Cuvinte care rimează cu cântăreața; rime cu cântăreața
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "cântăreața": (vezi și cântăreață)

Sus

Rime de gradul 1:

creața fortăreața greața mistreața mătreața strungăreața negreața măgăreața coștereața mustăreața suprafortăreața
Sus

Rime de gradul 2:

gheața dimineața ceața dulceața nătăfleața verdeața albeața fâneața precupeața târgoveața roșeața drumeața sâneața chichineața mogâldeața cotineața corobeața coteneața ineața podeața drughineața golăneața
Sus

Rime de gradul 3:

fața suprafața viața ața hoața piața moața mustața rața prefața povața paiața boroboața cața becața țața postfața caragața soața boața interfața chilimoața lăiața
Sus

Rime de gradul 4:

credința cunoștința curăța distanța existența ființa forța importanța influența întrebuința prezența sămânța știința substanța tendința anunța căruța conștiința diferența dorința esența evidența experiența frecvența înălța inflorescența instanța învăța ița locuința nuanța pronunța renunța rezistența scoarța siguranța suferința violența vița voința absența agăța aparența cadența componența conferința consecința corespondența denunța enunța granița încredința independența îngheța inteligența maimuța terța pestrița polița proeminența referința rezonanța sentința ușurința zdreanța zeița abundența alianța amenința ațâța balanța bobița bunăvoința cerința circumstanța concordanța consistența cuviința dependența desființa înființa insistența preferința proveniența rămășița reședința schița secvența ședința speranța valența grăunța actrița arșița asistența călugărița competența cruța eleganța excrescența faianța finanța indiferența înfrumuseța înștiința insuficiența performanța răsfăța sulița șuvița alternanța căpița căsuța concurența consonanța constanța deficiența exigența foița folosința îngăduința iscusința matrița neputința obișnuința permanența pielița pivnița stăruința temnița transparența ulița umilința mâța aroganța bășicuța bubulița bufnița coincidența dezmăța divergența încuviința nesiguranța notița perseverența piulița privința protuberanța prudența putința reprezentanța scadența silința somnolența spița străduința tăblița tărâța trebuința uzanța adeverința adolescența ambianța apartenența banița chitanța circumferința clanța decadența dezgheța disonanța eficiența fetița guița încălța înhăța interferența licența melița necuviința ploșnița recunoștința reverența romanța rotița sârguința scânteiuța sforța undița urgența vacanța aderența burnița chibzuința cocoța codița desinența drăguța ignoranța incidența indulgența întemnița mlădița năzuința neglijența ordonanța penița pernița pojghița prepelița speța steluța țâța toleranța torța bădița bălța biruința confidența consecvența creanța cutiuța demența descendența dezvăța echivalența excelența extravaganța gaița împestrița indolența însămânța lădița liniuța plăcuța săpunarița stareța sughița trâmbița vârtelnița alunița audiența babița căința carența cârtița catrința cosița crăița cutezanța decența descălța desculța diligența donița făgăduința gărgărița impertinența incandescența inocența intermitența luminescența măsuța pocăința preponderența providența roinița săbiuța sticluța urechelnița fița abstinența afluența bentița cămăruța cârlionța clopotnița conveniența coropișnița cratița dependința discordanța harța mița nojița penitența persistența pojarnița potența râșnița răzmerița socotința veverița chichița cobilița coerența coexistența degenerescența dința divorța elocvența fărâmița frunzulița garofița grădinița interdependența lișița măselarița nesocotința neștiința portanța porumbița rapița ștanța vărguța vehemența albăstrița babornița căciulița cădelnița chișița cotoroanța covița deferența dranița exuberanța fluorescența găselnița încunoștința indecența insolența intoleranța jurubița măgărița măicuța momița moța musculița muzicuța necredința părăluța pernuța ranița răsadnița solnița stăncuța șurubelnița tărtăcuța velința zgrăbunța zimța alvița ambulanța coșnița doleanța furculița gropița lăbărța lapovița lelița mușița păstorița prisosința regența reticența rochița scărița șița șopârlița stanța troița velnița vigilența alteța ascendența băncuța bărbița botnița confluența cristelnița cruciulița deșănța diavolița imprudența inconsecvența inexistența înfăța miorița păștița restanța ruscuța tăicuța turița usturoița bărbuța bisericuța blănița chintesența congruența cununița dedița dumitrița eflorescența ferfenița hachița hanța impotența inconstanța inconștiența jintița lingurița nechibzuința neființa oița pictorița piedicuța portița predominanța rarița reactanța recurența redundanța sabița săniuța scufița tămâița asonanța bolnița cloanța convergența crenguța disidența inductanța intransigența jitnița lavița lița pavecernița pelinița priința pungulița rezidența sumuța așchiuța căița ciobănița contingența cotruța desfăța efervescența garanța hrenița împelița incompetența intendența locotenența matița ocnița păduchernița panglicuța periuța plevaița reînființa reminiscența șopârlaița subzistența supraabundența tarnița târtița virulența zăbăluța băbuța bahornița bișnița bivolița clemența convalescența costița cușnița fâța fofelnița fosforescența galița hudița iglița jurisprudența luminanța movilița nevoința panseluța puicuța rărița remanența splinuța stelița ștrengărița stridența tăgârța ușița varnița veninarița vifornița vinerița condoleanța boarța boleșnița brâncuța broscuța chelnerița complezența condescendența continența cornița cotreanța culanța doctorița domnița fumărița gemănarița impaciența inărița insulița linarița maghernița mămăruța mânecuța mucarnița obediența penetranța văcuța pisicuța albiuța albumița altița bundița cabanița cămășuța caracatița chiselița cofița concomitența eminența gurița incoerența mierța neguța oreșnița pârpărița petița praftorița primărița subsidența suficiența tărăboanța tartorița văcărița vătășița ajutorința albița autofinanța băieșița birefringența brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița degetarița delnița discrepanța elocința emergența fluența furcuța gogorița gropnița hăinuța limbarița lintița lubenița paciența păunița plevița pușculița salța studenița turtița ziulița acarnița bărbânța cănița casierița chirighița conductanța consultanța drobița feliuța gârnița incontinența lămâița lostrița măriuța odăița parachernița poienița recrudescența repugnanța smălța ța țărăncuța tocănița văduvița zămoșița acărița albilița albinița albinuța autodenunța băița beldița cărnița condicuța cuișorița distonanța găgăuța garnița hulubița inadvertența joimărița nebunarița ospătărița pelinarița pescărița prestanța punguța puricarița scrumelnița suculența tiparnița trăistuța vrăbiuța ambivalența băltița birtășița bumbăcarița cafeluța cătănița ceșcuța conivența covalența dentița difluența frăguța franzeluța gârlița huța iminența ineficiența ineleganța ingerința meșterița mierlița mierluța opulența potecuța precedența pregnanța pseudoștiința reluctanța solvența strungărița șușănița tangența tapița trupița umbreluța văpaița barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița concrescența copăița coronița crăcuța crița echidistanța forfecuța frăgulița glădița gonița hangița luminița mânuța medelnița mieluța mironosița morărița neconsecvența păcornița păscuța perdeluța pipernița plescavița polcuța preeminența puiculița radianța recalcitranța reînălța rușulița scăfița sculptorița șuița tărăbuța tumescența vinarița absolvența anevoința arborescența arendășița audiofrecvența fustița leicuța mesernița pința polivalența relevanța reordonanța școlărița toplița zețărița zolnița arhondărița brișculița ceșculița cherațița chiliuța concupiscența confiența copilița corigența dăscălița dohotnița gazornița grandilocvența groșița inapetența incongruența înspița lămpița mămița mocănița nisiparița omnipotența pănușița pasiența pieptănarița ploscuța scândurița sluguța stelnița străduța strămurarița sudorița tainița tășculița turgescența vărgulița vorbulița zaharnița băcănița băcița boierița cârciumărița chicherița chifteluța chingulița delincvența găinăța ialovița impedanța întărnița lojnița manutanța negelarița neiculița nesăbuința omniprezența pâinița refringența straița tălpița transhumanța zăluța băsmăluța bioluminescența bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța crăpelnița crâșmulița dăltița electrovalența gârbița ghimparița inița mranița munificența năfrămuța nuieluța ochelarița ocurența olița oranița pitărcuța ploița polunoșnița posconița purulența sârmulița spicherița spinuța tăgăduința tămâiernița tășcuța teleconferința teleguța unghiuța urzicuța admitanța bărbiuța bluzulița brândușița bunicuța cănărița carboanța corpolența fântânița frizerița huița inconsistența latența mucenița noița olcuța patrița pufulița redevența rotilița sălășluința sapiența sladnița tăvița temperanța zarafița zăvelcuța zăvolnița zgăibulița zgărdița zgărduța pruncuța cărpinița câșița cojița cuconița dungulița emitanța evanescența frânghiuța gâtița iconița ieduța împopoța juruința mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița nerecunoștința nisiparnița nonșalanța nonviolența noptița pestilența prispulița rotărița sardeluța scurteicuța slugulița sprâncenuța străchinuța stupinița șubulița tigăița turbulența fotoluminescența amărăluța amăruța bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița dehiscența dominanța flatulența ghetuța horaița huțuța mamornița mangalița mezalianța papornița preexistența remitența renitența termorezistența broscărița buruienuța chibița clăița farfuriuța gentuța imanența insignifianța intemperanța lăcrimița leiculița măiculița mămulița mătrița miruța mrenuța negustorița
Sus

Definiții din DEX:

CÂNTĂRÉȚ, -EÁȚĂ, cântăreți, -e, s. m. și f. 1. Persoană care cântă cu vocea; artist care are profesiunea de a cânta cu vocea. ♦ Persoană care execută cântările și citirile în serviciile religioase. 2. Poet (care laudă în versurile sale pe cineva sau ceva). – Cânta + suf. -ăreț.

CÂNTĂR//ÉŢ ~eáţă (~éţi, ~éţe) m. şi f. 1) Persoană care are darul de a cânta; artist care cântă din gură. ~ de operă. 2) Persoană care cântă viaţa în versuri; poet. 3) (în biserică) Slujitor care citeşte sau cântă anumite pasaje în timpul serviciului divin; dascăl; psalt. /a cânta + suf. ~ăreţ

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

CÂNTĂRÉŢ adj. v. cântător.

CÂNTĂRÉŢ s. 1. (pop. şi fam.) gurist, (înv.) cântător. (Un mare ~ de operă.) 2. v. dascăl.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.010s