Cuvinte care rimează cu sforța; rime cu sforța
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "sforța": (vezi și sforță)

Sus

Rime de gradul 1:

forța sforța
Sus

Rime de gradul 2:

torța divorța
Sus

Rime de gradul 3:

scoarța terța harța lăbărța tăgârța boarța mierța
Sus

Rime de gradul 4:

viața suprafața substanța prezența credința cunoștința curăța sămânța distanța existența fața ființa importanța tendința influența întrebuința știința anunța ața voința cântăreața căruța suferința renunța conștiința pronunța rezistența diferența dorința esența evidența experiența frecvența gheața hoața înălța inflorescența instanța violența învăța ița locuința vița nuanța siguranța piața absența agăța aparența cadența ușurința componența conferința consecința corespondența denunța dimineața enunța granița încredința independența îngheța inteligența rezonanța sentința maimuța zeița proeminența zdreanța referința pestrița polița abundența valența rămășița alianța amenința ațâța balanța reședința bobița bunăvoința ceața cerința circumstanța concordanța consistența creața cuviința dependența desființa secvența ședința schița înființa grăunța insistența rața proveniența moața mustața speranța preferința actrița arșița asistența călugărița competența răsfăța cruța eleganța excrescența faianța finanța indiferența înfrumuseța înștiința insuficiența șuvița performanța sulița stăruința alternanța căpița căsuța mâța concurența consonanța constanța deficiența dulceața exigența foița folosința fortăreața greața temnița îngăduința iscusința matrița transparența umilința neputința obișnuința ulița permanența pielița pivnița aroganța bășicuța bubulița bufnița străduința coincidența dezmăța divergența somnolența tărâța spița reprezentanța protuberanța încuviința verdeața prudența tăblița privința trebuința nesiguranța notița scadența perseverența putința silința piulița prefața uzanța adeverința adolescența ambianța apartenența banița chitanța circumferința clanța decadența dezgheța disonanța eficiența fetița urgența rotița scânteiuța guița încălța înhăța interferența licența reverența melița romanța recunoștința necuviința sârguința undița vacanța ploșnița povața aderența albeața speța burnița chibzuința cocoța codița desinența drăguța fâneața țâța ignoranța incidența indulgența întemnița toleranța mlădița steluța năzuința neglijența ordonanța paiața penița pernița pojghița prepelița vârtelnița bădița bălța biruința boroboața cața confidența consecvența creanța cutiuța trâmbița demența stareța descendența dezvăța echivalența excelența extravaganța sughița gaița împestrița indolența însămânța lădița liniuța săpunarița plăcuța precupeața alunița audiența babița căința carența cârtița catrința cosița crăița cutezanța decența descălța desculța diligența donița făgăduința gărgărița impertinența incandescența săbiuța inocența intermitența fița luminescența roinița măsuța sticluța urechelnița târgoveața providența pocăința preponderența abstinența afluența becața bentița cămăruța cârlionța clopotnița conveniența veverița coropișnița cratița dependința discordanța țața râșnița socotința răzmerița mița roșeața nojița penitența persistența pojarnița potența chichița cobilița coerența coexistența degenerescența dința drumeața elocvența fărâmița vărguța frunzulița garofița grădinița rapița vehemența interdependența ștanța lișița măselarița mătreața nesocotința neștiința portanța porumbița albăstrița babornița căciulița cădelnița chișița cotoroanța covița velința deferența dranița exuberanța fluorescența găselnița zgrăbunța ranița zimța stăncuța răsadnița încunoștința indecența șurubelnița insolența intoleranța jurubița solnița măgărița măicuța momița moța musculița muzicuța necredința tărtăcuța părăluța pernuța alvița ambulanța coșnița doleanța șopârlița regența furculița troița șița scărița gropița reticența velnița rochița vigilența lapovița lelița stanța mușița prisosința păstorița postfața alteța ascendența usturoița băncuța bărbița botnița ruscuța caragața tăicuța confluența cristelnița cruciulița deșănța diavolița imprudența inconsecvența inexistența înfăța miorița turița păștița restanța bărbuța tămâița bisericuța blănița chintesența congruența sabița cununița dedița dumitrița eflorescența ferfenița scufița hachița hanța rarița impotența inconstanța inconștiența jintița lingurița reactanța săniuța nechibzuința neființa recurența redundanța oița pictorița piedicuța portița predominanța asonanța bolnița cloanța convergența sumuța crenguța priința disidența pungulița strungăreața rezidența inductanța intransigența jitnița lavița lița pavecernița pelinița așchiuța supraabundența subzistența târtița căița ciobănița contingența cotruța virulența desfăța efervescența reminiscența reînființa garanța hrenița împelița incompetența intendența locotenența matița zăbăluța șopârlaița ocnița păduchernița tarnița panglicuța periuța plevaița vinerița băbuța bahornița condoleanța bișnița bivolița vifornița clemența convalescența costița rărița veninarița cușnița puicuța stelița fâța remanența fofelnița fosforescența ușița ștrengărița galița stridența hudița splinuța iglița jurisprudența luminanța movilița negreața nevoința panseluța varnița văcuța boleșnița brâncuța broscuța pisicuța chelnerița complezența condescendența continența cornița cotreanța culanța doctorița domnița fumărița gemănarița impaciența inărița insulița linarița maghernița mămăruța sâneața mânecuța mucarnița obediența penetranța albiuța albumița altița primărița vătășița văcărița bundița cabanița cămășuța subsidența caracatița chichineața chiselița cofița concomitența eminența tartorița gurița incoerența suficiența mogâldeața tărăboanța neguța oreșnița pârpărița petița praftorița ajutorința albița autofinanța băieșița studenița birefringența soața brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița cotineața degetarița delnița discrepanța elocința emergența turtița fluența furcuța gogorița gropnița hăinuța ziulița limbarița lintița lubenița salța paciența pușculița păunița plevița acarnița repugnanța bărbânța zămoșița boața văduvița ța cănița casierița chirighița conductanța consultanța tocănița drobița feliuța gârnița incontinența smălța lămâița lostrița măriuța recrudescența țărăncuța odăița parachernița poienița acărița albilița albinița albinuța suculența autodenunța băița beldița cărnița scrumelnița condicuța corobeața cuișorița distonanța punguța puricarița găgăuța garnița prestanța hulubița inadvertența tiparnița joimărița vrăbiuța trăistuța nebunarița ospătărița pelinarița pescărița ambivalența băltița birtășița bumbăcarița cafeluța văpaița cătănița ceșcuța tapița conivența coteneața covalența dentița difluența frăguța franzeluța gârlița strungărița pseudoștiința huța iminența ineficiența ineleganța ingerința șușănița măgăreața solvența meșterița mierlița mierluța tangența trupița opulența umbreluța reluctanța potecuța precedența pregnanța barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița concrescența copăița coronița coștereața crăcuța crița vinarița echidistanța sculptorița șuița forfecuța frăgulița glădița gonița hangița rușulița interfața puiculița luminița mânuța recalcitranța medelnița mieluța mironosița morărița mustăreața tumescența neconsecvența tărăbuța păcornița scăfița păscuța reînălța perdeluța radianța pipernița plescavița polcuța preeminența absolvența anevoința arborescența arendășița audiofrecvența zolnița toplița școlărița fustița reordonanța leicuța mesernița zețărița relevanța pința polivalența arhondărița sudorița brișculița ceșculița cherațița chilimoața chiliuța concupiscența confiența copilița corigența vărgulița dăscălița zaharnița dohotnița turgescența tășculița strămurarița gazornița scândurița grandilocvența groșița inapetența incongruența ineața înspița sluguța lămpița tainița mămița vorbulița stelnița mocănița nisiparița omnipotența pănușița pasiența străduța pieptănarița ploscuța băcănița băcița boierița cârciumărița chicherița chifteluța chingulița straița delincvența găinăța ialovița impedanța întărnița lojnița manutanța transhumanța tălpița zăluța negelarița neiculița nesăbuința omniprezența refringența pâinița tămâiernița băsmăluța bioluminescența bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța teleguța suprafortăreața crăpelnița crâșmulița dăltița electrovalența spicherița gârbița spinuța ghimparița teleconferința inița tăgăduința mranița munificența năfrămuța nuieluța ochelarița ocurența olița sârmulița oranița purulența unghiuța pitărcuța ploița urzicuța podeața polunoșnița posconița tășcuța admitanța bărbiuța bluzulița zgărduța brândușița bunicuța cănărița carboanța zăvolnița tăvița corpolența temperanța sălășluința pufulița fântânița frizerița huița redevența pruncuța inconsistența latența sapiența mucenița zarafița zăvelcuța sladnița noița olcuța zgărdița patrița zgăibulița rotilița stupinița șubulița cărpinița câșița scurteicuța cojița prispulița cuconița sprâncenuța sardeluța dungulița emitanța evanescența rotărița frânghiuța gâtița iconița ieduța fotoluminescența împopoța slugulița tigăița juruința mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița turbulența nerecunoștința nisiparnița nonșalanța nonviolența noptița pestilența străchinuța amărăluța amăruța bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița dehiscența dominanța flatulența remitența ghetuța horaița huțuța termorezistența mamornița mangalița mezalianța papornița renitența preexistența primăvărița chibița clăița puiernița drughineața farfuriuța intemperanța lăcrimița leiculița măiculița mămulița mătrița miruța mrenuța negustorița prevalența ulceluța olărița petlița plăcintuța ploschița pohoața
Sus

Definiții din DEX:

SFORȚÁ, sforțéz, vb. I. Refl. A face, a depune un efort fizic sau intelectual; a se opinti, a se sili, a se strădui. – Pref. s- + forța. Cf. it. sforzare.

A SE SFORŢ//Á mă ~éz intranz. A depune forţă (fizică sau/şi intelectuală) în vederea realizării unei acţiuni. /cf. S + a sforţa, it. sforzare

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.030s