Cuvinte care rimează cu dumitriței; rime cu dumitriței
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "dumitriței":

Sus

Rime de gradul 1:

călugăriței actriței matriței săpunariței gărgăriței veveriței răzmeriței măselariței măgăriței albăstriței scăriței păstoriței turiței mioriței rariței pictoriței linguriței vineriței veninariței ștrengăriței linariței inăriței gemănariței fumăriței doctoriței chelneriței văcăriței tartoriței primăriței praftoriței pârpăriței guriței limbariței gogoriței degetariței căpriței broscariței lostriței casieriței puricariței pescăriței pelinariței ospătăriței nebunariței joimăriței cuișoriței acăriței strungăriței meșteriței bumbăcariței vinariței sculptoriței morăriței criței chelăriței zețăriței școlăriței sudoriței strămurariței scânduriței pieptănariței nisipariței arhondăriței negelariței chicheriței cârciumăriței boieriței spicheriței ochelariței ghimpariței patriței frizeriței cănăriței rotăriței bărbieriței tătăriței primăvăriței poștăriței olăriței negustoriței mătriței broscăriței săpunăriței plămânăriței cantonieriței
Sus

Rime de gradul 2:

viței iței zeiței poliței graniței schiței rămășiței bobiței șuviței suliței arșiței uliței țiței temniței pivniței pieliței foiței căpiței tăbliței spiței piuliței notiței bufniței bubuliței undiței rotiței ploșniței meliței fetiței baniței prepeliței pojghiței perniței peniței mlădiței codiței burniței vârtelniței trâmbiței lădiței gaiței bădiței fiței urechelniței roiniței doniței crăiței cosiței cârtiței babiței aluniței râșniței pojarniței nojiței miței cratiței coropișniței clopotniței bentiței tăiței rapiței porumbiței niței lișiței grădiniței garofiței frunzuliței fărâmiței cobiliței chichiței șurubelniței solniței răsadniței raniței musculiței momiței jurubiței găselniței draniței chișiței cădelniței căciuliței baborniței velniței troiței șopârliței șiței rochiței mușiței leliței lapoviței gropiței furculiței coșniței alviței usturoiței păștiței diavoliței cruciuliței cristelniței botniței bărbiței tămâiței scufiței sabiței portiței oiței jintiței hachiței ferfeniței dediței cununiței blăniței punguliței peliniței pavecerniței liței laviței jitniței bolniței târtiței tarniței șopârlaiței plevaiței păducherniței ocniței matiței hreniței ciobăniței căiței viforniței varniței ușiței steliței moviliței igliței hudiței galiței fofelniței cușniței costiței bivoliței bișniței bahorniței mucarniței magherniței insuliței domniței corniței boleșniței vătășiței petiței oreșniței cofiței chiseliței caracatiței cabaniței bundiței altiței albumiței ziuliței turtiței studeniței pușculiței pleviței păuniței lubeniței lintiței gropniței delniței codălbiței cizmuliței băieșiței albiței zămoșiței văduviței tocăniței poieniței paracherniței odăiței lămâiței gârniței drobiței chirighiței căniței acarniței tiparniței scrumelniței hulubiței garniței cărniței beldiței băiței albiniței albiliței văpaiței trupiței șușăniței mierliței gârliței dentiței cătăniței birtășiței băltiței șuiței scăfiței rușuliței puiculiței plescaviței piperniței păcorniței mironosiței medelniței luminiței hangiței goniței glădiței frăguliței coroniței copăiței colniței cenușerniței bubiței belșiței barmaniței zolniței topliței meserniței fustiței arendășiței zaharniței vorbuliței vărguliței tășculiței tainiței stelniței pănușiței mocăniței mămiței lămpiței groșiței gazorniței dohotniței dăscăliței copiliței cherațiței ceșculiței brișculiței tălpiței straiței pâiniței neiculiței lojniței ialoviței chinguliței băciței băcăniței tămâierniței sârmuliței posconiței polunoșniței ploiței oraniței oliței mraniței iniței gârbiței dăltiței crâșmuliței crăpelniței chibritelniței cheiței cetiniței bujeniței bombiței zgărdiței zgăibuliței zarafiței tăviței sladniței rotiliței pufuliței noiței muceniței fântâniței brândușiței bluzuliței tigăiței șubuliței stupiniței sluguliței prispuliței noptiței nisiparniței nabederniței mânușiței mahalagiței iubiței iconiței gâtiței dunguliței cuconiței cojiței câșiței cărpiniței puchiței paporniței mangaliței mamorniței horaiței chiculiței cămărășiței telăliței sumuliței strunguliței puierniței ploschiței petliței mămuliței măiculiței leiculiței lăcrimiței clăiței țuiculiței tălaniței suvelniței ruginiței nostiței neghiniței macaragiței crăculiței boltiței bărdiței
Sus

Rime de gradul 3:

tendinței suprafeței substanței științei seminței prezenței influenței importanței forței ființei feței existenței distanței cunoștinței credinței voinței violenței suferinței siguranței scoarței rezistenței pieței nuanței locuinței instanței inflorescenței hoaței frecvenței experienței evidenței esenței dorinței diferenței conștiinței căruței cântăreței aței zdrenței ușurinței sentinței rezonanței referinței proeminenței terței maimuței inteligenței independenței corespondenței consecinței conferinței componenței cadenței aparenței absenței grăunței valenței speranței ședinței secvenței reședinței raței provenienței preferinței moaței măreței insistenței dependenței cuviinței creței consistenței concordanței clopoței circumstanței cerinței bunăvoinței balanței alianței abundenței performanței insuficienței indiferenței faianței excrescenței eleganței competenței căței asistenței mâței greței umilinței transparenței stăruinței permanenței obișnuinței neputinței naturaleței mistreței iscusinței îngăduinței fortăreței folosinței exigenței deficienței constanței consonanței concurenței căsuței alternanței uzanței trebuinței tărâței supleței stricteței străduinței somnolenței silinței scadenței reprezentanței putinței prudenței protuberanței privinței prefeței perseverenței nesiguranței nătăfleței divergenței coincidenței bășicuței aroganței vacanței urgenței scânteiuței sârguinței romanței reverenței recunoștinței poveței nobleței necuviinței licenței interferenței eficienței disonanței decadenței clanței circumferinței chitanței apartenenței ambianței adolescenței adeverinței torței toleranței țâței steluței speței paiaței ordonanței neglijenței năzuinței indulgenței incidenței ignoranței fâneței drăguței desinenței chibzuinței aderenței stareței precupeței plăcuței liniuței justeței indolenței extravaganței excelenței echivalenței descendenței demenței cutiuței creanței consecvenței confidenței caței boroboaței biruinței târgoveței sticluței săbiuței providenței preponderenței pocăinței măsuței luminescenței intermitenței inocenței incandescenței impertinenței făgăduinței diligenței decenței cutezanței catrinței carenței căinței audienței țaței socotinței potenței persistenței penitenței harței gentileței discordanței dependinței convenienței cămăruței becaței afluenței abstinenței vehemenței vărguței ștanței portanței neștiinței nesocotinței micuței interdependenței elocvenței drumeței degenerescenței coexistenței coerenței zgrăbunței velinței tărtăcuței stăncuței pernuței părăluței necredinței muzicuței măicuței intoleranței insolenței indecenței fluorescenței exuberanței deferenței cotoroanței vigilenței stanței reticenței regenței prisosinței postfeței mărunței doleanței ambulanței ruscuței restanței inexistenței inconsecvenței imprudenței dreței confluenței caragaței băncuței ascendenței alteței uscăței săniuței redundanței recurenței reactanței predominanței piedicuței otrăței neființei nechibzuinței largheței inconștienței inconstanței impotenței hanței eflorescenței curăței congruenței chintesenței bisericuței bărbuței băieței strungăreței rezidenței priinței inductanței disidenței crenguței convergenței concreteței cloanței bruscheței asonanței zăbăluței virulenței supraabundenței subzistenței reminiscenței periuței panglicuței locotenenței intendenței incompetenței garanței francheței efervescenței cotruței contingenței cerenței așchiuței condoleanței tăgârței stridenței splinuței remanenței puicuței panseluței nevoinței luminanței jurisprudenței fosforescenței fâței convalescenței clemenței băbuței acurateței pisicuței zvelteței văcuței sâneței penetranței obedienței mânecuței mămăruței impacienței culanței cotrenței continenței condescendenței complezenței broscuței brâncuței boarței tărăboanței suficienței subsidenței mogâldeței însurăței incoerenței eminenței concomitenței chichineței cămășuței albiuței spălăței soaței salței pacienței hăinuței furcuței fluenței emergenței elocinței discrepanței clocoței brișcuței birefringenței ajutorinței țărăncuței tandreței repugnanței recrudescenței măriuței incontinenței feliuței consultanței conductanței boaței bărbânței vrăbiuței trăistuței suculenței punguței prestanței inadvertenței găgăuței distonanței corobeței condicuței albinuței umbreluței tangenței solvenței reluctanței pseudoștiinței pregnanței precedenței potecuței opulenței mierluței măgăreței ingerinței ineleganței ineficienței iminenței franzeluței frăguței difluenței covalenței coteneței conivenței ceșcuței cafeluței bărbăței ambivalenței tumescenței tărăbuței recalcitranței radianței preeminenței polcuței perdeluței păscuței neconsecvenței mustăreței mieluței mierței mânuței interfeței forfecuței echidistanței crăcuței coștereței concrescenței cocuței relevanței polivalenței pinței leicuței audiofrecvenței arborescenței anevoinței absolvenței turgescenței străduței sluguței ploscuței pasienței omnipotenței ineței incongruenței inapetenței grandilocvenței corigenței confienței concupiscenței chiliuței chilimoaței zăluței transhumanței refringenței omniprezenței nesăbuinței manutanței impedanței delincvenței chifteluței urzicuței unghiuței teleguței teleconferinței tășcuței tăgăduinței suprafortăreței spinuței purulenței podeței pitărcuței ocurenței nuieluței năfrămuței munificenței lăieței electrovalenței chivuței chinguței cătănuței bioluminescenței băsmăluței bănuței pruncuței zgărduței zăvelcuței temperanței sapienței redevenței olcuței latenței inconsistenței corpolenței carboanței bunicuței bărbiuței admitanței fotoluminescenței turbulenței străchinuței sprâncenuței scurteicuței sardeluței pestilenței nonviolenței nonșalanței nerecunoștinței mărgeluței juruinței ieduței frânghiuței evanescenței emitanței vărgăței termorezistenței renitenței remitenței preexistenței mezalianței ghetuței flatulenței dominanței dehiscenței bocceluței bărdăcuței amăruței amărăluței ulceluței strunguței prevalenței pohoaței plăcintuței mrenuței miruței intemperanței insignifianței imanenței golăneței gentuței farfuriuței drughineței buruienuței triboluminescenței chemoluminescenței varianței unisonanței țigăncuței senescenței șătruței nepoței neicuței microbalanței mămuței lăbuței inimuței inferenței ierbăluței delitescenței datorinței crâșmuței chicuței beligeranței autoexigenței antecedenței
Sus

Definiții din DEX:

DUMITRÍȚĂ, dumitrițe, s. f. (Bot.; pop.) Tufănică; crizantemă. – Din [Sfântul] Dumitru + suf. -iță.

DUMITRÍŢ//Ă ~e f. Plantă erbacee cu tulpină lemnoasă, cu frunze late, adânc crestate, cultivată pentru florile ei tomnatice, divers colorate şi plăcut mirositoare; tufănică; crizantemă. /Dumitru n. pr. + suf. ~iţa

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

DUMITRÍŢĂ s. v. crizantemă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.040s