Cuvinte care rimează cu calul; rime cu calul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "calul":

Sus

Rime de gradul 1:

verticalul localul radicalul portocalul pascalul muscalul șacalul percalul țucalul pocalul giroverticalul
Sus

Rime de gradul 2:

totalul realul personalul naturalul moralul mineralul metalul materialul intervalul generalul canalul animalul valul semnalul regalul ovalul originalul orientalul manualul malul intelectualul finalul feudalul dealul cristalul coralul capitalul temporalul spitalul ritualul palul oralul litoralul idealul fotbalul cardinalul tribunalul scandalul potențialul numeralul liberalul galul diferențialul criminalul balul serialul postverbalul memorialul jurnalul ecuatorialul ceremonialul avalul arealul vasalul pluralul meridionalul homosexualul festivalul rivalul recitalul papagalul mareșalul irealul voalul talul șalul pumnalul provincialul opalul handbalul cașcavalul amiralul săptămânalul hamalul encefalul editorialul carnavalul marsupialul halul virginalul pectoralul impersonalul imaterialul furnalul decimalul caporalul țambalul provensalul parietalul canibalul arsenalul signalul piedestalul madrigalul chefalul batalul portalul parentalul occipitalul gradualul anticoncepționalul salul maximalul mangalul fundalul feldmareșalul anticlinalul curmalul cavalul telalul sinclinalul podbalul microintervalul mercurialul germinalul vandalul penticostalul cimbalul antifeudalul pluvialul geosinclinalul extemporalul brahicefalul baschetbalul astragalul dedalul cvartalul confesionalul tergalul stadialul sandalul monoclinalul chimvalul stalul migdalul cincinalul trialul tantalul sisalul rialul nemetalul bimetalul atemporalul sialul santalul paspoalul linealul crotalul chintalul antalul semimetalul microrecitalul lanitalul stegocefalul paușalul protalul nopalul monocristalul girodirecționalul antireumatismalul veronalul narvalul urinalul podbealul partalul mistralul minirecitalul macrocefalul huralul cinocefalul postnominalul luminalul dualul comițialul botriocefalul șenalul prăvalul fanalul tricocefalul microcefalul gerovitalul țalul șmalul diencefalul telejurnalul copalul țignalul hidrocefalul viceamiralul tovalul ultraliberalul acantocefalul ralul radiojurnalul prairialul factorialul unipersonalul mezencefalul contraamiralul trigonocefalul punctbalul mielencefalul florealul telencefalul privalul rinencefalul anticataralul taurocefalul șesenalul parabalul minifotbalul semicristalul microprotalul cloralul semifeudalul miambalul telerecitalul portsemnalul alchidalul prefeudalul metencefalul
Sus

Rime de gradul 3:

vehiculul titlul stilul spectacolul spaniolul solul rolul posibilul polul petrolul paralelul oțelul nivelul modelul mobilul golul felul copilul automobilul ansamblul simbolul sensibilul obstacolul nobilul modulul inelul controlul combustibilul ciclul calculul cablul autovehiculul articolul alcoolul vițelul templul sulul proiectilul profilul pericolul multiplul mielul masculul imobilul flexibilul fasciculul exemplul diavolul colul castelul capitolul bemolul apostolul vaselul vălul tabelul porumbelul nichelul nămolul imposibilul clopoțelul zelul tunelul secolul pistolul ovulul ocolul mongolul molul impermeabilul hotelul exilul dascălul contabilul chilul cățelul belul bacilul apelul testiculul stimulul oracolul mototolul monopolul mizerabilul mișelul mâlul idolul drapelul discipolul cuplul corpusculul consulul colonelul ciocănelul bolul arhanghelul ventilul tentaculul țelul telul suflul scrupulul rotocolul responsabilul rebelul pupilul pedunculul pătulul nodulul gelul fotosensibilul flagelul fitilul fenolul cântecelul bunelul țolul stânjenelul sfredelul purcelul portofelul pendulul pântecelul explozibilul emailul duelul dedițelul dactilul copăcelul cercelul capitelul bivolul ventriculul stolul staulul sculul pistilul pețiolul pastelul paniculul miracolul ghiocelul fuzibilul dirijabilul cilul azilul viscolul violoncelul vinilul vestibulul tuberculul trilul surcelul subsolul soclul răscolul protocolul pătrunjelul pârjolul mititelul melul imbecilul furunculul crepusculul caramelul bordelul auriculul tinerelul scăunelul rostogolul pătrățelul măcelul contribuabilul violul sterolul spiculul somnambulul păducelul mezelul lobulul hidroxilul formolul crocodilul crenelul cocoșelul cenaclul cartelul cârcelul capitulul vornicelul verticilul subansamblul receptaculul prâsnelul pietroșelul mazilul fuscelul colesterolul cerebelul călușelul amfibolul aeromodelul vodevilul vitriolul vătășelul târcolul sugelul submersibilul sobolul pulul practicabilul năsturelul mușețelul muscelul impracticabilul holul etilul dolul ciulul căpăcelul binoclul atolul albinărelul aeromobilul tripolul torțelul stimabilul șoricelul săpunelul proconsulul pediculul păhărelul navomodelul nasolul motelul creolul corcodelul colăcelul canaliculul cadrilul brotăcelul bibliofilul berilul vechilul turnesolul prichindelul portdrapelul noctambulul mulul mielușelul metilul decibelul cumulul cocteilul cinelul brebenelul bourelul artiodactilul aerosolul tighelul testemelul sparanghelul reticulul rasolul podzolul otrățelul mogulul menestrelul iresponsabilul foliculul erizipelul degețelul bristolul băiețelul aușelul aulul zimbilul tumulul submultiplul sapropelul podmolul pescărelul huțulul căpețelul bujorelul voinicelul tulul rimelul rilul reculul rașpelul preambulul parasolul nitrilul kilul firicelul dipolul cerențelul caraculul prostovolul monoclul maslul hidromelul cortelul caruselul buchețelul bogomilul berbecelul bătrânelul antifebrilul vișinelul trotilul șperaclul rastelul rachetomodelul polivinilul oxidrilul orășelul obolul hilul glicolul giolul germanofilul ciritelul cinefilul carambolul calomelul alunelul xenofilul vânturelul riflul răsuflul puradelul pudelul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul funambulul facsimilul dovlecelul diverticulul discobolul cotilul cojocelul coagulul carboxilul automodelul anglofilul aerovehiculul triciclul tetraevanghelul tabernaculul pristolul operculul metolul iconodulul gândăcelul funigelul etanolul denticulul colontitlul clocoțelul chiulul carnețelul cârligelul betelul barilul traulul strugurelul staniolul șervețelul rondelul nautilul incunabulul edilul crezolul colibacilul candelul autocontrolul arilul uviolul trianglul termocuplul survolul speculul scorțărelul perisodactilul panelul negelul navlul naftolul motocelul ignobilul drilul condilul cioclul șmirghelul xerogelul vexilul subtitlul spinelul șofrănelul rusofilul periplul miniautomobilul metanolul halterofilul habitaclul ergosterolul electromobilul bostănelul bărbățelul verigelul rutilul pedicelul muncelul motănelul monodactilul ispolul emulul conciliabulul bobocelul zdrăngănelul stelul sisinelul scalpelul sahelul perlul perghelul penelul micromodulul menzilul justițiabilul glicocolul ghiulul fulul fenilul ediculul dropgolul cosițelul conventiculul codicilul butanolul zărzărelul tocmăgelul spondilul șpilul petrelul lăstărelul furfurolul frăsinelul diblul ceaușelul autogolul arghirofilul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul urceolul suflețelul ștempelul spirilul șpaclul șnițelul puricelul portărelul polialcoolul pirogalolul peristilul pentanolul opusculul ocelul infundibulul indolul hulubelul herulul ghiolul carbonilul carbinolul bilețelul aldolul vinclul varicocelul tiolul strongilul scapulul postcalculul pentadactilul păstorelul pămânțelul maruflul isprăvnicelul fluturelul embolul discofilul criofilul craulul coleoptilul chipcelul bidonvilul bănuțelul băloșelul armășelul antecalculul amilul alchilul zăbunelul uracilul tulburelul terpinolul șrapnelul soldățelul slavofilul răvășelul prundurelul profiterolul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul genolul capoțelul camizolul brumărelul antresolul amidolul algolul acetilul vânticelul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul pontilul otrocolul monticulul monoxilul mentolul iubițelul hispanofilul hipostilul comișelul cărășelul biciclul acilul strobilul schinelul puchițelul pterodactilul polobocelul perhidrolul ornitofilul gazelul cvadripolul calciferolul arărielul anisolul silicagelul rezolul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul funiculul columbofilul cobolul cloramfenicolul ciucurelul chepcelul centriolul zulufelul viceconsulul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul organosolul nepoțelul nemțofilul mersolul epistilul conceptaculul ciolănelul caiețelul buzunărelul suprasensibilul propanolul ostropelul oligopolul motociclul lugolul hipersensibilul gomenolul coprosterolul colargolul ciurelul castronelul șugărelul stejărelul sohodolul șerpurelul psihrofilul paiolul munticelul flocoșelul conetabilul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul animalculul zidurelul țigănelul strunghilul sertărelul rezilul răzbelul pirolul păunelul paleosolul păcurărelul mezofilul mandrilul godevilul demisolul crisoberilul butucelul bulbilul brunelul băltăgelul anticalofilul telecontrolul surtucelul scatolul pedelul papucelul pachețelul micropilul hemiciclul hematocelul grilul cofăielul amfiprostilul acrostolul vulturelul timolul ștrudelul regosolul rapelul protosinghelul propilul niplul moșnegelul ficățelul etilenglicolul codănelul bumbăcelul apiolul aminoalcoolul stambolul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul benzonaftolul șpighelul turturelul toporelul sumănelul subcapitolul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul salolul rivanolul rașelul protargolul proțăpelul pieptărelul periciclul paracetamolul păltinelul norocelul mecibolul legănelul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul cerdăcelul caicelul apendiculul antrețelul antranolul zeamilul turicelul podurelul ortopolul ministeriabilul mangălul feniculul estradiolul epicotilul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul pedofilul junelul heterociclul avocățelul argățelul setbolul versurelul vergelul sfacelul săticelul nucleolul nășelul hidrosolul hexastilul eustilul decastilul cercănelul burdușelul zambolul vălurelul prostilul păhărnicelul mijlocelul idiostilul hipocotilul gaiacolul debaclul crighelul corniculul condiscipolul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul biocombustibilul aciculul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul peribolul nădrăgelul monostilul lumașelul kilomolul hipomobilul hidrogelul floculul
Sus

Definiții din DEX:

CAL, cai, s. m. 1. Animal domestic erbivor, cu copita nedespicată, folosit la călărie și la tracțiune (Equus caballus); p. restr. armăsar castrat. Calul de dar nu se caută la dinți (sau în gură) = lucrurile primite în dar se iau așa cum sunt, fără să se mai țină seama de defecte. ◊ Expr. A fi (sau a ajunge) cal de poștă = a fi întrebuințat la toate; a alerga mult. Cal de bătaie = a) persoană hărțuită, muncită de toți; b) problemă de care se ocupă multă lume și care revine mereu pe primul plan. A face (sau a ajunge) din cal măgar = a face să ajungă (sau a ajunge) într-o situație mai rea de cum a fost. A visa (sau a vedea, a spune) cai verzi (pe pereți) = a-și închipui (sau a spune) lucruri imposibile, de necrezut. La Paștele cailor = niciodată. O alergătură (sau o fugă) de cal = o distanță (destul de) mică. Calul dracului = femeie bătrână și rea; vrăjitoare. ◊ Compus: cal-putere = unitate de măsură pentru putere, egală cu 75 de kilogrammetri-forță pe secundă, folosită pentru a exprima puterea unui motor. 2. Nume dat unor aparate sau piese asemănătoare cu un cal (1); a) aparat de gimnastică; b) piesă la jocul de șah de forma unui cap de cal (1). 3. Compuse: (Entom.) calul-dracului (sau calul-popii, cal-turtit, cal-de-apă) = libelulă; (Iht.) cal-de-mare = mic pește marin cu capul asemănător cu cel al calului; căluț de mare, hipocamp (2) (Hippocampus hippocampus). – Lat. caballus.

CAL cai m. 1) Animal domestic erbivor cu copita nedespicată, folosit la tracţiune şi la călărie. ~ pursânge. ~ şarg. ♢ ~ de bătaie a) persoană hărţuită de toţi; b) problemă de care se ocupă multă lume şi care revine mereu pe primul plan. A fi (sau a ajunge) ~ de poştă a fi întrebuinţat la toate; a alerga mult. A face (sau a ajunge) din ~ măgar a face să ajungă într-o situaţie mai rea de cum a fost. La paştele cailor niciodată. A spune cai verzi pe pereţi a povesti lucruri nereale. O fugă (sau o alergătură) de ~ o distanţă (destul de) mică. ~ul râios găseşte copacul scorţos cine se aseamănă, se adună. ~ul bun se vinde din grajd lucrul bun nu are nevoie de reclamă. ~ul are patru picioare şi tot se poticneşte pot greşi şi cei deştepţi. ~ul de dar nu se caută la dinţi (sau în gură) lucrurile primite în dar se iau aşa cum sunt, fără să se mai ţină seama de defecte. A cunoaşte ca pe un ~ breaz a cunoaşte foarte bine pe cineva. Vrei, ~ule, orz? nu e nevoie să mai întrebi când vrei să-i faci cuiva bine. 2): ~-de-apă, ~ul-popii, ~ul-dracului libelulă. ~-de-mare peşte marin având capul asemănător cu cel al calului. 3): ~-putere unitate de măsură a puterii egală cu 75 de kilograme forţă-metri pe secundă. 4) Aparat de gimnastică pentru sărituri. 5) Piesă la jocul de şah ce reprezintă capul şi gâtul acestui animal. /<lat. caballus

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CAL s. 1. (ZOOL.) cabalină, (pop. şi depr.) mărţână. 2. (IHT.) cal-de-mare (Hippocampus hippocampus) v. căluţ-de-mare. 3. (TEHN.) căluşel, război. (~ la moara de vânt.) 4. (TEHN.) scaun. (~ la scăunoaie.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.039s