Cuvinte care rimează cu semantemul; rime cu semantemul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "semantemul":

Sus

Rime de gradul 1:

sistemul blestemul ecosistemul totemul eritemul exantemul subsistemul meristemul microsistemul rustemul macrosistemul
Sus

Rime de gradul 2:

extremul poemul ghemul reazemul remul racemul fonemul baremul boemul emul morfemul semul haremul tandemul recviemul edemul gemul hemul emfizemul monotremul lexemul modemul cheremul calemul șlemul paralexemul sememul glosemul alemul mixedemul grafemul
Sus

Rime de gradul 3:

romul ritmul primul organismul omul mecanismul gramul franțuzismul filmul drumul chimul volumul țărmul regimul ramul programul neamul maximul fumul consumul calmul atomul turismul sinonimul pomul omonimul cromozomul costumul basmul turcismul simptomul semantismul parfumul minimul microorganismul hamul grecismul geamul cromul anglicismul spasmul psalmul infirmul imul hramul fonetismul entuziasmul domul creștinismul astronomul armul maximumul zbuciumul stimul romantismul rizomul latinismul kilogramul idiomul economul autoturismul albumul aerodromul wolframul șoimul silogismul realismul metabolismul logaritmul clasicismul catolicismul buciumul bitumul anonimul traumatismul tomul sublimul socialismul sindromul salcâmul reumatismul paralelismul echinodermul balsamul aforismul minimumul seismul salamul pantomimul organumul metamorfismul magnetismul lirismul italienismul islamismul haramul feudalismul comunismul capitalismul americanismul neologismul mimul marxismul jandarmul islamul budismul bromul atletismul știmul simbolismul scrumul referendumul materialismul germanismul dinamismul cultismul caimacamul avramul agronomul absolutismul vacarmul ulmul toponimul tacâmul rusismul ohmul monomul misticismul impresionismul idealismul dualismul astigmatismul tropismul slalomul serialismul raționalismul protestantismul polinomul patriotismul neoplasmul nazismul formalismul fascismul damul calvinismul blamul alpinismul umanismul somnambulismul sofismul sarcasmul sacrumul pozitivismul pogromul monahismul mahomedanismul liberalismul forumul fanatismul expresionismul eponimul dramul darwinismul cubismul cloroformul amalgamul tărâmul suprarealismul subiectivismul strabismul sincretismul servilismul sentimentalismul sebumul rotacismul pesimismul paludismul optimismul naturalismul naționalismul modernismul memorandumul manierismul imamul galicismul cromatismul ciclismul catehismul banditismul antagonismul senzualismul scepticismul regionalismul pseudonimul pragmatismul parașutismul neoclasicismul mul monogamul imperialismul iluminismul endodermul ectodermul determinismul cumul brahmanismul bigamul barbarismul atomismul ascetismul algoritmul alcoolismul duiumul urbanismul ultimatumul uiumul serafimul pugilismul podiumul pleonasmul parenchimul paralelogramul oleumul mezodermul leninismul iudaismul hipodromul hahamul grahamul existențialismul evoluționismul eufemismul eroismul egoismul dramatismul dadaismul cataclismul bolșevismul bigotismul bairamul anevrismul anarhismul adventismul abstracționismul labiumul tumul sincronismul sarcomul rasismul rahitismul orgasmul mozaismul luteranismul linoleumul istmul hipismul hiperurbanismul empirismul egotismul cuantumul colonialismul caldarâmul cacomul birocratismul bioritmul automatismul ateismul atavismul agnosticismul electromagnetismul vulcanismul tembelismul structuralismul slavismul sclavagismul revizionismul quadriviumul provincialismul primitivismul personalismul paroxismul parazitismul palmul monoteismul microfilmul metronomul lomul lesbianismul indrușaimul hinduismul filotimul dinamul curmul cretinismul behaviorismul avangardismul atriumul arianismul anglicanismul sodomul rigorismul prezbitismul platonismul panteismul pahidermul oportunismul obiectivismul microcosmul macadamul junimismul iluzionismul heruvimul gentilomul fatumul fatalismul conformismul automobilismul animismul empiriocriticismul vitalismul triviumul stoicismul poligamul pacifismul ortodoxismul ocultismul nominalismul neoromantismul monismul meteorismul gnomul generalisimul futurismul fibromul fetișismul favoritismul erotismul energetismul diafilmul cosmodromul celomul carcinomul bonomul atonalismul antropomorfismul antonimul altruismul acronimul umanitarismul transformismul sadismul relativismul polisilogismul neoplatonismul izomorfismul homeotermul hermafroditismul hematomul gestaltismul exclusivismul estetismul despotismul deismul constructivismul chilomul chiasmul bogomilismul arhaismul adenomul ateromul vacuumul truismul teismul țarțamul spiritismul șovinismul purismul poichilotermul peripatetismul pedantismul patetismul păgânismul nonconformismul negativismul neaoșismul motociclismul militarismul mecanicismul iredentismul împăciuitorismul idiotismul heliotropismul gastronomul fototropismul chimismul cernoziomul centrismul centralismul blumul anabolismul aleatorismul afumul zulumul vocalismul vandalismul teribilismul slavonismul psihologismul profesionalismul poporanismul poantilismul nizamul neocolonialismul mutismul mielomul mahalagismul machismul leucomul kantianismul iraționalismul gongorismul gnosticismul genomul egocentrismul clironomul azeotropismul xantomul vicleimul universalismul tradiționalismul telefilmul spiritualismul proxenetismul politeismul polimorfismul planorismul patronimul particularismul paronimul onanismul noctambulismul monofizitismul miomul microseismul majordomul maghiarismul heliocentrismul freudismul eclectismul dodecafonismul dirijismul convenționalismul compendiumul cinismul cecumul catabolismul anacronismul academismul macrocosmul totalitarismul terorismul stângismul sionismul safismul prozaismul prognatismul preromantismul nihilismul motodromul mercantilismul mazdeismul machiavelismul luminismul imagismul hipopotamul gliomul geomagnetismul funcționalismul fourierismul finalismul epicurismul cosmopolitismul cohalmul cartezianismul carborundumul autoritarismul internaționalismul coriumul elenismul zoroastrismul velodromul trahomul supraomul reformismul protocronismul prezbiterianismul politicianismul papilomul olmul obscurantismul neopozitivismul monarhismul megohmul lamaismul istorismul individualismul imobilismul glaucomul geotactismul gangsterismul familiarismul dogmatismul didacticismul daltonismul criptonimul chilimul chietismul centigramul baptismul aeromodelismul velariumul vulgarismul votumul verismul utilitarismul țintirimul tedeumul taoismul scientismul sămănătorismul rolfilmul politonalismul pielmul petrolatumul pasivismul nudismul nepotismul misogamul masochismul macroseismul lipomul homomorfismul hispanismul granulomul gigantismul fenomenalismul fecalomul fariseismul endemismul comensualismul chemotactismul ceamul bizamul autismul asociaționismul aristotelismul antisemitismul anabaptismul antiintelectualismul tribadismul țarismul solecismul semanticismul ribozomul retorismul regalismul radicalismul poligenismul peristaltismul pauperismul parnasianismul oposumul nostromul narodnicismul menșevismul marinismul maniheismul jurnalismul jansenismul huliganismul fideismul federalismul exorcismul epitalamul endospermul egalitarismul dimorfismul defetismul conservatismul confucianismul comparatismul cicloturismul chimiotropismul bonapartismul binomul autodromul antropocentrismul angiomul analogismul alozomul adogmatismul aboliționismul transcendentalismul configuraționismul unionismul sufismul șarlatanismul prodromul prerafaelitismul polisemantismul pluralismul pitagorismul pietismul neomul naturismul muslimul miopismul microgramul hipocratismul hedonismul galvanotropismul experimentalismul demonismul deltaplanismul corporatismul centrozomul catastrofismul canibalismul botulismul anticlericalismul anchilostomul amatorismul albinismul voluntarismul urmul șintoismul șiismul puritanismul prosilogismul profesionismul practicismul neotomismul neokantianismul neoimpresionismul narcisismul miciurinismul limfatismul labrumul husitismul hipertiroidismul gromul feminismul expansionismul cvietismul culturismul cetaceumul carbolineumul cabotinismul analfabetismul feromagnetismul constituționalismul verbalismul timpanismul taximul sinapismul semitismul șamul quakerismul pulpitumul priapismul preformismul olumul oligospermul obstrucționismul napalmul misoginismul mezenchimul malthusianismul magmatismul laconismul kiloohmul gladiumul fracționismul falansterianismul etilismul epiteliomul distomul dialectalismul decadentismul costotomul chiliasmul cacofonismul bilingvismul bibliofilmul autobalsamul antitrinitarismul anatocismul absenteismul anarhosindicalismul sindicalismul servomecanismul semidoctismul sedentarismul românismul psihismul probabilismul preclasicismul panslavismul panelenismul nervismul neorealismul mesianismul matronimul jainismul iezuitismul gândirismul emanatismul elitismul democratismul decepționismul colaboraționismul cateterismul apolitismul amoralismul unitarianismul trofismul teatralismul tantrismul talimul talâmul separatismul ptialismul placodermul peristomul penicilliumul paralogismul nicotinismul neofascismul mașinismul iotacismul hirsutismul hipotiroidismul gargarismul eudemonismul dirhamul criticismul consonantismul chimiotactismul cavalerismul cartodromul calofilismul antroponimul angiospasmul tomismul surdomutismul stigmatismul solipsismul sociologismul schematismul prohibiționismul postsceniumul pitiatismul perfecționismul paramagnetismul neohegelianismul monometalismul metodismul marasmul imaterialismul iconoclasmul hidronimul geocentrismul fiziocratismul decorativismul conținutismul conservatorismul clericalismul cartismul astrodromul artritismul apriorismul abstenționismul tehnicismul summumul sexualismul selecționismul schizotimul revanșismul postmodernismul peridermul paseismul nanismul mimetismul microtraumatismul macaronismul logatomul legitimismul hemangiomul geotropismul fixismul extremismul diletantismul cubiculumul craniotomul conceptismul cardiospasmul bimetalismul argirismul anexionismul agnatostomul arcosoliumul vedetismul vademecumul sunnismul străinismul stenotermul seimul reotropismul radioprogramul policroismul pleocroismul plagiostomul onirismul ocazionalismul nevromul neodimul monosemantismul intuiționismul intimismul ilogismul galicanismul fototactismul fibroadenomul fabianismul exotismul exodermul episilogismul creaționismul conceptualismul comparativismul chemotropismul atropismul anticolonialismul agrarianismul afacerismul aerodinamul adenofibromul triplumul snobismul satanismul sagumul ritualismul nomadismul neonazismul miligramul mesmerismul marginalismul lamarckismul labarumul intervenționismul idiocromatismul hipodermul fovismul etimologismul ermetismul emanaționismul ecumenismul decagramul cormul conciliatorismul ciclostomul biologismul angstromul electrotraumatismul totemismul simplismul șarmul radioastronomul plutonismul perispermul oidiumul monopolismul maoismul libertinismul intelectualismul idiotrofismul hitlerismul generativismul ficționalismul exomorfismul electrotropismul eidetismul contractualismul colligatumul carierismul ungurismul tragismul teratomul tendenționismul tactismul stereotipismul șlamul seminomadismul programatismul praseodimul panislamismul navomodelismul mutaționismul microohmul logicismul iodoformul instrumentalismul indiferentismul indianismul imoralismul histotomul filantropismul eufuismul etnonimul enantiomorfismul diamagnetismul descriptivismul decigramul cooperativismul citocromul autodrumul saturnismul șamanismul proudhonismul osteomul mutualismul luddismul indeterminismul fordismul enciclopedismul cameleonismul anticonformismul integrismul trăirismul tolerantismul tezismul simfonismul rachetomodelismul parafumul panlogismul palindromul neocapitalismul mormonismul mendelismul izolaționismul imanentismul idiomatismul hilozoismul heteromorfismul frigidariumul filistinismul ferimagnetismul
Sus

Definiții din DEX:

SEMANTÉM, semanteme, s. n. (Lingv.) Unitate de bază a cuvântului, în cadrul unei familii lexicale (egală, de obicei, cu rădăcina cuvântului), considerată ca purtătoare a sensului lexical. – Din fr. sémantème.

SEMANTÉM ~e n. lingv. Parte de cuvânt considerată ca purtătoare a sensului lexical. /<fr. sémanteme

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.042s