Cuvinte care rimează cu descriați; rime cu descriați
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "descriați":

Sus

Rime de gradul 1:

scriați înscriați variați speriați seriați periați zgâriați mariați transcriați prescriați
Sus

Rime de gradul 2:

trăiați tăiați studiați știați războiați liniați îndoiați încheiați contribuiați construiați constituiați chinuiați celuiați atribuiați apropiați alcătuiați zguduiați voiați viați uluiați suiați substituiați străduiați stăruiați șovăiați soiați sâcâiați pescuiați obișnuiați muiați mediați mâniați locuiați întemeiați înlocuiați îngăduiați închipuiați împrăștiați imediați foiați distribuiați dezvăluiați cheltuiați căiați biruiați asociați apreciați zgâlțâiați zbârnâiați tânguiați sforăiați restituiați reconstituiați pipăiați noroiați mormăiați mistuiați maniați învăluiați întârziați instruiați instituiați inițiați înghesuiați încovoiați înapoiați fotografiați dezlănțuiați destăinuiați dăruiați dăinuiați cotrobăiați copiați boiați bizuiați zornăiați zbenguiați țârâiați subliniați smiorcăiați sfătuiați roiați reînviați râcâiați pricinuiați prețuiați
Sus

Rime de gradul 3:

ziceați zburați vreați vorbeați vindeați veneați vedeați utilizați urmăreați urmați uneați ungeați umpleați umblați ucideați turceați treceați tratați transportați transmiteați transformați trăgeați țineați țeseați terminați temeați tați susțineați supuneați suprafațați suportați supărați sufereați substantivați structurați stricați strângeați străbați străbăteați stabileați stăteați stați spuneați sprijineați specificați situați simțeați serveați separați scurtați scoteați schimbați săreați sărați rupeați româneați rodeați ridicați respectați reproduceați reprezentați repezeați repetați refereați reduceați recunoșteați realizați răspândeați rămâneați puteați purtați puneați publicați provocați proveneați propuneați produceați priveați prindeați primeați primați prezentați presupuneați preparați precedați practicați potriveați posedați porneați populați plați plantați plăceați pierdeați picați petreceați permiteați pătrundeați pățeați păstrați participați păreați organizați opuneați opreați operați omeneați ofereați ocupați ocheați obțineați numeați numărați notați nășteați mureați modificați mișcați miroseați mințeați militați miceați mergeați mențineați mați măsurați masați măreați marcați manifestați mâneați mânați luptați lungeați luminați lucrați luați loveați literați lipseați limitați limbați legați lăsați jurați introduceați întrebuințați intrați întorceați întindeați înțelegeați întăreați întâlneați însușeați însoțeați înregistrați influențați îndreptați indicați îndeplineați închideați încetați încercați începeați impuneați împreunați împiedicați împărțeați imitați ieșeați gustați găseați furați funcționați fugeați frigeați frați forțați formați foloseați fixați erați făceați fabricați extrăgeați expuneați exprimați explicați existați exercitați executați emiteați egalați efectuați duceați dormeați domneați distrugeați distingeați distanțați dispuneați dezvoltați deveneați determinați desfăceați desemnați descopereați deschideați derivați depuneați deplasați deosebeați denumeați datați jucați dădeați dați curățați cuprindeați cunoșteați cultivați lați criticați creșteați credeați creați corespundeați îmbrăcați plecați secați contrați continuați conțineați consumați considerați conduceați comunicați compuneați comandați însemnați coceați clasați circulați certați cereați cercetați cercați cauzați căutați casați caracterizați căpătați cântați cădeați bucurați boleați bogați beați bazați bați băteați bărbați aveați auzeați atrăgeați atingeați atacați asigurați așezați ascundeați aruncați ardeați arătați arați aplicați aparțineați apăreați apărați analizați amestecați alegeați alăturați ajutați ajungeați aflați adunați aduceați adresați admiteați adăugați adâncați acționați acordați acopereați abăteați împărați zdrobeați zăpăceați vindecați vădeați uscați urinați urcați urați umflați uitați udați turnați tulburați trimiteați treptați traduceați tocați tindeați tăceați surprindeați supravegheați sumați sugeați suflați strigați străluceați stingeați stimulați ștergeați stăpâneați sporeați specializați spărgeați spălați soldați socoteați slăbeați sfârșeați semănați ședeați secundați scurgeați școleați scăpați scădeați sărbătoreați săpați roșeați risipeați rezolvați rezervați revoltați reveneați reușeați reuneați retrăgeați rețineați respingeați republicați reparați renunțați remarcați regulați refăceați redați răsuceați răspundeați răsculați răscoleați râdeați rădeați pușcați pupați protejați propagați pronunțați probați pricepeați prevedeați pretindeați presați prelungeați prelucrați pregăteați predați prădați potoleați plăteați plasați plângeați placați piereați percepeați păzeați pătrați pășteați parcurgeați părăseați parați orientați omorați observați obligați nimiceați negați neașteptați mutați munceați montați mobilați micșorați meritați menționați măritați lipeați linișteați lăudați judecați izolați iubeați învingeați învățați intrigați întrețineați întrerupeați întreprindeați întregeați întreceați interveneați interpretați internați inspirați înșelați înmulțeați înlăturați îngrijeați înfățișați îndepărtați îndemnați înconjurați includeați înclinați încăpeați încălzeați înălțați împrumutați imprimați împodobeați împingeați îmbinați hrăneați hotărați grupați greați găureați gândeați formulați formatați fluturați ființați figurați fierbeați fereați extindeați exportați examinați exagerați eliminați eliberați echipați durați dovedeați doreați dominați disputați dispăreați disciplinați difereați dicotiledonați dețineați destinați desprindeați despărțeați desfășurați descompuneați depindeați depășeați demonstrați defineați declarați curbați curați cumpărați culegeați cucereați vărsați fermecați încărcați conservați confirmați confereați confecționați condamnați comportați completați comiteați combinați combați combăteați colorați coincideați coborați coseați clădeați citeați cinsteați chemați câștigați căsătoreați cărați călcați bucățeați boiereați băneați băgați automați ațineați atestați atârnați așteptați înghițeați asemănați ascuțeați ascultați articulați armați aranjați apucați aprindeați anunțați angajați aminteați alungați alunecați alimentați alegați agitați afirmați afectați adoptați administrați adaptați acumulați acceptați absorbeați abați zoreați zbuciumați vopseați violați vesteați vertebrați verificați uzați ușurați urzicați urecheați tunați trezeați tremurați traversați transpuneați trădați topeați tipăreați tăbărați sustrăgeați suprimați suprapuneați sunați sugerați succedați strâmbați storceați stârneați soseați sorbeați smulgeați slobozeați silicați sileați sfințeați sfărâmați scuturați scormoneați săvârșeați satisfăceați salvați salutați săltați ruinați roteați rosteați roșcați rezistați restrângeați replicați reluați reglați refuzați recurgeați recomandați reclamați răsturnați răsăreați răneați ramificați prosteați promovați proiectați profitați procurați proclamați preziceați presărați preoțeați preocupați preluați preferați predominați predicați preconizați prăpădeați povesteați pluteați plictiseați planați pedepseați pătați păpați pacificați păcăleați orchestrați netezeați neregulați nenoroceați neînsemnați necesitați mustrați murmurați murdăreați mulțumeați minați măturați mascați mărgineați manevrați mânecați lichidați liberați largați lansați lămureați justificați izbeați iveați înzestrați invitați inventați înveleați întunecați întocmeați întingeați interziceați interesați insultați instalați însărcinați îngustați îngrămădeați înghețați informați înfloreați înfigeați înfășurați îndurați îndrumați îndesați încurcați încrucișați încredințați încredeați încingeați închinați încântați încadrați înaintați înăbușeați impresionați împrejurați importați împlineați implicați împleteați îmbătați imaginați ilustrați iertați identificați guvernați greșeați gravați grăbeați generați găteați fundați fulgerați frământați fluierați ficați fericeați favorizați fărâmați exploatați excludeați evoluați evocați evitați enunțați emanați elaborați dublați dobândeați discutați dirijați diminuați dezgustați deșteptați deșertați deprindeați depărtați denunțați delimitați delicați degradați deformați declinați decideați decădeați datorați rugați legănați dansați cutremurați cununați culcați cristalizați creștinați păsați frecați corupeați corectați convingeați controlați contaminați constrângeați constați constatați consolidați consimțeați consacrați conjugați confundați concepeați concentrați comprimați comparați colindați clătinați ciudați citați cifrați celebrați cedați căscați carbonați cântăreați călugăreați calmați calificați calculați călătoreați bruscați botezați bombăneați bășicați barați azvârleați axați avântați atașați astupați așterneați aspirați arestați apuneați aprobați aplecați apăsați anulați antrenați amețeați amenajați amăgeați alterați alergați albeați agățați adormeați adevărați aderați adăposteați adânceați acuzați activați accentuați abureați solicitați zvârleați zgârceați zbați zbăteați vrăjeați vizitați vizați vinovați vibrați vegheați vătămați vârați vânturați vânați valorați umileați uimeați turteați turbați trasați transferați trăncăneați torturați torceați țipați temperați taxați suspendați sulfați suceați subordonați stropeați striveați străpungeați sondați sminteați simbolizați semnalați semnați seduceați secerați scuzați sculați scufundați scobeați scăldați sărutați sacrificați rostogoleați rezumați rezemați restabileați respirați repartizați remorcați relevați relatați regretați reformați recoltați recitați reacționați răzbunați rătăceați raportați răgeați răceați răbdați purificați promiteați procedați prevesteați preveneați precizați precipitați prăjeați prăbușeați porunceați popeați
Sus

Definiții din DEX:

DESCRÍE, descriu, vb. III. Tranz. 1. A prezenta, a înfățișa, a zugrăvi pe cineva sau ceva. 2. A trasa o linie curbă, un arc sau un arc de cerc. 3. A parcurge o traiectorie. – Din fr. décrire (după scrie).

A DESCRÍE descríu tranz. 1) (aspecte din realitate) A reprezenta în scris sau oral, enumerând detaliile. 2) (curbe, arcuri etc.) A marca printr-o linie subţire; a trasa. 3) (traiectorii) A lăsa în formă de urmă ca rezultat al mişcării. [Sil. -cri-e] /<fr. décrire

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

DESCRÍE vb. 1. a expune, a înfăţişa, a prezenta, a reda, a zugrăvi, (înv.) a depinge, a prescrie, a scrie, a zografisi, (fig.) a picta. (~ într-o nuvelă viaţa de la ţară.) 2. v. trasa.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.028s