Cuvinte care rimează cu tați; rime cu tați
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "tați":

Sus

Rime de gradul 2:

tratați transportați suportați stați scurtați respectați reprezentați repetați purtați prezentați plantați notați militați manifestați luptați limitați îndreptați încetați imitați gustați existați exercitați executați dezvoltați datați certați cercetați căutați căpătați cântați arătați ajutați uitați treptați revoltați orientați neașteptați mutați montați meritați măritați interpretați îndepărtați împrumutați formatați exportați disputați comportați completați atestați așteptați ascultați alimentați agitați afectați adoptați adaptați acceptați salutați săltați rezistați proiectați profitați pătați necesitați invitați inventați insultați îngustați încântați înaintați importați îmbătați iertați frământați exploatați evitați discutați dezgustați deșteptați deșertați depărtați delimitați corectați constați constatați citați avântați arestați solicitați vizitați sărutați relatați regretați recoltați recitați raportați precipitați
Sus

Rime de gradul 3:

ziceați zburați vreați vorbeați vindeați veneați vedeați utilizați urmăreați urmați uneați ungeați umpleați umblați ucideați turceați treceați transmiteați transformați trăiați trăgeați țineați țeseați terminați temeați tăiați susțineați supuneați suprafațați supărați sufereați substantivați studiați structurați stricați strângeați străbați străbăteați știați stabileați stăteați spuneați sprijineați specificați situați simțeați serveați separați scriați scoteați schimbați săreați sărați rupeați româneați rodeați ridicați reproduceați repezeați refereați reduceați recunoșteați realizați războiați răspândeați rămâneați puteați puneați publicați provocați proveneați propuneați produceați priveați prindeați primeați primați presupuneați preparați precedați practicați potriveați posedați porneați populați plați plăceați pierdeați picați petreceați permiteați pătrundeați pățeați păstrați participați păreați organizați opuneați opreați operați omeneați ofereați ocupați ocheați obțineați numeați numărați nășteați mureați modificați mișcați miroseați mințeați miceați mergeați mențineați mați măsurați masați măreați marcați mâneați mânați lungeați luminați lucrați luați loveați literați lipseați liniați limbați legați lăsați jurați introduceați întrebuințați intrați întorceați întindeați înțelegeați întăreați întâlneați însușeați însoțeați înscriați înregistrați influențați îndoiați indicați îndeplineați închideați încheiați încercați începeați impuneați împreunați împiedicați împărțeați ieșeați găseați furați funcționați fugeați frigeați frați forțați formați foloseați fixați erați făceați fabricați extrăgeați expuneați exprimați explicați emiteați egalați efectuați duceați dormeați domneați distrugeați distingeați distanțați dispuneați deveneați determinați desfăceați desemnați descriați descopereați deschideați derivați depuneați deplasați deosebeați denumeați jucați dădeați dați curățați cuprindeați cunoșteați cultivați lați criticați creșteați credeați creați corespundeați îmbrăcați plecați secați contribuiați contrați continuați conțineați consumați construiați constituiați considerați conduceați comunicați compuneați comandați însemnați coceați clasați circulați chinuiați cereați cercați celuiați cauzați casați caracterizați cădeați bucurați boleați bogați beați bazați bați băteați bărbați aveați auzeați atribuiați atrăgeați atingeați atacați asigurați așezați ascundeați aruncați ardeați arați apropiați aplicați aparțineați apăreați apărați analizați amestecați alegeați alcătuiați alăturați ajungeați aflați adunați aduceați adresați admiteați adăugați adâncați acționați acordați acopereați abăteați împărați zguduiați zdrobeați zăpăceați voiați vindecați viați variați vădeați uscați urinați urcați urați umflați uluiați udați turnați tulburați trimiteați traduceați tocați tindeați tăceați surprindeați supravegheați sumați suiați sugeați suflați substituiați strigați străluceați străduiați stingeați stimulați ștergeați stăruiați stăpâneați sporeați speriați specializați spărgeați spălați șovăiați soldați soiați socoteați slăbeați sfârșeați seriați semănați ședeați secundați scurgeați școleați scăpați scădeați sărbătoreați săpați sâcâiați roșeați risipeați rezolvați rezervați reveneați reușeați reuneați retrăgeați rețineați respingeați republicați reparați renunțați remarcați regulați refăceați redați răsuceați răspundeați răsculați răscoleați râdeați rădeați pușcați pupați protejați propagați pronunțați probați pricepeați prevedeați pretindeați presați prelungeați prelucrați pregăteați predați prădați potoleați plăteați plasați plângeați placați piereați pescuiați periați percepeați păzeați pătrați pășteați parcurgeați părăseați parați omorați observați obligați obișnuiați nimiceați negați munceați muiați mobilați micșorați menționați mediați mâniați locuiați lipeați linișteați lăudați judecați izolați iubeați învingeați învățați intrigați întrețineați întrerupeați întreprindeați întregeați întreceați interveneați internați întemeiați inspirați înșelați înmulțeați înlocuiați înlăturați îngrijeați îngăduiați înfățișați îndemnați înconjurați includeați înclinați închipuiați încăpeați încălzeați înălțați imprimați împrăștiați împodobeați împingeați imediați îmbinați hrăneați hotărați grupați greați găureați gândeați formulați foiați fluturați ființați figurați fierbeați fereați extindeați examinați exagerați eliminați eliberați echipați durați dovedeați doreați dominați distribuiați dispăreați disciplinați difereați dicotiledonați dezvăluiați dețineați destinați desprindeați despărțeați desfășurați descompuneați depindeați depășeați demonstrați defineați declarați curbați curați cumpărați culegeați cucereați vărsați fermecați încărcați conservați confirmați confereați confecționați condamnați comiteați combinați combați combăteați colorați coincideați coborați coseați clădeați citeați cinsteați chemați cheltuiați câștigați căsătoreați cărați călcați căiați bucățeați boiereați biruiați băneați băgați automați ațineați atârnați asociați înghițeați asemănați ascuțeați articulați armați aranjați apucați aprindeați apreciați anunțați angajați aminteați alungați alunecați alegați afirmați administrați acumulați absorbeați abați zoreați zgâriați zgâlțâiați zbuciumați zbârnâiați vopseați violați vesteați vertebrați verificați uzați ușurați urzicați urecheați tunați trezeați tremurați traversați transpuneați trădați topeați tipăreați tânguiați tăbărați sustrăgeați suprimați suprapuneați sunați sugerați succedați strâmbați storceați stârneați soseați sorbeați smulgeați slobozeați silicați sileați sforăiați sfințeați sfărâmați scuturați scormoneați săvârșeați satisfăceați salvați ruinați roteați rosteați roșcați restrângeați restituiați replicați reluați reglați refuzați recurgeați reconstituiați recomandați reclamați răsturnați răsăreați răneați ramificați prosteați promovați procurați proclamați preziceați presărați preoțeați preocupați preluați preferați predominați predicați preconizați prăpădeați povesteați pluteați plictiseați planați pipăiați pedepseați păpați pacificați păcăleați orchestrați noroiați netezeați neregulați nenoroceați neînsemnați mustrați murmurați murdăreați mulțumeați mormăiați mistuiați minați măturați mascați mariați mărgineați maniați manevrați mânecați lichidați liberați largați lansați lămureați justificați izbeați iveați înzestrați înveleați învăluiați întunecați întocmeați întingeați interziceați interesați întârziați instruiați instituiați instalați însărcinați inițiați îngrămădeați înghețați înghesuiați informați înfloreați înfigeați înfășurați îndurați îndrumați îndesați încurcați încrucișați încredințați încredeați încovoiați încingeați închinați încadrați înapoiați înăbușeați impresionați împrejurați împlineați implicați împleteați imaginați ilustrați identificați guvernați greșeați gravați grăbeați generați găteați fundați fulgerați fotografiați fluierați ficați fericeați favorizați fărâmați excludeați evoluați evocați enunțați emanați elaborați dublați dobândeați dirijați diminuați dezlănțuiați destăinuiați deprindeați denunțați delicați degradați deformați declinați decideați decădeați datorați dăruiați rugați legănați dansați dăinuiați cutremurați cununați culcați cristalizați creștinați cotrobăiați păsați frecați corupeați copiați convingeați controlați contaminați constrângeați consolidați consimțeați consacrați conjugați confundați concepeați concentrați comprimați comparați colindați clătinați ciudați cifrați celebrați cedați căscați carbonați cântăreați călugăreați calmați calificați calculați călătoreați bruscați botezați bombăneați boiați bizuiați bășicați barați azvârleați axați atașați astupați așterneați aspirați apuneați aprobați aplecați apăsați anulați antrenați amețeați amenajați amăgeați alterați alergați albeați agățați adormeați adevărați aderați adăposteați adânceați acuzați activați accentuați abureați zvârleați zornăiați zgârceați zbenguiați zbați zbăteați vrăjeați vizați vinovați vibrați vegheați vătămați vârați vânturați vânați valorați umileați uimeați turteați turbați trasați transferați transcriați trăncăneați torturați torceați țipați temperați taxați țârâiați suspendați sulfați suceați subordonați subliniați stropeați striveați străpungeați sondați smiorcăiați sminteați simbolizați sfătuiați semnalați semnați seduceați secerați scuzați sculați scufundați scobeați scăldați sacrificați rostogoleați roiați rezumați rezemați restabileați respirați repartizați remorcați relevați reînviați reformați reacționați răzbunați rătăceați răgeați răceați râcâiați răbdați purificați promiteați procedați pricinuiați prevesteați preveneați prețuiați prescriați precizați prăjeați prăbușeați porunceați popeați
Sus

Definiții din DEX:

TÁTĂ, tați, s. m. 1. Bărbat care are copii; nume pe care i-l dau acestui bărbat copiii săi când i se adresează sau când vorbesc despre el ori pe care și-l dă el însuși când vorbește cu copiii săi; taică, părinte, tătân, babacă. ◊ Tată de familie = bărbat care are copii pe care îi crește; cap de familie. Tată mare sau tata-moșu = bunic. Tată vitreg = al doilea soț al unei femei în raport cu copiii ei dintr-o căsătorie anterioară. Tată bun = tată adevărat. ◊ Loc. adj. Din tată în fiu = transmis de-a lungul generațiilor, prin descendență directă, din generație în generație. ◊ Expr. Calcă pe urmele lui taică-său, se spune despre cel care seamănă cu tatăl său în apucături și obiceiuri (rele). Bucățică ruptă tată-său sau tată-său în picioare, se spune despre un copil care seamănă perfect tatălui său. Se leapădă și de tată-său sau vinde și pe tată-său, se zice despre un om rău, lipsit de scrupule. Unde dă tata, crește carnea, se spune când părintele își pedepsește copiii pentru binele lor. Măi tată! exclamație de uimire sau de satisfacție. 2. (La vocativ) Termen cu care se adresează cineva unui copil (sau unei persoane tinere străine) pentru a marca un raport de familiaritate și de simpatie. 3. (Uneori determinat prin „socru”) Nume dat de ginere sau de noră socrului. 4. (Fam.) Nume dat unui bărbat (mai în vârstă) în semn de respect sau de afecțiune. ♦ (Pe lângă un nume de persoană) Nume dat unui neam etc. 5. (În credința creștină) Dumnezeu, creatorul lumii. ◊ Tatăl nostru = numele unei rugăciuni creștine. ◊ Expr. (A ști) ca (pe) Tatăl nostru = (a ști) foarte bine, pe de rost, fără greșeală. 6. Fig. (Fam.) Creator, făuritor, fondator. 7. (Glumeț) Cel care întrupează cele mai înalte calități, care este deasupra altora, îi covârșește pe toți. [Nom. sg. art.: tata și tatăl; gen.-dat. sg.: tatii și tatei] – Lat. tata.

TÁTĂ taţi m. 1) (şi cuvânt de adresare) Bărbat considerat în raport cu copiii săi. ♢ ~ bun tată adevărat. ~-socru tatăl soţului sau al soţiei, privit în raport cu nora sau cu ginerele. ~ mare, ~-moşu bunic. Din ~ în fiu din generaţie în generaţie. 2) Bărbat de vârstă aproximativ egală cu a unui părinte. 3) (şi ca termen de adresare a unui tânăr către un om mai în vârstă) Bărbat respectat şi apropiat cuiva. 4) pop. Persoană care a iniţiat un domeniu de activitate sau o realizare importantă. 5) Persoană care protejează pe cineva sau îi acordă un sprijin. 6) (în religia creştină) Creator a tot ce există; Dumnezeu. ♢ ~l nostru numele unei rugăciuni la creştini. (A şti) ca (pe) „~l nostru” a şti (ceva) foarte bine; a şti pe de rost. [Art. tata; G.-D. tatei, lui tata] /<lat. tata

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

TÁTĂ s. 1. părinte, (franţuzism) papa, (înv. şi pop.) taică, (pop.) tătân, (înv. şi reg.) nene, (reg.) tataie, (prin Mold.) babacă, babaie, (Munt., Olt., Dobr., sudul Mold. şi sudul Transilv.) tete, (fam.) bătrânul (art.), tati, (arg.) puriu. (Are ~ doi copii.) 2. tată-mare v. bunic. 3. v. Dumnezeu. 4. (BIS.) tatăl nostru = (înv. şi reg.) ocinaş.

TÁTI s. v. părinte, tată.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.031s