Cuvinte care rimează cu râmița; rime cu râmița
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire

Cuvinte care rimează cu "râmița":

Sus

Rime de gradul 1:

fărâmița
Sus

Rime de gradul 2:

mița momița albumița mămița lăcrimița năfrămița moimița plăpumița pălmița culmița
Sus

Rime de gradul 3:

vița ița zeița polița pestrița granița schița rămășița bobița șuvița sulița călugărița arșița actrița ulița temnița pivnița pielița matrița foița căpița tăblița spița piulița notița bufnița bubulița undița rotița ploșnița melița guița fetița banița prepelița pojghița pernița penița mlădița întemnița codița burnița vârtelnița trâmbița sughița săpunarița lădița împestrița gaița bădița fița urechelnița roinița gărgărița donița crăița cosița cârtița babița alunița veverița răzmerița râșnița pojarnița nojița cratița coropișnița clopotnița bentița rapița porumbița măselarița lișița grădinița garofița frunzulița cobilița chichița șurubelnița solnița răsadnița ranița musculița măgărița jurubița găselnița dranița covița chișița cădelnița căciulița babornița albăstrița velnița troița șopârlița șița scărița rochița păstorița mușița lelița lapovița gropița furculița coșnița alvița usturoița turița păștița miorița diavolița cruciulița cristelnița botnița bărbița tămâița scufița sabița rarița portița pictorița oița lingurița jintița hachița ferfenița dumitrița dedița cununița blănița pungulița pelinița pavecernița lița lavița jitnița bolnița târtița tarnița șopârlaița plevaița păduchernița ocnița matița împelița hrenița ciobănița căița vinerița vifornița veninarița varnița ușița ștrengărița stelița rărița movilița iglița hudița galița fofelnița cușnița costița bivolița bișnița bahornița mucarnița maghernița linarița insulița inărița gemănarița fumărița domnița doctorița cornița chelnerița boleșnița vătășița văcărița tartorița primărița praftorița petița pârpărița oreșnița gurița cofița chiselița caracatița cabanița bundița altița ziulița turtița studenița pușculița plevița păunița lubenița lintița limbarița gropnița gogorița delnița degetarița codălbița cizmulița căprița broscarița băieșița albița zămoșița văduvița tocănița poienița parachernița odăița lostrița lămâița gârnița drobița chirighița casierița cănița acarnița tiparnița scrumelnița puricarița pescărița pelinarița ospătărița nebunarița joimărița hulubița garnița cuișorița cărnița beldița băița albinița albilița acărița văpaița trupița tapița șușănița strungărița mierlița meșterița gârlița dentița cătănița bumbăcarița birtășița băltița vinarița șuița sculptorița scăfița rușulița puiculița plescavița pipernița păcornița morărița mironosița medelnița luminița hangița gonița glădița frăgulița crița coronița copăița colnița chelărița cenușernița bubița belșița barmanița zolnița zețărița toplița școlărița mesernița fustița arendășița zaharnița vorbulița vărgulița tășculița tainița sudorița strămurarița stelnița scândurița pieptănarița pănușița nisiparița mocănița lămpița înspița groșița gazornița dohotnița dăscălița copilița cherațița ceșculița brișculița arhondărița tălpița straița pâinița neiculița negelarița lojnița întărnița ialovița chingulița chicherița cârciumărița boierița băcița băcănița tămâiernița spicherița sârmulița posconița polunoșnița ploița oranița olița ochelarița mranița inița ghimparița gârbița dăltița crâșmulița crăpelnița chibritelnița cheița cetinița bujenița bombița zgărdița zgăibulița zăvolnița zarafița tăvița sladnița rotilița pufulița patrița noița mucenița huița frizerița fântânița cănărița brândușița bluzulița tigăița șubulița stupinița slugulița rotărița prispulița noptița nisiparnița nabedernița mânușița mahalagița iconița gâtița dungulița cuconița cojița câșița cărpinița papornița mangalița mamornița horaița chiculița cămărășița bărbierița telălița tătărița sumulița strungulița puiernița primăvărița poștărița ploschița petlița olărița negustorița mătrița mămulița măiculița leiculița clăița chibița broscărița țuiculița tălanița suvelnița săpunărița ruginița plămânărița nostița neghinița macaragița crăculița cantonierița boltița bărdița podărița bunița brumărița anafornița actorița vulturița vranița vornicița vetrița vedrița ușulița urmulița sovârvarița șoferița scrumbița puntița prunculița paterița păcurărița norița nascornița minerița măsărița limbricarița inarița ierbulița gentulița frunzița flenderița crucița cotărița colița șubița sticlulița sobița slujbulița pădurița oloinița ochenița moșierița leița crâmpița corfița bătăița vătmănița felcerița factorița bartița tobița știuculița șlibovița pulmonarița pliscarița idolița gâzulița gașperița gâsculița gărdurarița durița destărnița vlașița șișcornița sălbulița răzeșița picolița jordița împărătița găinărița furchița doinița perinița pânzulița gălbinița tovărășița sitița munculița iobăgița grofița grindulița gâscărița gâscarița diecița codănița checherița cârpulița umbrița trântorița tălpășița ștempărița sicaița șeulița șerbetelnița sacovița ometița notătița mlăștinița mânurița mândrulița lunculița fălcarița desăgărița cumetrița vulpița vrăcița ursărița muciornița luntrița jupânița făzănița crengulița cleștița surlița holdița bătătornița antetrupița tortița sălița rudița rocarnița prisăcărița pretorița păstrăvița nurița luntrășița lânărița fotița firmulița țundrița țolița șipculița prescurița păstrugarnița paracliserița papagalița jupanița gușulița flintulița duduița contrapiulița fundița culminărița tătița iepurarița
0.019s