Cuvinte care rimează cu onanism; rime cu onanism
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "onanism":

Sus

Rime de gradul 1:

organism mecanism microorganism americanism germanism umanism mahomedanism brahmanism urbanism luteranism hiperurbanism vulcanism lesbianism arianism anglicanism poporanism kantianism cartezianism prezbiterianism politicianism hispanism parnasianism huliganism confucianism șarlatanism deltaplanism puritanism neokantianism timpanism malthusianism falansterianism servomecanism mesianism unitarianism neohegelianism nanism galicanism fabianism agrarianism satanism indianism șamanism panamericanism balcanism vegetarianism morganism pangermanism ultramontanism galvanism donjuanism manganism republicanism osianism hegelianism antiumanism titanism plebeianism olimpianism cristianism tetanism pretorianism panafricanism eminescianism balzacianism anticristianism
Sus

Rime de gradul 2:

creștinism latinism italienism comunism impresionism calvinism alpinism expresionism darwinism modernism antagonism iluminism determinism leninism evoluționism abstracționism sincronism revizionism cretinism platonism oportunism iluzionism monism neoplatonism șovinism păgânism slavonism dodecafonism cinism anacronism sionism luminism protocronism elenism daltonism asociaționism poligenism marinism jansenism aboliționism configuraționism unionism hedonism demonism albinism profesionism neoimpresionism miciurinism feminism expansionism cabotinism obstrucționism misoginism laconism fracționism cacofonism românism panelenism jainism decepționism colaboraționism nicotinism mașinism eudemonism prohibiționism perfecționism abstenționism selecționism postmodernism macaronism anexionism sunnism străinism intuiționism creaționism intervenționism emanaționism ecumenism plutonism libertinism tendenționism mutaționism saturnism proudhonism indeterminism cameleonism simfonism mormonism izolaționism filistinism anticomunism moldovenism stalinism sinarmonism parkinsonism irenism incolinism bizantinism bernsteinism autohtonism ardelenism țărănism neptunism monogenism exhibiționism orășenism iacobinism muntenism alexandrinism pumnism paracronism metacronism hegemonism rutenism asincronism vaginism șablonism diversionism deviaționism rabinism morfinism echinism confuzionism epigonism empiriomonism sabinism relaționism predeterminism hiperinsulinism galenism poltronism libidinism reducționism cocainism adolescentinism panromânism antifilistinism marxism-leninism
Sus

Rime de gradul 3:

franțuzism turism turcism semantism grecism anglicism fonetism romantism autoturism silogism realism metabolism clasicism catolicism traumatism socialism reumatism paralelism aforism seism metamorfism magnetism lirism islamism feudalism capitalism neologism marxism budism atletism simbolism materialism dinamism cultism absolutism rusism misticism idealism dualism astigmatism tropism serialism raționalism protestantism patriotism nazism formalism fascism somnambulism sofism pozitivism monahism liberalism fanatism cubism suprarealism subiectivism strabism sincretism servilism sentimentalism rotacism pesimism paludism optimism naturalism naționalism manierism galicism cromatism ciclism catehism banditism senzualism scepticism regionalism pragmatism parașutism neoclasicism imperialism barbarism atomism ascetism alcoolism pugilism iudaism existențialism eufemism eroism egoism dramatism dadaism cataclism bolșevism bigotism anevrism anarhism adventism rasism rahitism mozaism hipism empirism egotism colonialism birocratism automatism ateism atavism agnosticism electromagnetism tembelism structuralism slavism sclavagism provincialism primitivism personalism paroxism parazitism monoteism hinduism behaviorism avangardism rigorism prezbitism panteism obiectivism junimism fatalism conformism automobilism animism empiriocriticism vitalism stoicism pacifism ortodoxism ocultism nominalism neoromantism meteorism futurism fetișism favoritism erotism energetism atonalism antropomorfism altruism umanitarism transformism sadism relativism polisilogism izomorfism hermafroditism gestaltism exclusivism estetism despotism deism constructivism bogomilism arhaism truism teism spiritism purism peripatetism pedantism patetism nonconformism negativism neaoșism motociclism militarism mecanicism iredentism împăciuitorism idiotism heliotropism fototropism chimism centrism centralism anabolism aleatorism vocalism vandalism teribilism psihologism profesionalism poantilism neocolonialism mutism mahalagism machism iraționalism gongorism gnosticism egocentrism azeotropism universalism tradiționalism spiritualism proxenetism politeism polimorfism planorism particularism noctambulism monofizitism microseism maghiarism heliocentrism freudism eclectism dirijism convenționalism catabolism academism totalitarism terorism stângism safism prozaism prognatism preromantism nihilism mercantilism mazdeism machiavelism imagism geomagnetism funcționalism fourierism finalism epicurism cosmopolitism autoritarism internaționalism zoroastrism reformism obscurantism neopozitivism monarhism lamaism istorism individualism imobilism geotactism gangsterism familiarism dogmatism didacticism chietism baptism aeromodelism vulgarism verism utilitarism taoism scientism sămănătorism politonalism pasivism nudism nepotism masochism macroseism homomorfism gigantism fenomenalism fariseism endemism comensualism chemotactism autism aristotelism antisemitism anabaptism antiintelectualism tribadism țarism solecism semanticism retorism regalism radicalism peristaltism pauperism narodnicism menșevism maniheism jurnalism fideism federalism exorcism egalitarism dimorfism defetism conservatism comparatism cicloturism chimiotropism bonapartism antropocentrism analogism adogmatism transcendentalism sufism prerafaelitism polisemantism pluralism pitagorism pietism naturism miopism hipocratism galvanotropism experimentalism corporatism catastrofism canibalism botulism anticlericalism amatorism voluntarism șintoism șiism prosilogism practicism neotomism narcisism limfatism husitism hipertiroidism cvietism culturism analfabetism constituționalism verbalism sinapism semitism quakerism priapism preformism magmatism feromagnetism etilism dialectalism decadentism bilingvism antitrinitarism anatocism absenteism anarhosindicalism sindicalism semidoctism sedentarism psihism probabilism preclasicism panslavism nervism neorealism iezuitism gândirism emanatism elitism democratism cateterism apolitism amoralism trofism teatralism tantrism separatism ptialism paralogism neofascism iotacism hirsutism hipotiroidism gargarism criticism consonantism chimiotactism cavalerism calofilism tomism surdomutism stigmatism solipsism sociologism schematism pitiatism paramagnetism monometalism metodism imaterialism geocentrism fiziocratism decorativism conținutism conservatorism clericalism cartism artritism apriorism tehnicism sexualism revanșism paseism mimetism microtraumatism legitimism geotropism fixism extremism diletantism conceptism bimetalism argirism vedetism reotropism policroism pleocroism onirism ocazionalism monosemantism intimism ilogism fototactism exotism episilogism conceptualism comparativism chemotropism atropism anticolonialism afacerism snobism ritualism nomadism neonazism mesmerism marginalism lamarckism idiocromatism fovism etimologism ermetism conciliatorism biologism electrotraumatism totemism simplism monopolism maoism intelectualism idiotrofism hitlerism generativism ficționalism exomorfism electrotropism eidetism contractualism carierism ungurism tragism tactism stereotipism seminomadism programatism panislamism navomodelism logicism instrumentalism indiferentism imoralism filantropism eufuism enantiomorfism diamagnetism descriptivism cooperativism mutualism luddism fordism enciclopedism anticonformism integrism trăirism tolerantism tezism rachetomodelism panlogism neocapitalism mendelism imanentism idiomatism hilozoism heteromorfism ferimagnetism ergotism cerebralism hiperparatiroidism xeromorfism trimorfism tehnocratism monumentalism moderantism metaforism mahometism magism hipermetropism funcționarism fizicalism etnocentrism donchihotism civism aticism anastigmatism alocromatism zoomorfism suprematism substanțialism statism prozelitism neocriticism laxism kantism festivism euhemerism etatism endomorfism bonjurism aristocratism agramatism radioamatorism pavlovism patriarhalism papism organicism neojunimism neocatolicism mithraism meliorism mahdism letrism ezoterism etnicism epicureism dicroism colectivism babuvism antialcoolism acromatism talmudism solidarism sardanapalism ortostatism orientalism orfism lunatism industrialism homeomorfism eruptivism concordism cazualism cafeism benzolism automodelism pseudohermafroditism revoluționarism pastoralism ostracism monolingvism melodramatism infantilism inactivism hidrotropism cooperatism cascadorism alogism tartufism silabism puerilism parvenitism neofreudism mongolism modelism miniaturism lichelism comensalism ciocoism caricaturism aventurism arivism providențialism paternalism operaționalism nefalism moralism monotelism miticism misionarism laicism hipnotism epifenomenalism conjuncturalism austromarxism ultraliberalism taylorism supranaturalism solitarism sinergism reacționarism prezentism neoliberalism metalism melodism idilism fanariotism dandism codism bromism aposteriorism antimilitarism virilism sintetism sectarism psitacism panpsihism oratorism multilingvism loialism hormism eretism emotivism autocratism adamism actualism utopism sigmatism sibaritism saducheism reomorfism pompierism polisintetism pașoptism parlamentarism mercurism iodism holism hidrargirism hașișism fosforism fiscalism esofagism dermografism cromism catamorfism antiimperialism antifascism alegorism pseudoetimologism tebaism puștism peripateticism pasionalism omeomorfism misoneism inconformism flegmatism faringism cuprism cauzalism bovarism antropologism analitism scolasticism monoideism idiomorfism hieratism fotoperiodism finitism cineamatorism vizionarism tiroidism termotropism secentism saprofitism rafaelism pancalism ortocromatism organotropism mutacism monolitism medievism infinitism ilustrativism fachirism cloroformism climatism cenobitism caporalism antijunimism anilism zeflemism semiparazitism sârbism retrognatism refractarism profetism populism pedagogism monocameralism militantism microbism idoneism henoteism esperantism demorfism condiționalism complotism complementarism cezarism cameralism bucolism apologetism antiistorism instituționalism verslibrism siderism polemism pirometamorfism ofidism muzicalism monohibridism metamagnetism mefitism hetairism gregarism folclorism electrodinamism confesionalism colorism caudillism cantaridism antivedetism antipapism antidogmatism antiperistaltism transformaționalism trialism stilism proteism prometeism periodism parsism papagalism pansexualism mitridatism mitologism manilovism barbiturism antirealism trapezism tehnologism supletivism lichidatorism detectivism comercialism anistorism serafism vampirism tabuism pilorism neconformism dacism simțimântalism politehnicism declamativism bulevardism bilateralism haretism medievalism polițism cuzism artificialism social-democratism liber-schimbism
Sus

Definiții din DEX:

ONANÍSM s. n. Onanie2. – Din fr. onanisme.

ONANÍSM n. v. ONANIE. /<fr. onanisme

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ONANÍSM s. v. onanie.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.030s