Cuvinte care rimează cu recomandați; rime cu recomandați
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "recomandați":

Sus

Rime cu o silabă:

vreați tați stați plați mați frați dați lați beați bați zbați
Sus

Rime cu 2 silabe:

ziceați zburați vorbeați vindeați veneați vedeați urmați uneați ungeați umpleați umblați turceați treceați tratați trăiați trăgeați țineați țeseați temeați tăiați stricați strângeați străbați știați stăteați spuneați simțeați serveați scurtați scriați scoteați schimbați săreați sărați rupeați rodeați puteați purtați puneați priveați prindeați primeați primați porneați plantați plăceați pierdeați picați pățeați păstrați păreați opreați ocheați numeați notați nășteați mureați mișcați mințeați miceați mergeați masați măreați marcați mâneați mânați luptați lungeați lucrați luați loveați lipseați limbați legați lăsați jurați intrați înscriați ieșeați gustați găseați furați fugeați frigeați forțați formați fixați erați făceați duceați dormeați domneați descriați datați jucați dădeați creșteați credeați creați plecați secați contrați coceați clasați certați cereați cercați casați cântați cădeați boleați bogați bazați băteați bărbați aveați ardeați arați aflați zdrobeați voiați viați variați vădeați uscați urcați urați umflați uitați udați turnați treptați tocați tindeați tăceați sumați suiați sugeați suflați strigați stingeați ștergeați sporeați spărgeați spălați soldați soiați slăbeați sfârșeați ședeați scurgeați școleați scăpați scădeați săpați roșeați redați râdeați rădeați pușcați pupați probați presați predați prădați plăteați plasați plângeați placați piereați păzeați pătrați pășteați parați negați mutați munceați muiați montați lipeați iubeați hrăneați grupați greați găureați gândeați foiați fierbeați fereați durați doreați curbați curați vărsați combați coseați clădeați citeați cinsteați chemați cărați călcați căiați băneați băgați armați abați zoreați vopseați vesteați uzați tunați trezeați trădați topeați sunați strâmbați storceați stârneați soseați sorbeați smulgeați sileați sfințeați salvați săltați roteați rosteați roșcați reglați răneați prosteați pluteați planați pătați păpați mustrați minați mascați largați lansați izbeați iveați iertați greșeați gravați grăbeați găteați fundați ficați dublați rugați dansați culcați păsați frecați constați ciudați citați cifrați cedați căscați calmați bruscați boiați barați axați albeați zvârleați zgârceați zbăteați vrăjeați vizați vibrați vegheați vârați vânați uimeați turteați turbați trasați transcriați torceați țipați taxați sulfați suceați stropeați striveați sondați sminteați semnați scuzați sculați scobeați scăldați roiați răgeați răceați răbdați prescriați prăjeați popeați
Sus

Rime cu 3 silabe:

urmăreați ucideați transportați transmiteați transformați terminați susțineați supuneați suportați supărați sufereați studiați structurați străbăteați stabileați sprijineați situați separați româneați ridicați respectați repezeați repetați refereați reduceați războiați răspândeați rămâneați publicați provocați proveneați propuneați produceați prezentați preparați precedați practicați potriveați posedați populați petreceați permiteați pătrundeați opuneați operați omeneați ofereați ocupați obțineați numărați miroseați militați mențineați măsurați luminați literați liniați limitați întorceați întindeați întăreați întâlneați însușeați însoțeați influențați îndreptați îndoiați indicați închideați încheiați încetați încercați începeați impuneați împărțeați imitați foloseați fabricați extrăgeați expuneați exprimați explicați existați emiteați egalați distrugeați distingeați distanțați dispuneați dezvoltați deveneați desfăceați desemnați deschideați derivați depuneați deplasați denumeați curățați cuprindeați cunoșteați cultivați criticați îmbrăcați conțineați consumați construiați conduceați compuneați comandați însemnați circulați chinuiați cercetați celuiați cauzați căutați căpătați bucurați auzeați atrăgeați atingeați atacați așezați ascundeați aruncați arătați aplicați apăreați apărați alegeați ajutați ajungeați adunați aduceați adresați admiteați adâncați acordați abăteați împărați zguduiați zăpăceați vindecați urinați uluiați tulburați trimiteați traduceați surprindeați străluceați străduiați stimulați stăruiați stăpâneați speriați șovăiați socoteați seriați semănați secundați sâcâiați risipeați rezolvați rezervați revoltați reveneați reușeați reuneați retrăgeați rețineați respingeați reparați renunțați remarcați regulați refăceați răsuceați răspundeați răsculați răscoleați protejați propagați pronunțați pricepeați prevedeați pretindeați prelungeați prelucrați pregăteați potoleați pescuiați periați percepeați parcurgeați părăseați omorați observați obligați nimiceați mobilați micșorați meritați mediați măritați mâniați locuiați linișteați lăudați judecați izolați învingeați învățați intrigați întregeați întreceați internați inspirați înșelați înmulțeați îngrijeați îndemnați includeați înclinați încăpeați încălzeați înălțați imprimați împingeați îmbinați hotărați formulați formatați fluturați ființați figurați extindeați exportați echipați dovedeați dominați disputați dispăreați difereați dețineați destinați desprindeați despărțeați depindeați depășeați demonstrați defineați declarați cumpărați culegeați cucereați fermecați încărcați conservați confirmați confereați condamnați comportați completați comiteați combinați combăteați colorați coincideați coborați cheltuiați câștigați bucățeați boiereați biruiați ațineați atestați atârnați așteptați înghițeați ascuțeați ascultați aranjați apucați aprindeați anunțați angajați aminteați alungați alegați agitați afirmați afectați adoptați adaptați acceptați absorbeați zgâriați zgâlțâiați zbuciumați zbârnâiați violați vertebrați ușurați urzicați urecheați tremurați traversați transpuneați tipăreați tânguiați tăbărați sustrăgeați suprimați sugerați succedați slobozeați silicați sforăiați sfărâmați scuturați scormoneați săvârșeați salutați ruinați rezistați restrângeați replicați reluați refuzați recurgeați reclamați răsturnați răsăreați promovați proiectați profitați procurați proclamați preziceați presărați preoțeați preluați preferați predicați prăpădeați povesteați plictiseați pipăiați pedepseați păcăleați orchestrați noroiați netezeați murmurați murdăreați mulțumeați mormăiați mistuiați măturați mariați mărgineați maniați manevrați mânecați lichidați liberați lămureați înzestrați invitați inventați înveleați întocmeați întingeați insultați instruiați instalați îngustați înghețați informați înfloreați înfigeați îndurați îndrumați îndesați încurcați încredeați încingeați închinați încântați încadrați importați împlineați implicați împleteați îmbătați ilustrați guvernați generați fulgerați frământați fluierați fericeați fărâmați exploatați excludeați evocați evitați enunțați emanați dobândeați discutați dirijați dezgustați deșteptați deșertați deprindeați depărtați denunțați delicați degradați deformați declinați decideați decădeați datorați dăruiați legănați dăinuiați cununați creștinați corupeați corectați copiați convingeați controlați constrângeați constatați consimțeați consacrați conjugați confundați concepeați concentrați comprimați comparați colindați clătinați celebrați carbonați cântăreați calculați botezați bombăneați bizuiați bășicați azvârleați avântați atașați astupați așterneați aspirați arestați apuneați aprobați aplecați apăsați anulați antrenați amețeați amăgeați alterați alergați agățați adormeați aderați adânceați acuzați activați abureați zornăiați zbenguiați vizitați vinovați vătămați vânturați valorați umileați transferați trăncăneați torturați temperați țârâiați suspendați străpungeați smiorcăiați sfătuiați semnalați seduceați secerați scufundați sărutați rezumați rezemați respirați remorcați relevați relatați regretați reformați recoltați recitați răzbunați rătăceați raportați râcâiați promiteați procedați prevesteați preveneați prețuiați precizați prăbușeați porunceați
Sus

Rime cu 4 silabe:

utilizați suprafațați substantivați specificați reproduceați reprezentați recunoșteați realizați presupuneați participați organizați modificați manifestați introduceați înțelegeați înregistrați îndeplineați împreunați împiedicați funcționați exercitați executați efectuați determinați descopereați deosebeați corespundeați contribuiați continuați constituiați considerați comunicați atribuiați asigurați apropiați aparțineați analizați amestecați alcătuiați alăturați adăugați acționați acopereați supravegheați substituiați sărbătoreați republicați orientați obișnuiați neașteptați menționați întrețineați întrerupeați întreprindeați interveneați interpretați întemeiați înlocuiați înlăturați îngăduiați înfățișați îndepărtați înconjurați închipuiați împrumutați împrăștiați împodobeați imediați examinați exagerați eliminați eliberați distribuiați disciplinați dezvăluiați desfășurați descompuneați căsătoreați automați asociați asemănați articulați apreciați alunecați alimentați administrați acumulați verificați suprapuneați satisfăceați restituiați recomandați ramificați preocupați predominați preconizați pacificați neregulați nenoroceați neînsemnați necesitați justificați învăluiați întunecați interziceați interesați întârziați instituiați însărcinați inițiați îngrămădeați înghesuiați înfășurați încrucișați încredințați încovoiați înapoiați înaintați înăbușeați împrejurați imaginați favorizați evoluați elaborați diminuați dezlănțuiați destăinuiați delimitați cutremurați cristalizați cotrobăiați contaminați consolidați călugăreați calificați călătoreați amenajați adevărați adăposteați accentuați solicitați subordonați subliniați simbolizați sacrificați rostogoleați restabileați repartizați reînviați purificați pricinuiați precipitați
Sus

Rime cu 5 silabe:

întrebuințați caracterizați specializați confecționați reconstituiați impresionați identificați fotografiați reacționați
Sus

Rime cu 6 silabe:

dicotiledonați
Sus

Definiții din DEX:

RECOMANDÁT, -Ă, recomandați, -te, adj. 1. Indicat, precizat ca bun. ♦ (Med.) Eficace pentru..., prescris. 2. (Despre scrisori, colete etc.) Pentru care poșta percepe un tarif special, emite la preluare recipisă și garantează predarea, sub semnătură, la destinație. ◊ Recomandat-expres = (despre scrisori, colete etc.) care este recomandat și supus unui tarif de urgență, pentru a fi predat mai repede la destinație. ♦ (Substantivat, f.) Scrisoare recomandată (2). – V. recomanda. Cf. fr. recommandé.

RECOMANDÁ, recománd, vb. I. 1.Tranz. A îndemna, a sfătui (pe cineva) să facă ceva; a prescrie, a indica, a propune. 2. Tranz. A semnala în mod special (pe cineva sau ceva) atenției cuiva; a prezenta în mod elogios, favorabil (pe cineva sau ceva). ♦ A propune pe cineva pentru un post sau pentru o sarcină. 3. Refl. A se prezenta (cuiva), a-și spune numele, a face cunoștință (cu cineva). ♦ Tranz. A face prezentările. ♦ Refl. A se da drept..., a trece drept... – Din fr. recommander.

A RECOMANDÁ recománd tranz. 1) A formula ca sfat (sau ca dispoziţie); a propune. 2) (proiecte, rapoarte, candidaturi etc.) A prezenta spre examinare şi aprobare; a înainta; a propune. 3) (persoane) A prezenta pentru a obţine bunăvoinţa şi protecţia (cuiva). 4) (persoane) A face să fie cunoscut, menţionând numele şi alte informaţii; a prezenta. /<fr. recommander

A SE RECOMANDÁ mă recománd intranz. A se prezenta (cuiva); a-şi spune numele; a face cunoştinţă. /<fr. recommander

RECOMANDÁ//T ~tă (~ţi, ~te) 1) v. A RECOMANDA. 3) şi substantival (despre scrisori, colete etc.) Pentru care poşta, în schimbul unei plăţi suplimentare, garantează predarea sub semnătura destinatarului. /v. a recomanda

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

RECOMANDÁ vb. 1. v. preconiza. 2. v. prescrie. 3. v. sfătui. 4. v. propune. 5. v. prezenta.

RECOMANDÁT adj. v. nimerit.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.035s