Cuvinte care rimează cu sinereză; rime cu sinereză
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "sinereză": (vezi și sinereza)

Sus

Rime de gradul 1:

afereză diereză exereză
Sus

Rime de gradul 2:

freză amoreză pareză breză bavareză electroforeză diureză catahreză antihreză manichiureză calabreză foreză zaireză diaforeză vibroforeză
Sus

Rime de gradul 3:

așeză engleză franceză viteză ipoteză japoneză sinteză boteză chineză poloneză teză burgheză olandeză portugheză geneză reteză suedeză metateză daneză irlandeză proteză necheză albaneză cuteză finlandeză leză paranteză cubaneză diateză obeză exegeză antiteză faleză orogeneză malaieză trapeză cinteză cartagineză cercheză dieceză fotosinteză râncheză vietnameză asceză neerlandeză islandeză maioneză diageneză milaneză morteză raboteză arhidieceză filipineză siameză partenogeneză londoneză antropogeneză pedogeneză biosinteză cateheză geodeză javaneză libaneză pakistaneză reașeză sudaneză morfogeneză cameruneză epenteză nepaleză patagoneză piuneză biogeneză aleză aragoneză cariochineză haveză somaleză etnogeneză filogeneză coafeză hematopoieză epigeneză congoleză malteză monogeneză reboteză anamneză paracenteză tiroleză tricoteză ontogeneză bengaleză irocheză maseză neozeelandeză șanteză sporogeneză chemosinteză oogeneză oxosinteză singaleză embriogeneză osteogeneză poligeneză berlineză dormeză luxemburgheză organogeneză brodeză chimiosinteză guatemaleză simeză benineză poansoneză petrogeneză angoleză sondeză ovogeneză patogeneză citocineză glicogeneză parageneză sableză metageneză planeză autogeneză
Sus

Rime de gradul 4:

acționează analiză așază bază cază caracteriză cauză fază frază frunză organiză pânză realiză utiliză brânză buză rază specializă urează cristaliză criză doză favoriză pază preconiză proză refuză turnează uză amiază ateriză bluză celuloză epuiză furniză groază pauză preciză repartiză simboliză tuberculoză varză difuză diviză imobiliză individualiză localiză semnaliză sesiză spetează glucoză arendează autoriză barză brează burează civiliză clauză generaliză improviză întruchipează metamorfoză neutraliză ratează sintetiză steriliză surpriză vază visează aclimatiză acuză amortiză amuză avertiză comercializă concretiză ecluză ipostază ironiză muză paraliză polariză populariză priză pupăză scuză călăuză armoniză bronză buburuză canaliză centraliză deghiză deviză diviniză exterioriză hidroliză legaliză magnetiză nevroză pulveriză reorganiză repriză roză scleroză sistematiză ventuză viză abrutiză abuză baliză canoniză cobză dăunează demoraliză dezorganiză electroliză hipnoză hipofiză miză mobiliză poleniză simbioză stabiliză stigmatiză stiliză coacăză apofiză aviză biocenoză cataliză cauteriză cicatriză coloniză dermatoză egaliză electriză expertiză expulză imuniză lăuză materializă mecaniză moderniză moraliză necroză oază poză ridiculiză satiriză sensibiliză totaliză uniformiză abstractiză actualiză anastomoză antrepriză burnițează demobiliză devaloriză emfază familiariză fertiliză fofează friză hipnotiză meduză minimaliză parafrază psihanaliză repauză spuză teroriză tiraniză valiză vaporiză vocaliză anchiloză banaliză batoză gălbează idealiză latiniză maturiză meioză memoriză miniaturiză mitoză naturaliză omogeniză particulariză penaliză piază polimeriză privatiză prognoză solidariză urbaniză vulgariză adjectiviză ameriză apoteoză bagateliză brutaliză carboniză defavoriză demitiză ecraniză finaliză fluidiză fructoză idolatriză impermeabiliză ioniză micoză naționaliză nitroceluloză ozoniză palataliză poliză psihoză reactualiză recenză recuză remiză scandaliză temporiză volatiliză aluniză anatemiză artroză depersonaliză desaliniză dezumaniză diastază gază imortaliză litiază liză monopoliză narcoză pavăză perifrază pneumoconioză presuriză rânză raționaliză regiză regulariză sincroniză spiritualiză stenoză teoretiză tipiză zaharoză alcooliză aseleniză automatiză coriză depolariză deratiză epifiză eterniză formaliză galvaniză idiotiză martiriză opaciză personaliză profetiză revitaliză rivaliză schematiză simpatiză singulariză spitaliză standardiză substantiviză traumatiză valoriză vulcaniză absolutiză adverbializă anacruză aromatiză capitaliză cifoză ciroză degază descentraliză destabiliză deznaționaliză dializă etatiză focaliză fosiliză gâză griză imbeciliză inciză industrializă iotaciză merceriză mineraliză mitiză mușamaliză optimiză osmoză pavoază poetiză salariză saliniză sfârlează socializă tezauriză transvază viscoză vizualiză activiză aplatiză aponevroză cianoză climatiză conștientiză culpabiliză culturaliză demagnetiză desacraliză desolidariză dezodoriză insensibiliză interioriză literariză maltoză moinează motoriză normaliză ostraciză ptoză rourează șabloniză sacraliză scrofuloză titulariză tromboză instituționaliză marchiză atomiză citadiniză computeriză cotiză decafeiniză decoloniză defertiliză democratiză demonetiză desensibiliză diagnoză dinamiză erboriză evază exciză fagocitoză fetișiză fraterniză lactoză marginaliză mitologiză neurasteniză oficializă pactiză peluză permanentiză proletariză radiobaliză seculariză sinteriză trivializă agoniză alegoriză animaliză briză catehiză clasiciză cloroză coaliză cretiniză germaniză greciză insonoriză masculiniză maximiză metempsihoză nazaliză nominaliză occidentaliză ortoză plasticiză postsincroniză problematiză rentabiliză robotiză solubiliză stază ștează subdiviză taluză tranzistoriză umaniză zăvează hipersensibiliză amilază autohtoniză borză caricaturiză catoliciză demasculiniză dematerializă denicotiniză etapiză fitocenoză hibridiză imaterializă infuză însiloză invertază iodiză iriză liberaliză mediatiză miază militariză monitoriză obscuriză odoriză pasteuriză româniză seniliză sertiză simfiză sonoriză subtiliză tiză tropicaliză microminiaturiză alfabetiză anamorfoză antonomază arabiză artificializă aseptiză birocratiză calculoză cambuză causticiză ceruză colectiviză dăbălăză demilitariză denucleariză depolitiză depresuriză dezinsectiză gelatiniză geometriză ierarhiză insolubiliză interacționează islamiză leucoză liofiliză metaliză metastază minimiză obiectiviză orășeniză paronomază pauperiză relativiză rotaciză rusticiză turcoază viroză alcaliniză americaniză archebuză autocaracteriză banchiză calviniză cenuroză chimiză cibernetiză conceptualiză cooperativiză deduriză devaliză dramatiză echimoză exostoză fasciză iaroviză idiliză igieniză laiciză literaturiză lotiză matematiză mimoză permeabiliză radicaliză reaclimatiză semaforiză sulfiză televiză tuberculiză verbaliză xeroză semiindustrializă anadiploză anaerobioză aneantiză angliciză carameliză contoriză cromiză defeminiză dezabuză dogmatiză extravază flexibiliză ipotenuză liriciză maghiariză maleabiliză melodramatiză metaboliză moază moldoveniză monotoniză muzicaliză narcotiză opaliză orizontaliză pantahuză reanaliză rigidiză școlariză sintoniză spațializă trichinoză vermutiză cisticercoză acutiză apodoză arhaiză autonomiză corniză croniciză demineraliză demoniză demutiză dezeroiză duză exorciză feminiză indemniză metaforiză monumentaliză ovaliză paraleliză parodontoză politiză portretiză profesionaliză salubriză sindicaliză slaviză sponsoriză supradoză ambiguiză clișeiză cloroformiză contabiliză deferiză defetișiză delexicaliză devitaliză druză federaliză galactoză hidrofiliză intimiză izomeriză menopauză monetiză polemiză scientiză scolioză sentimentaliză tuberoză universaliză vasculariză voltoliză internaționaliză electrocauteriză acromatiză autoacuză canceriză cuperoză decloriză disponibiliză efemeriză emfiteoză ermetiză eteriză factoriză fluoriză mercantiliză parcheriză pasiviză periodiză piroliză prozaiză reprivatiză salmoneloză șampaniză securiză sideroză taniză teleecraniză naramză aluminiză baciloză bâză caloriză denominaliză dezactualiză diafiză dispensariză electroniză gramaticaliză ilegaliză impersonaliză javeliză labializă levuloză mondializă monilioză osânză recoloniză revaloriză scenariză tehniciză trombochinază zaharază zimază mânză antipatiză axiomatiză dermatomicoză desesiză digitaliză fantază fumiză grafitiză hematoză loază marșrutiză namiază piroză provincializă psihodiagnoză reflectoriză remilitariză seminariză teatraliză zoonoză amauroză anchilostomiază andropauză argiroză avitaminoză blază bruceloză coprostază desertiză diaclază encliză europeniză feudaliză gigantiză hemostază manieriză microanaliză modeliză municipaliză parabioză paratifoză pentoză perfectiviză poloniză primitiviză protază psihonevroză tehnologiză visceroptoză vitaliză vitaminiză arterioscleroză asteniză autobază carcinoză denazaliză evangheliză formoliză hemoliză macadamiză mecaniciză midriază mitridatiză osteoză oxidază prenarcoză silicoză sulfuriză tarlaliză viriliză goglează abatiză amidază ascaridioză asiză bacterioză cataclază defază furunculoză leucobază mașiniză merinoză metasomatoză nucleariză otoscleroză oxiuriază parazitoză pseudomorfoză riboză sinartroză telesemnaliză anoxibioză antofitoză antretoază carcinomatoză cosmetiză diafaniză distomatoză leucocitoză lipază munteniză osteoporoză paradentoză peripatetiză piloriză preaviză procliză psihologiză teledifuză tetaniză xantomatoză limfogranulomatoză gaiză amitoză antropomorfiză autoanaliză bemoliză chimiosteriliză crază depolimeriză dextroză echinococoză electroosmoză endosmoză gestoză helmintiază hidrolază hidronefroză homeostază ihtioză lambliază lombartroză maligniză mieloză pasteliză pasteureloză proteoliză randomiză râurează spondiloză superviză toxicoză treponemoză tricomonază dezindividualiză imputrescibiliză lactază agrocenoză ampriză antibioză depalataliză deproteiniză hipertricoză metilceluloză psitacoză șamiză veioză trinitroceluloză arcoză autoliză candidoză electroanaliză exosmoză fluoroză geloză haplofază helcoză hipercheratoză lactobioză lipomatoză necrobioză nefroză paletiză pneumatoliză radiodifuză repertoriză revoluționariză teniază victimiză aneuroză adenohipofiză anabioză apologiză cateteriză colagenoză coxartroză leptospiroză lordoză metabioză micoriză paraclază pediculoză peptidază strongiloză alcaliceluloză inegaliză șemiză
Sus

Definiții din DEX:

SINERÉZĂ, sinereze, s. f. Fenomen fonetic constând în fuziunea, într-un diftong ascendent, a două vocale învecinate prin transformarea primei vocale într-o semivocală. – Din fr. synérèse, lat. synaeresis.

SINERÉZ//Ă ~e f. lingv. Fenomen care constă în contopirea a două vocale învecinate într-un diftong. /<lat. synaeresis, fr. synérese

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.034s