Cuvinte care rimează cu energetism; rime cu energetism
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "energetism":

Sus

Rime de gradul 1:

fonetism magnetism atletism sincretism ascetism electromagnetism estetism peripatetism patetism proxenetism geomagnetism chietism defetism pietism cvietism analfabetism feromagnetism paramagnetism mimetism vedetism ermetism eidetism diamagnetism ferimagnetism mahometism sintetism eretism polisintetism profetism apologetism metamagnetism antivedetism haretism
Sus

Rime de gradul 2:

semantism romantism traumatism reumatism cultism absolutism astigmatism protestantism patriotism fanatism cromatism banditism pragmatism parașutism dramatism bigotism adventism rahitism egotism birocratism automatism parazitism prezbitism ocultism neoromantism favoritism erotism hermafroditism gestaltism despotism spiritism pedantism iredentism idiotism mutism monofizitism eclectism prognatism preromantism cosmopolitism obscurantism geotactism dogmatism baptism scientism nepotism gigantism chemotactism autism antisemitism anabaptism peristaltism conservatism comparatism bonapartism adogmatism prerafaelitism polisemantism hipocratism corporatism limfatism husitism semitism magmatism decadentism semidoctism iezuitism emanatism elitism democratism apolitism separatism hirsutism consonantism chimiotactism surdomutism stigmatism schematism pitiatism fiziocratism conținutism cartism artritism microtraumatism diletantism conceptism monosemantism fototactism exotism idiocromatism electrotraumatism tactism programatism indiferentism tolerantism imanentism idiomatism ergotism tehnocratism moderantism donchihotism anastigmatism alocromatism suprematism statism prozelitism kantism etatism aristocratism agramatism acromatism ortostatism lunatism pseudohermafroditism melodramatism cooperatism parvenitism hipnotism prezentism fanariotism autocratism sigmatism sibaritism pașoptism puștism flegmatism analitism hieratism finitism secentism saprofitism ortocromatism monolitism infinitism climatism cenobitism semiparazitism retrognatism militantism esperantism complotism mefitism antidogmatism antiperistaltism mitridatism social-democratism
Sus

Rime de gradul 3:

organism mecanism franțuzism turism turcism microorganism grecism anglicism creștinism latinism autoturism silogism realism metabolism clasicism catolicism socialism paralelism aforism seism metamorfism lirism italienism islamism feudalism comunism capitalism americanism neologism marxism budism simbolism materialism germanism dinamism rusism misticism impresionism idealism dualism tropism serialism raționalism nazism formalism fascism calvinism alpinism umanism somnambulism sofism pozitivism monahism mahomedanism liberalism expresionism darwinism cubism suprarealism subiectivism strabism servilism sentimentalism rotacism pesimism paludism optimism naturalism naționalism modernism manierism galicism ciclism catehism antagonism senzualism scepticism regionalism neoclasicism imperialism iluminism determinism brahmanism barbarism atomism alcoolism urbanism pugilism leninism iudaism existențialism evoluționism eufemism eroism egoism dadaism cataclism bolșevism anevrism anarhism abstracționism sincronism rasism mozaism luteranism hipism hiperurbanism empirism colonialism ateism atavism agnosticism vulcanism tembelism structuralism slavism sclavagism revizionism provincialism primitivism personalism paroxism monoteism lesbianism hinduism cretinism behaviorism avangardism arianism anglicanism rigorism platonism panteism oportunism obiectivism junimism iluzionism fatalism conformism automobilism animism empiriocriticism vitalism stoicism pacifism ortodoxism nominalism monism meteorism futurism fetișism atonalism antropomorfism altruism umanitarism transformism sadism relativism polisilogism neoplatonism izomorfism exclusivism deism constructivism bogomilism arhaism truism teism șovinism purism păgânism nonconformism negativism neaoșism motociclism militarism mecanicism împăciuitorism heliotropism fototropism chimism centrism centralism anabolism aleatorism vocalism vandalism teribilism slavonism psihologism profesionalism poporanism poantilism neocolonialism mahalagism machism kantianism iraționalism gongorism gnosticism egocentrism azeotropism universalism tradiționalism spiritualism politeism polimorfism planorism particularism onanism noctambulism microseism maghiarism heliocentrism freudism dodecafonism dirijism convenționalism cinism catabolism anacronism academism totalitarism terorism stângism sionism safism prozaism nihilism mercantilism mazdeism machiavelism luminism imagism funcționalism fourierism finalism epicurism cartezianism autoritarism internaționalism zoroastrism reformism protocronism prezbiterianism politicianism neopozitivism monarhism lamaism istorism individualism imobilism gangsterism familiarism elenism didacticism daltonism aeromodelism vulgarism verism utilitarism taoism sămănătorism politonalism pasivism nudism masochism macroseism homomorfism hispanism fenomenalism fariseism endemism comensualism asociaționism aristotelism antiintelectualism tribadism țarism solecism semanticism retorism regalism radicalism poligenism pauperism parnasianism narodnicism menșevism marinism maniheism jurnalism jansenism huliganism fideism federalism exorcism egalitarism dimorfism confucianism cicloturism chimiotropism antropocentrism analogism aboliționism transcendentalism configuraționism unionism sufism șarlatanism pluralism pitagorism naturism miopism hedonism galvanotropism experimentalism demonism deltaplanism catastrofism canibalism botulism anticlericalism amatorism albinism voluntarism șintoism șiism puritanism prosilogism profesionism practicism neotomism neokantianism neoimpresionism narcisism miciurinism hipertiroidism feminism expansionism culturism cabotinism constituționalism verbalism timpanism sinapism quakerism priapism preformism obstrucționism misoginism malthusianism laconism fracționism falansterianism etilism dialectalism cacofonism bilingvism antitrinitarism anatocism absenteism anarhosindicalism sindicalism servomecanism sedentarism românism psihism probabilism preclasicism panslavism panelenism nervism neorealism mesianism jainism gândirism decepționism colaboraționism cateterism amoralism unitarianism trofism teatralism tantrism ptialism paralogism nicotinism neofascism mașinism iotacism hipotiroidism gargarism eudemonism criticism cavalerism calofilism tomism solipsism sociologism prohibiționism perfecționism neohegelianism monometalism metodism imaterialism geocentrism decorativism conservatorism clericalism apriorism abstenționism tehnicism sexualism selecționism revanșism postmodernism paseism nanism macaronism legitimism geotropism fixism extremism bimetalism argirism anexionism sunnism străinism reotropism policroism pleocroism onirism ocazionalism intuiționism intimism ilogism galicanism fabianism episilogism creaționism conceptualism comparativism chemotropism atropism anticolonialism agrarianism afacerism snobism satanism ritualism nomadism neonazism mesmerism marginalism lamarckism intervenționism fovism etimologism emanaționism ecumenism conciliatorism biologism totemism simplism plutonism monopolism maoism libertinism intelectualism idiotrofism hitlerism generativism ficționalism exomorfism electrotropism contractualism carierism ungurism tragism tendenționism stereotipism seminomadism panislamism navomodelism mutaționism logicism instrumentalism indianism imoralism filantropism eufuism enantiomorfism descriptivism cooperativism saturnism șamanism proudhonism mutualism luddism indeterminism fordism enciclopedism cameleonism anticonformism integrism trăirism tezism simfonism rachetomodelism panlogism neocapitalism mormonism mendelism izolaționism hilozoism heteromorfism filistinism cerebralism anticomunism hiperparatiroidism xeromorfism trimorfism monumentalism moldovenism metaforism magism hipermetropism funcționarism fizicalism etnocentrism civism aticism stalinism zoomorfism substanțialism sinarmonism parkinsonism panamericanism neocriticism laxism irenism incolinism festivism euhemerism endomorfism bonjurism bizantinism bernsteinism balcanism autohtonism ardelenism vegetarianism țărănism radioamatorism pavlovism patriarhalism papism organicism neptunism neojunimism neocatolicism morganism monogenism mithraism meliorism mahdism letrism ezoterism exhibiționism etnicism epicureism dicroism colectivism babuvism antialcoolism talmudism solidarism sardanapalism pangermanism orientalism orfism orășenism industrialism iacobinism homeomorfism eruptivism concordism cazualism cafeism benzolism automodelism revoluționarism pastoralism ostracism muntenism monolingvism infantilism inactivism hidrotropism cascadorism alexandrinism alogism ultramontanism tartufism silabism pumnism puerilism paracronism neofreudism mongolism modelism miniaturism metacronism lichelism hegemonism comensalism ciocoism caricaturism aventurism arivism providențialism paternalism operaționalism nefalism moralism monotelism miticism misionarism laicism epifenomenalism conjuncturalism austromarxism ultraliberalism taylorism supranaturalism solitarism sinergism rutenism reacționarism neoliberalism metalism melodism idilism galvanism dandism codism bromism asincronism aposteriorism antimilitarism virilism vaginism sectarism șablonism psitacism panpsihism oratorism multilingvism loialism hormism emotivism donjuanism diversionism deviaționism adamism actualism utopism saducheism reomorfism rabinism pompierism parlamentarism morfinism mercurism manganism iodism holism hidrargirism hașișism fosforism fiscalism esofagism echinism dermografism cromism catamorfism antiimperialism antifascism alegorism pseudoetimologism tebaism republicanism peripateticism pasionalism osianism omeomorfism misoneism inconformism hegelianism faringism cuprism confuzionism cauzalism bovarism antropologism antiumanism titanism scolasticism monoideism idiomorfism fotoperiodism epigonism cineamatorism vizionarism tiroidism termotropism rafaelism plebeianism pancalism organotropism olimpianism mutacism medievism ilustrativism fachirism empiriomonism cristianism cloroformism caporalism antijunimism anilism zeflemism tetanism sârbism sabinism relaționism refractarism pretorianism populism pedagogism panafricanism monocameralism microbism idoneism henoteism demorfism condiționalism complementarism cezarism cameralism bucolism antiistorism instituționalism verslibrism siderism predeterminism polemism pirometamorfism ofidism muzicalism monohibridism hiperinsulinism hetairism gregarism galenism folclorism eminescianism electrodinamism confesionalism colorism caudillism cantaridism antipapism transformaționalism trialism stilism proteism prometeism poltronism periodism parsism papagalism pansexualism mitologism manilovism libidinism barbiturism antirealism reducționism cocainism trapezism tehnologism supletivism lichidatorism detectivism comercialism anistorism serafism vampirism tabuism pilorism neconformism dacism balzacianism anticristianism adolescentinism simțimântalism politehnicism declamativism bulevardism bilateralism medievalism panromânism polițism antifilistinism cuzism artificialism marxism-leninism liber-schimbism
Sus

Definiții din DEX:

ENERGETÍSM s. n. Curent filozofic idealist inițiat la sfârșitul sec. XIX, care a încercat să înlăture noțiunea de materie, înlocuind-o cu aceea de energie, considerată ca substanță unică a lumii, rupând astfel mișcarea de materie. – Din fr. énergétisme, rus. energhetizm.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.034s