Cuvinte care rimează cu copilul; rime cu copilul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "copilul":

Sus

Rime de gradul 1:

pupilul șpilul micropilul propilul
Sus

Rime de gradul 2:

stilul posibilul mobilul automobilul sensibilul nobilul combustibilul proiectilul profilul imobilul flexibilul imposibilul impermeabilul exilul contabilul chilul bacilul mizerabilul ventilul responsabilul fotosensibilul fitilul explozibilul emailul dactilul pistilul fuzibilul dirijabilul cilul azilul vinilul trilul imbecilul contribuabilul hidroxilul crocodilul verticilul mazilul vodevilul submersibilul practicabilul impracticabilul etilul aeromobilul stimabilul cadrilul bibliofilul berilul vechilul metilul cocteilul artiodactilul iresponsabilul zimbilul rilul nitrilul kilul bogomilul antifebrilul trotilul polivinilul oxidrilul hilul germanofilul cinefilul xenofilul facsimilul cotilul carboxilul anglofilul barilul nautilul edilul colibacilul arilul perisodactilul ignobilul drilul condilul vexilul rusofilul miniautomobilul halterofilul electromobilul rutilul monodactilul menzilul justițiabilul fenilul codicilul spondilul arghirofilul spirilul peristilul carbonilul strongilul pentadactilul discofilul criofilul coleoptilul bidonvilul amilul alchilul uracilul slavofilul acetilul pontilul monoxilul hispanofilul hipostilul acilul strobilul pterodactilul ornitofilul columbofilul nemțofilul epistilul suprasensibilul hipersensibilul psihrofilul conetabilul strunghilul rezilul mezofilul mandrilul godevilul crisoberilul bulbilul anticalofilul grilul amfiprostilul difuzibilul decovilul zeamilul ministeriabilul epicotilul pedofilul hexastilul eustilul decastilul prostilul idiostilul hipocotilul biocombustibilul monostilul hipomobilul
Sus

Rime de gradul 3:

verticalul vehiculul totalul titlul spectacolul spaniolul solul rolul realul polul petrolul personalul paralelul oțelul nivelul naturalul moralul modelul mineralul metalul materialul localul intervalul golul generalul felul canalul calul ansamblul animalul valul simbolul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul obstacolul modulul manualul malul intelectualul inelul finalul feudalul dealul cristalul coralul controlul ciclul capitalul calculul cablul autovehiculul articolul alcoolul vițelul temporalul templul sulul spitalul ritualul pericolul palul oralul multiplul mielul masculul litoralul idealul fotbalul fasciculul exemplul diavolul colul castelul cardinalul capitolul bemolul apostolul vaselul vălul tribunalul tabelul scandalul potențialul porumbelul numeralul nichelul nămolul liberalul galul diferențialul criminalul clopoțelul balul zelul tunelul serialul secolul postverbalul pistolul ovulul ocolul mongolul molul memorialul jurnalul hotelul ecuatorialul dascălul ceremonialul cățelul belul avalul apelul arealul vasalul testiculul stimulul pluralul oracolul mototolul monopolul mișelul meridionalul mâlul idolul homosexualul festivalul drapelul discipolul cuplul corpusculul consulul colonelul ciocănelul bolul arhanghelul tentaculul țelul telul suflul scrupulul rotocolul rivalul recitalul rebelul pedunculul pătulul papagalul nodulul mareșalul irealul gelul flagelul fenolul cântecelul bunelul voalul țolul talul stânjenelul sfredelul șalul purcelul pumnalul provincialul portofelul portocalul pendulul pântecelul opalul handbalul duelul dedițelul copăcelul cercelul cașcavalul capitelul bivolul amiralul ventriculul stolul staulul sculul săptămânalul pețiolul pastelul paniculul miracolul hamalul ghiocelul encefalul editorialul carnavalul marsupialul halul viscolul virginalul violoncelul vestibulul tuberculul surcelul subsolul soclul răscolul protocolul pectoralul pătrunjelul pascalul pârjolul mititelul melul impersonalul imaterialul furunculul furnalul decimalul crepusculul caramelul caporalul bordelul auriculul tinerelul țambalul scăunelul rostogolul provensalul pătrățelul parietalul măcelul canibalul arsenalul violul sterolul spiculul somnambulul signalul piedestalul păducelul mezelul madrigalul lobulul formolul crenelul cocoșelul chefalul cenaclul cartelul cârcelul capitulul batalul vornicelul subansamblul receptaculul prâsnelul portalul pietroșelul parentalul occipitalul gradualul fuscelul colesterolul cerebelul călușelul amfibolul aeromodelul anticoncepționalul vitriolul vătășelul târcolul sugelul sobolul salul pulul năsturelul mușețelul muscelul muscalul maximalul mangalul holul fundalul feldmareșalul dolul ciulul căpăcelul binoclul atolul anticlinalul albinărelul tripolul torțelul șoricelul săpunelul proconsulul pediculul păhărelul navomodelul nasolul motelul curmalul creolul corcodelul colăcelul cavalul canaliculul brotăcelul turnesolul telalul sinclinalul prichindelul portdrapelul podbalul noctambulul mulul mielușelul microintervalul mercurialul germinalul decibelul cumulul cinelul brebenelul bourelul aerosolul vandalul tighelul testemelul sparanghelul șacalul reticulul rasolul podzolul penticostalul otrățelul mogulul menestrelul foliculul erizipelul degețelul cimbalul bristolul băiețelul aușelul aulul antifeudalul tumulul submultiplul sapropelul podmolul pluvialul pescărelul huțulul geosinclinalul extemporalul căpețelul bujorelul brahicefalul baschetbalul astragalul voinicelul tulul rimelul reculul rașpelul preambulul parasolul firicelul dipolul dedalul cvartalul confesionalul cerențelul caraculul tergalul stadialul sandalul prostovolul monoclul monoclinalul maslul hidromelul cortelul chimvalul caruselul buchețelul berbecelul bătrânelul vișinelul stalul șperaclul rastelul rachetomodelul orășelul obolul migdalul glicolul giolul ciritelul cincinalul carambolul calomelul alunelul vânturelul trialul tantalul sisalul riflul rialul răsuflul puradelul pudelul nemetalul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul funambulul dovlecelul diverticulul discobolul cojocelul coagulul bimetalul automodelul atemporalul aerovehiculul triciclul tetraevanghelul tabernaculul sialul santalul pristolul paspoalul operculul metolul linealul iconodulul gândăcelul funigelul etanolul denticulul crotalul colontitlul clocoțelul chiulul chintalul carnețelul cârligelul betelul antalul traulul strugurelul staniolul șervețelul semimetalul rondelul microrecitalul incunabulul crezolul candelul autocontrolul lanitalul uviolul trianglul termocuplul survolul stegocefalul speculul scorțărelul percalul paușalul panelul negelul navlul naftolul motocelul cioclul șmirghelul xerogelul subtitlul spinelul șofrănelul protalul periplul nopalul monocristalul metanolul habitaclul girodirecționalul ergosterolul bostănelul bărbățelul antireumatismalul veronalul verigelul pedicelul narvalul muncelul motănelul ispolul emulul conciliabulul bobocelul zdrăngănelul urinalul țucalul stelul sisinelul scalpelul sahelul podbealul pocalul perlul perghelul penelul partalul mistralul minirecitalul micromodulul macrocefalul huralul glicocolul ghiulul fulul ediculul dropgolul cosițelul conventiculul cinocefalul butanolul zărzărelul tocmăgelul postnominalul petrelul luminalul lăstărelul furfurolul frăsinelul dualul diblul comițialul ceaușelul botriocefalul autogolul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul urceolul suflețelul ștempelul șpaclul șnițelul șenalul puricelul prăvalul portărelul polialcoolul pirogalolul pentanolul opusculul ocelul infundibulul indolul hulubelul herulul ghiolul fanalul carbinolul bilețelul aldolul vinclul varicocelul tricocefalul tiolul scapulul postcalculul păstorelul pămânțelul microcefalul maruflul isprăvnicelul gerovitalul fluturelul embolul craulul chipcelul bănuțelul băloșelul armășelul antecalculul zăbunelul tulburelul terpinolul țalul șrapnelul soldățelul șmalul răvășelul prundurelul profiterolul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul genolul diencefalul capoțelul camizolul brumărelul antresolul amidolul algolul vânticelul telejurnalul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul otrocolul monticulul mentolul iubițelul copalul comișelul cărășelul biciclul țignalul schinelul puchițelul polobocelul perhidrolul hidrocefalul gazelul cvadripolul calciferolul arărielul anisolul viceamiralul tovalul silicagelul rezolul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul funiculul cobolul cloramfenicolul ciucurelul chepcelul centriolul zulufelul viceconsulul ultraliberalul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul organosolul nepoțelul mersolul conceptaculul ciolănelul caiețelul buzunărelul acantocefalul ralul radiojurnalul propanolul prairialul ostropelul oligopolul motociclul lugolul gomenolul factorialul coprosterolul colargolul ciurelul castronelul unipersonalul șugărelul stejărelul sohodolul șerpurelul paiolul munticelul mezencefalul flocoșelul contraamiralul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul animalculul zidurelul trigonocefalul țigănelul sertărelul răzbelul punctbalul pirolul păunelul paleosolul păcurărelul mielencefalul florealul demisolul butucelul brunelul băltăgelul telencefalul telecontrolul surtucelul scatolul privalul pedelul papucelul pachețelul hemiciclul hematocelul cofăielul acrostolul vulturelul timolul ștrudelul rinencefalul regosolul rapelul protosinghelul niplul moșnegelul ficățelul etilenglicolul codănelul bumbăcelul apiolul anticataralul aminoalcoolul taurocefalul stambolul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul benzonaftolul șpighelul șesenalul turturelul toporelul sumănelul subcapitolul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul salolul rivanolul rașelul protargolul proțăpelul pieptărelul periciclul paracetamolul parabalul păltinelul norocelul minifotbalul mecibolul legănelul giroverticalul feldvebălul culoglul cerdăcelul caicelul apendiculul antrețelul antranolul turicelul semicristalul podurelul ortopolul mangălul feniculul estradiolul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul microprotalul junelul heterociclul cloralul avocățelul argățelul setbolul versurelul vergelul sfacelul semifeudalul săticelul nucleolul nășelul miambalul hidrosolul cercănelul burdușelul zambolul vălurelul telerecitalul portsemnalul păhărnicelul mijlocelul gaiacolul debaclul crighelul corniculul condiscipolul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul alchidalul aciculul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul prefeudalul peribolul nădrăgelul metencefalul lumașelul kilomolul hidrogelul floculul
Sus

Definiții din DEX:

COPÍL1, copii, s. m. 1. Băiat sau fată în primii ani ai vieții (până la adolescență). ◊ Copil de școală = copil care a depășit vârsta de 7 (sau 6) ani și merge la școală. Copil mic (sau, pop., de țâță) = sugaci. ◊ Loc. adv. De (mic) copil = din copilărie. ◊ Expr. (Despre bătrâni) A ajunge (sau a da) în mintea copiilor = a-și pierde judecata, a se ramoli. 2. Tânăr, adolescent. ◊ (În trecut) Copil de casă = fiu de boier care făcea serviciul de paj la familia domnitoare sau la boierii mari. Copil de trupă = copil (orfan) crescut și educat de o unitate militară. 3. Fiu, fiică. ◊ Copil legitim = copil născut în cadrul căsătoriei. Copil nelegitim = copil născut în afara căsătoriei; copil natural, bastard. Copil din flori = copil din afara căsătoriei; copil nelegitim, copil natural, bastard. ◊ Expr. Unde (și)-a înțărcat dracul copiii = în locuri depărtate și pustii. 4. Fig. Om naiv, fără experiență. – Cf. alb. kopil.

CÓPIL2, copili, s. m. 1. Lăstar crescut de la baza tulpinii unei plante, din primul nod. 2. Cui de lemn sau de metal care se înfige în ochiul țâțânii, la stâlpul ușii sau al porții. – Cf. copil1.

COPÍ//L ~i m. 1) Băiat (sau fată) în perioada de la naştere până la adolescenţă. ~ mic. ~ de şcoală. ♢ De mic ~ din copilărie. A ajunge (sau a cădea) în mintea ~ilor a avea manifestări copilăreşti. ~ de casă fecior de boier care slujea ca paj la curtea domnească sau la un boier mare. ~ de trupă copil (orfan) crescut şi educat de o unitate militară. 2) Persoană de orice vârstă luată în raport cu părinţii săi. 3) fig. Persoană matură care dă dovadă de naivitate şi lipsă de experienţă. /Cuv. autoht.

CÓPIL ~e n. Cui special fixat în stâlpul uşii sau al porţii, pe care se îmbracă ţâţâna. /Cuv. autoht.

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

COPÍL s. 1. (înv. şi pop.) făt, prunc, (fam.) puradel, zgâmboi, (peior.) plod. (În curte se jucau mulţi ~.) 2. copil de casă v. paj. 3. (în limbajul părinţilor) pui. (Nani, nani, ~ ul mamii !) 4. v. fiu. 5. copil din flori v. bastard. 6. odraslă, progenitură, vlăstar, (pop. şi fam.) prăsilă, (înv.) naştere. (Un ~ de bani gata.)

CÓPIL s. (BOT.) (reg.) copileţ, frate, furie, pui, puică, puieţ, soră. (~ul apare frecvent la porumb.)

COPÍL s. v. bastard, copil din flori.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.027s