharniței tainiței stelniței mocăniței gazorniței dohotniței pâiniței lojniței tămâierniței posconiței polunoșniței oraniței mraniței iniței crăpelniței chibritelniței cetiniței bujeniței sladniței muceniței fântâniței stupiniței nisiparniței nabederniței iconiței cuconiței cărpiniței paporniței mamorniței puierniței tălaniței suvelniței ruginiței neghiniței
Sus

Rime de gradul 2:

viței iței zeiței poliței schiței rămășiței bobiței șuviței suliței călugăriței arșiței actriței uliței țiței pieliței matriței foiței căpiței tăbliței spiței piuliței notiței bubuliței undiței rotiței meliței fetiței prepeliței pojghiței mlădiței codiței trâmbiței săpunariței lădiței gaiței bădiței fiței gărgăriței crăiței cosiței cârtiței babiței veveriței răzmeriței nojiței miței cratiței bentiței tăiței rapiței porumbiței măselariței lișiței garofiței frunzuliței fărâmiței cobiliței chichiței musculiței momiței măgăriței jurubiței chișiței căciuliței albăstriței troiței șopârliței șiței scăriței rochiței păstoriței mușiței leliței lapoviței gropiței furculiței alviței usturoiței turiței păștiței mioriței diavoliței cruciuliței bărbiței tămâiței scufiței sabiței rariței portiței pictoriței oiței linguriței jintiței hachiței dumitriței dediței punguliței liței laviței târtiței șopârlaiței plevaiței matiței căiței vineriței veninariței ușiței ștrengăriței steliței moviliței igliței hudiței galiței costiței bivoliței linariței insuliței inăriței gemănariței fumăriței doctoriței chelneriței vătășiței văcăriței tartoriței primăriței praftoriței petiței pârpăriței guriței cofiței chiseliței caracatiței bundiței altiței albumiței ziuliței turtiței pușculiței pleviței lintiței limbariței gogoriței degetariței codălbiței cizmuliței căpriței broscariței băieșiței albiței zămoșiței văduviței odăiței lostriței lămâiței drobiței chirighiței casieriței puricariței pescăriței pelinariței ospătăriței nebunariței joimăriței hulubiței cuișoriței beldiței băiței albiliței acăriței văpaiței trupiței strungăriței mierliței meșteriței gârliței dentiței bumbăcariței birtășiței băltiței vinariței șuiței sculptoriței scăfiței rușuliței puiculiței plescaviței morăriței mironosiței hangiței glădiței frăguliței criței copăiței chelăriței bubiței belșiței zețăriței topliței școlăriței fustiței arendășiței vorbuliței vărguliței tășculiței sudoriței strămurariței scânduriței pieptănariței pănușiței nisipariței mămiței lămpiței groșiței dăscăliței copiliței cherațiței ceșculiței brișculiței arhondăriței tălpiței straiței neiculiței negelariței ialoviței chinguliței chicheriței cârciumăriței boieriței băciței spicheriței sârmuliței ploiței oliței ochelariței ghimpariței gârbiței dăltiței crâșmuliței cheiței bombiței zgărdiței zgăibuliței zarafiței tăviței rotiliței pufuliței patriței noiței frizeriței cănăriței brândușiței bluzuliței tigăiței șubuliței sluguliței rotăriței prispuliței noptiței mânușiței mahalagiței iubiței gâtiței dunguliței cojiței câșiței puchiței mangaliței horaiței chiculiței cămărășiței bărbieriței telăliței tătăriței sumuliței strunguliței primăvăriței poștăriței ploschiței petliței olăriței negustoriței mătriței mămuliței măiculiței leiculiței lăcrimiței clăiței broscăriței țuiculiței săpunăriței plămânăriței nostiței macaragiței crăculiței cantonieriței boltiței bărdiței
Sus

Rime de gradul 3:

tendinței suprafeței substanței științei seminței prezenței influenței importanței forței ființei feței existenței distanței cunoștinței credinței voinței violenței suferinței siguranței scoarței rezistenței pieței nuanței locuinței instanței inflorescenței hoaței frecvenței experienței evidenței esenței dorinței diferenței conștiinței căruței cântăreței aței zdrenței ușurinței sentinței rezonanței referinței proeminenței terței maimuței inteligenței independenței corespondenței consecinței conferinței componenței cadenței aparenței absenței grăunței valenței speranței ședinței secvenței reședinței raței provenienței preferinței moaței măreței insistenței dependenței cuviinței creței consistenței concordanței clopoței circumstanței cerinței bunăvoinței balanței alianței abundenței performanței insuficienței indiferenței faianței excrescenței eleganței competenței căței asistenței mâței greței umilinței transparenței stăruinței permanenței obișnuinței neputinței naturaleței mistreței iscusinței îngăduinței fortăreței folosinței exigenței deficienței constanței consonanței concurenței căsuței alternanței uzanței trebuinței tărâței supleței stricteței străduinței somnolenței silinței scadenței reprezentanței putinței prudenței protuberanței privinței prefeței perseverenței nesiguranței nătăfleței divergenței coincidenței bășicuței aroganței vacanței urgenței scânteiuței sârguinței romanței reverenței recunoștinței poveței nobleței necuviinței licenței interferenței eficienței disonanței decadenței clanței circumferinței chitanței apartenenței ambianței adolescenței adeverinței torței toleranței țâței steluței speței paiaței ordonanței neglijenței năzuinței indulgenței incidenței ignoranței fâneței drăguței desinenței chibzuinței aderenței stareței precupeței plăcuței liniuței justeței indolenței extravaganței excelenței echivalenței descendenței demenței cutiuței creanței consecvenței confidenței caței boroboaței biruinței târgoveței sticluței săbiuței providenței preponderenței pocăinței măsuței luminescenței intermitenței inocenței incandescenței impertinenței făgăduinței diligenței decenței cutezanței catrinței carenței căinței audienței țaței socotinței potenței persistenței penitenței harței gentileței discordanței dependinței convenienței cămăruței becaței afluenței abstinenței vehemenței vărguței ștanței portanței neștiinței nesocotinței micuței interdependenței elocvenței drumeței degenerescenței coexistenței coerenței zgrăbunței velinței tărtăcuței stăncuței pernuței părăluței necredinței muzicuței măicuței intoleranței insolenței indecenței fluorescenței exuberanței deferenței cotoroanței vigilenței stanței reticenței regenței prisosinței postfeței mărunței doleanței ambulanței ruscuței restanței inexistenței inconsecvenței imprudenței dreței confluenței caragaței băncuței ascendenței alteței uscăței săniuței redundanței recurenței reactanței predominanței piedicuței otrăței neființei nechibzuinței largheței inconștienței inconstanței impotenței hanței eflorescenței curăței congruenței chintesenței bisericuței bărbuței băieței strungăreței rezidenței priinței inductanței disidenței crenguței convergenței concreteței cloanței bruscheței asonanței zăbăluței virulenței supraabundenței subzistenței reminiscenței periuței panglicuței locotenenței intendenței incompetenței garanței francheței efervescenței cotruței contingenței cerenței așchiuței condoleanței tăgârței stridenței splinuței remanenței puicuței panseluței nevoinței luminanței jurisprudenței fosforescenței fâței convalescenței clemenței băbuței acurateței pisicuței zvelteței văcuței sâneței penetranței obedienței mânecuței mămăruței impacienței culanței cotrenței continenței condescendenței complezenței broscuței brâncuței boarței tărăboanței suficienței subsidenței mogâldeței însurăței incoerenței eminenței concomitenței chichineței cămășuței albiuței spălăței soaței salței pacienței hăinuței furcuței fluenței emergenței elocinței discrepanței clocoței brișcuței birefringenței ajutorinței țărăncuței tandreței repugnanței recrudescenței măriuței incontinenței feliuței consultanței conductanței boaței bărbânței vrăbiuței trăistuței suculenței punguței prestanței inadvertenței găgăuței distonanței corobeței condicuței albinuței umbreluței tangenței solvenței reluctanței pseudoștiinței pregnanței precedenței potecuței opulenței mierluței măgăreței ingerinței ineleganței ineficienței iminenței franzeluței frăguței difluenței covalenței coteneței conivenței ceșcuței cafeluței bărbăței ambivalenței tumescenței tărăbuței recalcitranței radianței preeminenței polcuței perdeluței păscuței neconsecvenței mustăreței mieluței mierței mânuței interfeței forfecuței echidistanței crăcuței coștereței concrescenței cocuței relevanței polivalenței pinței leicuței audiofrecvenței arborescenței anevoinței absolvenței turgescenței străduței sluguței ploscuței pasienței omnipotenței ineței incongruenței inapetenței grandilocvenței corigenței confienței concupiscenței chiliuței chilimoaței zăluței transhumanței refringenței omniprezenței nesăbuinței manutanței impedanței delincvenței chifteluței urzicuței unghiuței teleguței teleconferinței tășcuței tăgăduinței suprafortăreței spinuței purulenței podeței pitărcuței ocurenței nuieluței năfrămuței munificenței lăieței electrovalenței chivuței chinguței cătănuței bioluminescenței băsmăluței bănuței pruncuței zgărduței zăvelcuței temperanței sapienței redevenței olcuței latenței inconsistenței corpolenței carboanței bunicuței bărbiuței admitanței fotoluminescenței turbulenței străchinuței sprâncenuței scurteicuței sardeluței pestilenței nonviolenței nonșalanței nerecunoștinței mărgeluței juruinței ieduței frânghiuței evanescenței emitanței vărgăței termorezistenței renitenței remitenței preexistenței mezalianței ghetuței flatulenței dominanței dehiscenței bocceluței bărdăcuței amăruței amărăluței ulceluței strunguței prevalenței pohoaței plăcintuței mrenuței miruței intemperanței insignifianței imanenței golăneței gentuței farfuriuței drughineței buruienuței triboluminescenței chemoluminescenței varianței unisonanței țigăncuței senescenței șătruței nepoței neicuței microbalanței mămuței lăbuței inimuței inferenței ierbăluței delitescenței datorinței crâșmuței chicuței beligeranței autoexigenței antecedenței
Sus

Definiții din DEX:

BĂCĂNÍȚĂ, băcănițe, s. f. (Rar) Nevasta băcanului2. – Băcan2 + suf. -iță.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

BĂCĂNÍŢĂ s. v. băcăneasă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.014s