Cuvinte care rimează cu pliscarița; rime cu pliscarița
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "pliscarița": (vezi și pliscariță)

Sus

Rime de gradul 1:

săpunarița măselarița rarița veninarița linarița gemănarița limbarița degetarița broscarița puricarița pelinarița nebunarița bumbăcarița vinarița strămurarița pieptănarița nisiparița negelarița ochelarița ghimparița sovârvarița limbricarița inarița pulmonarița gărdurarița gâscarița fălcarița iepurarița
Sus

Rime de gradul 2:

pestrița călugărița actrița matrița împestrița gărgărița veverița răzmerița măgărița albăstrița scărița păstorița turița miorița pictorița lingurița dumitrița vinerița ștrengărița rărița inărița fumărița doctorița chelnerița văcărița tartorița primărița praftorița pârpărița gurița gogorița căprița lostrița casierița pescărița ospătărița joimărița cuișorița acărița strungărița meșterița sculptorița morărița crița chelărița zețărița școlărița sudorița scândurița arhondărița chicherița cârciumărița boierița spicherița patrița frizerița cănărița rotărița bărbierița tătărița primăvărița poștărița olărița negustorița mătrița broscărița săpunărița plămânărița cantonierița podărița brumărița actorița vulturița vetrița vedrița șoferița paterița păcurărița norița minerița măsărița flenderița cotărița pădurița moșierița felcerița factorița gașperița durița găinărița gâscărița checherița umbrița trântorița ștempărița mânurița desăgărița cumetrița ursărița luntrița prisăcărița pretorița nurița lânărița țundrița prescurița paracliserița culminărița
Sus

Rime de gradul 3:

vița ița zeița polița granița schița rămășița bobița șuvița sulița arșița ulița temnița pivnița pielița foița căpița tăblița spița piulița notița bufnița bubulița undița rotița ploșnița melița guița fetița banița prepelița pojghița pernița penița mlădița întemnița codița burnița vârtelnița trâmbița sughița lădița gaița bădița fița urechelnița roinița donița crăița cosița cârtița babița alunița râșnița pojarnița nojița mița cratița coropișnița clopotnița bentița rapița porumbița lișița grădinița garofița frunzulița fărâmița cobilița chichița șurubelnița solnița răsadnița ranița musculița momița jurubița găselnița dranița covița chișița cădelnița căciulița babornița velnița troița șopârlița șița rochița mușița lelița lapovița gropița furculița coșnița alvița usturoița păștița diavolița cruciulița cristelnița botnița bărbița tămâița scufița sabița portița oița jintița hachița ferfenița dedița cununița blănița pungulița pelinița pavecernița lița lavița jitnița bolnița târtița tarnița șopârlaița plevaița păduchernița ocnița matița împelița hrenița ciobănița căița vifornița varnița ușița stelița movilița iglița hudița galița fofelnița cușnița costița bivolița bișnița bahornița mucarnița maghernița insulița domnița cornița boleșnița vătășița petița oreșnița cofița chiselița caracatița cabanița bundița altița albumița ziulița turtița studenița pușculița plevița păunița lubenița lintița gropnița delnița codălbița cizmulița băieșița albița zămoșița văduvița tocănița poienița parachernița odăița lămâița gârnița drobița chirighița cănița acarnița tiparnița scrumelnița hulubița garnița cărnița beldița băița albinița albilița văpaița trupița tapița șușănița mierlița gârlița dentița cătănița birtășița băltița șuița scăfița rușulița puiculița plescavița pipernița păcornița mironosița medelnița luminița hangița gonița glădița frăgulița coronița copăița colnița cenușernița bubița belșița barmanița zolnița toplița mesernița fustița arendășița zaharnița vorbulița vărgulița tășculița tainița stelnița pănușița mocănița mămița lămpița înspița groșița gazornița dohotnița dăscălița copilița cherațița ceșculița brișculița tălpița straița pâinița neiculița lojnița întărnița ialovița chingulița băcița băcănița tămâiernița sârmulița posconița polunoșnița ploița oranița olița mranița inița gârbița dăltița crâșmulița crăpelnița chibritelnița cheița cetinița bujenița bombița zgărdița zgăibulița zăvolnița zarafița tăvița sladnița rotilița pufulița noița mucenița huița fântânița brândușița bluzulița tigăița șubulița stupinița slugulița prispulița noptița nisiparnița nabedernița mânușița mahalagița iconița gâtița dungulița cuconița cojița câșița cărpinița papornița mangalița mamornița horaița chiculița cămărășița telălița sumulița strungulița puiernița ploschița petlița mămulița măiculița leiculița lăcrimița clăița chibița țuiculița tălanița suvelnița ruginița nostița neghinița macaragița crăculița boltița bărdița bunița anafornița vranița vornicița ușulița urmulița scrumbița puntița prunculița nascornița năfrămița ierbulița gentulița frunzița crucița colița șubița sticlulița sobița slujbulița oloinița ochenița leița crâmpița corfița bătăița vătmănița bartița tobița știuculița șlibovița idolița gâzulița gâsculița destărnița vlașița șișcornița sălbulița răzeșița picolița moimița jordița împărătița furchița doinița perinița pânzulița gălbinița tovărășița sitița plăpumița munculița iobăgița grofița grindulița diecița codănița cârpulița tălpășița sicaița șeulița șerbetelnița sacovița pălmița ometița notătița mlăștinița mândrulița lunculița vulpița vrăcița muciornița jupânița făzănița crengulița cleștița surlița holdița bătătornița antetrupița tortița sălița rudița rocarnița păstrăvița luntrășița fotița firmulița culmița țolița șipculița păstrugarnița papagalița jupanița gușulița flintulița duduița contrapiulița fundița tătița
Sus

Definiții din DEX:

PLISCÁRIȚĂ, pliscarițe, s. f. (Bot.; reg.) 1. Pălăria-cucului (Geranium pyrenaicum). 2. Ciocul-berzei (Geranium lucidum). – Plisc + suf. -ariță.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

PLISCÁRIŢĂ s. v. pălăria-cucului.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.023s