Cuvinte care rimează cu cântăreața; rime cu cântăreața
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "cântăreața": (vezi și cântăreață)

Sus

Rime de gradul 1:

creața fortăreața greața mistreața mătreața strungăreața negreața măgăreața coștereața mustăreața suprafortăreața
Sus

Rime de gradul 2:

gheața dimineața ceața dulceața verdeața nătăfleața albeața fâneața precupeața târgoveața roșeața drumeața sâneața chichineața mogâldeața cotineața corobeața coteneața ineața podeața drughineața
Sus

Rime de gradul 3:

viața fața suprafața ața hoața piața rața moața mustața prefața povața paiața boroboața cața becața țața postfața caragața soața boața interfața chilimoața lăiața pohoața
Sus

Rime de gradul 4:

substanța prezența știința credința cunoștința curăța distanța existența ființa forța importanța influența tendința întrebuința sămânța anunța violența renunța vița căruța conștiința scoarța diferența dorința esența evidența experiența frecvența siguranța înălța inflorescența instanța învăța ița locuința rezistența pronunța voința suferința nuanța absența agăța aparența ușurința cadența componența conferința consecința corespondența denunța enunța zeița granița încredința independența îngheța inteligența maimuța rezonanța proeminența referința terța pestrița sentința zdreanța polița abundența alianța amenința ațâța balanța bobița bunăvoința grăunța schița cerința circumstanța concordanța consistența rămășița cuviința dependența desființa ședința speranța proveniența înființa insistența secvența reședința valența preferința actrița arșița asistența sulița călugărița competența cruța eleganța excrescența faianța finanța indiferența înfrumuseța înștiința insuficiența răsfăța șuvița performanța alternanța căpița căsuța concurența consonanța constanța mâța deficiența exigența umilința foița folosința temnița îngăduința iscusința matrița stăruința transparența neputința obișnuința ulița permanența pielița pivnița uzanța aroganța bășicuța reprezentanța bubulița bufnița tăblița coincidența privința somnolența spița prudența dezmăța divergența putința scadența protuberanța încuviința silința tărâța trebuința nesiguranța notița perseverența piulița străduința adeverința adolescența ambianța apartenența urgența banița vacanța chitanța circumferința clanța rotița decadența dezgheța disonanța eficiența fetița undița sforța romanța guița încălța înhăța reverența interferența scânteiuța licența melița necuviința recunoștința sârguința ploșnița aderența burnița chibzuința steluța cocoța codița toleranța desinența drăguța speța prepelița țâța ignoranța incidența indulgența întemnița torța mlădița năzuința neglijența ordonanța penița pernița pojghița bădița bălța biruința confidența consecvența creanța cutiuța demența descendența dezvăța echivalența excelența extravaganța săpunarița gaița vârtelnița sughița împestrița indolența însămânța lădița liniuța stareța trâmbița plăcuța alunița audiența babița căința carența cârtița catrința cosița crăița cutezanța providența decența descălța desculța diligența donița făgăduința gărgărița impertinența incandescența inocența intermitența fița luminescența săbiuța măsuța preponderența sticluța roinița urechelnița pocăința abstinența afluența bentița cămăruța cârlionța clopotnița conveniența coropișnița cratița veverița dependința discordanța harța socotința râșnița mița răzmerița nojița penitența persistența pojarnița potența vărguța chichița cobilița coerența coexistența rapița degenerescența dința divorța elocvența fărâmița frunzulița garofița grădinița vehemența interdependența lișița ștanța măselarița nesocotința neștiința portanța porumbița albăstrița babornița zimța căciulița cădelnița chișița cotoroanța covița velința răsadnița deferența stăncuța dranița exuberanța fluorescența găselnița zgrăbunța ranița încunoștința indecența insolența intoleranța jurubița șurubelnița măgărița măicuța momița solnița moța musculița muzicuța necredința părăluța pernuța tărtăcuța alvița ambulanța coșnița reticența vigilența stanța doleanța prisosința regența șopârlița furculița gropița troița scărița velnița șița lăbărța lapovița lelița mușița rochița păstorița alteța tăicuța ascendența băncuța bărbița botnița restanța usturoița confluența cristelnița cruciulița ruscuța deșănța diavolița imprudența inconsecvența inexistența înfăța miorița turița păștița recurența bărbuța bisericuța blănița chintesența congruența cununița dedița săniuța dumitrița eflorescența tămâița ferfenița redundanța reactanța scufița hachița hanța impotența inconstanța inconștiența rarița jintița lingurița sabița nechibzuința neființa oița pictorița piedicuța portița predominanța asonanța bolnița cloanța convergența crenguța disidența inductanța sumuța intransigența jitnița lavița rezidența lița priința pungulița pavecernița pelinița așchiuța căița ciobănița contingența cotruța desfăța efervescența reînființa garanța reminiscența hrenița împelița incompetența intendența supraabundența locotenența virulența subzistența matița zăbăluța ocnița păduchernița panglicuța periuța șopârlaița tarnița plevaița târtița băbuța bahornița ștrengărița stridența bișnița bivolița condoleanța veninarița clemența convalescența costița cușnița stelița fâța fofelnița fosforescența galița hudița varnița iglița vifornița jurisprudența rărița splinuța luminanța vinerița tăgârța movilița nevoința puicuța panseluța ușița remanența boarța boleșnița brâncuța broscuța chelnerița complezența condescendența continența cornița cotreanța culanța văcuța doctorița domnița fumărița gemănarița impaciența inărița insulița pisicuța linarița maghernița mămăruța mânecuța mucarnița obediența penetranța văcărița albiuța albumița altița subsidența bundița cabanița cămășuța caracatița chiselița cofița concomitența primărița suficiența vătășița eminența tartorița gurița incoerența mierța neguța tărăboanța oreșnița pârpărița petița praftorița ajutorința pușculița albița autofinanța băieșița birefringența brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița ziulița degetarița delnița discrepanța elocința emergența fluența furcuța gogorița gropnița hăinuța studenița limbarița lintița lubenița salța paciența turtița păunița plevița acarnița bărbânța ța cănița casierița chirighița conductanța consultanța drobița văduvița feliuța gârnița repugnanța incontinența lămâița tocănița lostrița măriuța smălța zămoșița odăița recrudescența țărăncuța parachernița poienița acărița albilița albinița albinuța autodenunța băița beldița cărnița prestanța condicuța cuișorița distonanța suculența găgăuța garnița hulubița inadvertența joimărița tiparnița trăistuța vrăbiuța nebunarița ospătărița punguța pelinarița pescărița puricarița scrumelnița ambivalența băltița pregnanța birtășița bumbăcarița strungărița cafeluța cătănița ceșcuța reluctanța conivența covalența dentița difluența trupița solvența frăguța franzeluța tangența gârlița huța iminența ineficiența ineleganța ingerința șușănița meșterița mierlița mierluța văpaița pseudoștiința tapița opulența umbreluța potecuța precedența șuița barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița concrescența copăița coronița crăcuța crița rușulița puiculița echidistanța forfecuța frăgulița sculptorița glădița gonița scăfița hangița radianța luminița vinarița mânuța medelnița mieluța mironosița morărița neconsecvența tumescența recalcitranța tărăbuța păcornița păscuța reînălța perdeluța pipernița plescavița polcuța preeminența absolvența anevoința arborescența arendășița audiofrecvența zețărița școlărița relevanța fustița zolnița leicuța toplița mesernița reordonanța pința polivalența arhondărița vărgulița tainița vorbulița brișculița ceșculița cherațița zaharnița chiliuța concupiscența confiența copilița corigența dăscălița dohotnița sudorița străduța strămurarița gazornița grandilocvența scândurița groșița tășculița inapetența incongruența înspița lămpița mămița sluguța mocănița nisiparița turgescența omnipotența stelnița pănușița pasiența pieptănarița ploscuța băcănița băcița boierița cârciumărița tălpița chicherița chifteluța chingulița delincvența găinăța straița ialovița impedanța întărnița transhumanța lojnița manutanța negelarița neiculița zăluța nesăbuința omniprezența pâinița refringența spinuța băsmăluța bioluminescența bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța urzicuța tășcuța teleconferința crăpelnița crâșmulița dăltița tăgăduința electrovalența gârbița ghimparița spicherița teleguța inița mranița munificența tămâiernița năfrămuța nuieluța ochelarița ocurența olița oranița sârmulița unghiuța pitărcuța ploița polunoșnița posconița purulența admitanța bărbiuța bluzulița brândușița zgărduța bunicuța cănărița carboanța corpolența temperanța pufulița fântânița redevența frizerița tăvița zgăibulița zgărdița huița rotilița inconsistența sladnița pruncuța latența sălășluința mucenița zarafița noița sapiența olcuța zăvelcuța patrița zăvolnița sprâncenuța rotărița stupinița cărpinița câșița șubulița cojița cuconița dungulița emitanța evanescența turbulența frânghiuța străchinuța gâtița iconița ieduța împopoța slugulița fotoluminescența scurteicuța juruința tigăița mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița prispulița nerecunoștința nisiparnița nonșalanța nonviolența noptița sardeluța pestilența amărăluța amăruța renitența bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița dehiscența dominanța flatulența ghetuța remitența horaița huțuța termorezistența mamornița mangalița mezalianța papornița preexistența chibița clăița farfuriuța puiernița măiculița mămulița ulceluța mătrița primăvărița miruța mrenuța prevalența negustorița olărița petlița plăcintuța ploschița
Sus

Definiții din DEX:

CÂNTĂRÉȚ, -EÁȚĂ, cântăreți, -e, s. m. și f. 1. Persoană care cântă cu vocea; artist care are profesiunea de a cânta cu vocea. ♦ Persoană care execută cântările și citirile în serviciile religioase. 2. Poet (care laudă în versurile sale pe cineva sau ceva). – Cânta + suf. -ăreț.

CÂNTĂR//ÉŢ ~eáţă (~éţi, ~éţe) m. şi f. 1) Persoană care are darul de a cânta; artist care cântă din gură. ~ de operă. 2) Persoană care cântă viaţa în versuri; poet. 3) (în biserică) Slujitor care citeşte sau cântă anumite pasaje în timpul serviciului divin; dascăl; psalt. /a cânta + suf. ~ăreţ

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CÂNTĂRÉŢ adj. v. cântător.

CÂNTĂRÉŢ s. 1. (pop. şi fam.) gurist, (înv.) cântător. (Un mare ~ de operă.) 2. v. dascăl.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.023s