Cuvinte care rimează cu biciușcă; rime cu biciușcă
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "biciușcă": (vezi și biciușca)

Sus

Rime de gradul 1:

iușcă femeiușcă ciușcă
Sus

Rime de gradul 2:

pușcă mușcă împușcă cușcă țușcă plevușcă gălușcă babușcă cernușcă dușcă negrușcă crețușcă muierușcă băbușcă bălușcă drușcă rățușcă vipușcă
Sus

Rime de gradul 3:

mișcă ceașcă cloșcă veșcă frișcă gașcă pișcă morișcă brișcă împroșcă împroașcă tașcă trișcă bașcă rădașcă fleașcă hrișcă caleașcă hoașcă patașcă pleașcă droșcă rișcă drișcă șișcă plașcă toporișcă bumașcă pașcă fișcă piroșcă crâșcă chișcă hașcă proașcă tilișcă
Sus

Rime de gradul 4:

adâncă amestecă antică aruncă atacă biserică caracteristică cercă ciupercă coacă comunică critică dacă desfacă electronică epocă explică facă fizică grafică greacă îmbrăcă îmbracă împiedică încercă indică jucă logică mâncă mecanică mică modifică muncă muzică nască optică patologică placă plastică plecă pleacă politică practică provocă publică ridică rocă sălbatică secă specifică strică țărănească tehnică treacă turcă acustică adică alunecă americă aplică apucă armonică bancă bănească broască bruscă bucățică călcă calcă cromatică cronică estetică fabrică fermecă fiică fonetică francă frică încă încărcă încarcă joacă judecă lingvistică lirică mânecă marcă matematică melodică metrică moluscă nucă poetică republică ritmică semantică sistematică stâncă tacă terapeutică termică turcească urcă uscă vacă vindecă aerodinamică aplecă arhitectonică barcă bibliotecă califică căscă casnică ceramică conică cosmetică culcă diatonică didactică dinamică diplomatică epică evocă farmaceutică frecă furcă genetică identifică implică încurcă întunecă justifică liturgică muscă oblică pacifică panglică pică piedică pisică poruncă romanică simbolică sintactică sovietică stilistică tectonică tonică verifică amplifică atică balcanică bășică bulbucă clasifică cocă complică descărcă descarcă despică duminică educă electrotehnică energetică etică falcă falsifică frescă împăcă împacă încălcă încalcă intensifică măciucă maică mărgică mască mistică mozaică multiplică opacă parcă pitică purifică remarcă replică retorică sacrifică scoică statistică tematică aeronautică arctică aritmetică atletică bacă botanică cască certifică circă clarifică clinică dedică dogmatică ducă echivocă edifică erotică forfecă fortifică gâscă gimnastică glorifică gramatică harnică hidraulică înecă invocă iscă matcă metodică moldovenească opincă personifică predică purică pustnică revendică riscă rubrică silică solidifică statică sufocă surcică târască teacă tocă tracă țuică ucenică urzică vezică arcă blocă busuioacă caustică celtică convocă curcă descurcă dezbrăcă dezbracă dialectică ebraică escroacă ferică foarfecă îmbucă ionică luncă metafizică mitică nălucă ramifică rectifică semnifică șipcă spurcă tactică tunică valorifică acrobatică adulmecă alică amică băltoacă bucă bunică călească clacă condică copcă cracă demască dislocă ferecă fiindcă încălecă încalecă înduplecă lopățică mucenică nautică păsărică rândunică remorcă revocă robească rustică șapcă schimnică scolastică seismică silnică simplifică spintecă viorică pietricică ască baltică bască bazilică bibilică brâncă bucolică burlescă clică crainică cubică cucă debarcă electroacustică eretică etruscă hidrotehnică iască înfocă italică mestecă micșunică pătlăgică pneumatică polemică prolifică scândurică țigancă țigănească unifică abdică autentifică bifurcă chică cibernetică cinetică codifică defecă deretică diversifică escrocă excomunică feciorească filarmonică floricică focă fructifică furnică geofizică înșfăcă înșfacă înțărcă înțarcă intoxică ipotecă piersică planifică plătică ploscă potecă problematică schematică suflecă troacă adjudecă antarctică arabică ascetică aurică colică dietetică doică franțuzească găurică halcă heraldică hurducă iberică logodnică lozincă lunecă mimică mistifică mititică năprasnică oftică părticică petrifică politehnică publicistică răspică ratifică slovacă șocă suveică țărancă tulească ulcică ungurească venetică versifică vinețică zglăvoacă alunică angelică babacă băbească beletristică bearcă confiscă cuminecă deifică dezghiocă discotecă drăgaică franciscă gâlcă galică geodezică îmbarcă leucă melismatică memorialistică nemțească notifică păsărească pragmatică promoroacă radiotehnică rămurică refecă săricică semiotică șuncă termodinamică toacă ulucă zeifică ziaristică zootehnică turturică moacă acordică alocă ardelenească arnică automatică balistică batcă biotică bulboacă dădacă datornică decortică demarcă descălecă descalecă diagnostică dosnică dumică duplică exemplifică hidrostatică înfulecă mămică măturică mortifică mumifică oltenească panică pască perucă pianistică poșircă potroacă rostopască sanctifică stocă stratifică tărcă tonifică topică țurcă urbanistică zdrumică zincă informatică purcică agrotehnică baracă calcifică cărticică chiștoacă cinzeacă cioacă deblocă decalcă dejucă desecă disecă ecliptică folcloristică ibovnică leoarcă mnemotehnică osifică sică sinoptică știucă taică teică trăsurică portulacă pielicică abacă armenească astrucă beatifică bibică biofizică bonifică căzăcească coloristică demistifică dezintoxică electromecanică extorcă filimică firicică fleancă floristică freatică hermeneutică holercă iacă magnifică militărească minciunică muntenească palancă prefabrică reeducă scarifică sciatică slujnică sofistică stancă tilincă zăvelcă apologetică astronautică balercă birnică burcă cațaveică ceucă cinematică concă coșarcă crucifică descalifică electrifică ferestruică gaică hârcă jurnalistică lăutărească leică lumânărică maimuțică nevăstuică numismatică onomastică patristică platcă polcă potcă reduplică repică româncă sclerotică scurteică secărică silogistică sorească țarcă voinicească zaharifică aburcă aerostatică alambică bădică boieroaică caterincă cinegetică cocsifică contraatacă decodifică densifică desferecă durifică enigmistică frumușică geotectonică gratifică hreapcă ieruncă lăptucă libarcă mânătarcă mielușică năpârcă nitrifică noetică nurcă obstetrică ofuscă prisacă pronostică puică răchițică recalifică ruscă scripcă sponcă străbunică ursoaică zgancă ziulică acidifică aglică astrofizică cauciucă drăcoaică electrostatică eradică faunistică filmotecă flancă fluidifică gagică gazifică hidrodinamică huscă înspică întrolocă lectică levănțică microelectronică mocancă protetică putinică rusifică salcă simptomatică supraîncărcă supraîncarcă trafică tufănică vlădică zmeoaică budincă ciuboțică cloacă cuantifică fonotecă juncă logistică meteorică mitocancă mursecă nevestică orăstică policalifică revalorifică saponifică sarică șoricioaică suplică tătarcă vitrifică agrozootehnică alivancă autodemască axiomatică bionică bracă cartotecă cazuistică defalcă degazifică flocoșică gelifică gentilică inculcă lăuruscă orbecă palincă panifică păsăruică pestelcă pitarcă psihofizică stocastică sulițică termifică toloacă tureatcă voinicică vâlcică anecdotică autocritică bătrânică dalmatică derocă detoxifică electrodinamică geobotanică gotcă gripcă impurifică lignifică năpârstoacă neică paleobotanică portretistică pugilistică rourică șaică sălățică salifică sfârtică termofică acetifică arhivistică bageacă cătușnică cinematecă contraindică copeică detracă dropică echilibristică feciorică înfrică jarcă leșească lotcă mahalagioaică mazurcă mocănească morescă muzeistică peisagistică percică potică scatoalcă șerpoaică uzbecă vinifică japcă bărdacă arnăuțească balalaică bonețică butcă butelcă columbacă coțcă criminalistică dumbrăveancă evreică fotomecanică hidromecanică hoțoaică huțănească izodinamică lupoaică pinacotecă poarcă psihosomatică psihoterapeutică reclasifică rejudecă reunifică sinonimică sipică slavistică speluncă telematică tigroaică ventrilică bioenergetică bojdeucă bulcă bursucă caustifică cerchezească cornifică decalcifică demultiplică deșocă duducă eseistică euristică geotehnică gliptică înfurcă lainică locă mancă matracucă metapsihică mutelcă negrilică neogreacă orbească orzoaică plămânărică policlinică psiholingvistică rezinifică săgețică spelcă tătăroaică violonistică vomică zaică zavragioaică zdelcă zgrăbunțică zgurifică vițică abjudecă antroponomastică asecă autoeducă bănică botcă chembrică dentistică dioptrică giacă halieutică imagistică îndocă jiletcă leoaică mitifică oscă pelincă pirotehnică pretcă rarifică spancă țățică țucă vulturică zamcă afurcă andocă arameică argințică bădărancă cazacă covățică encaustică felucă fetică fițuică hidroacustică imbrică iranistică malacă mastică nemțoaică neneacă nuvelistică oculistică orientalistică paucă pungășoaică puștancă râncă rizeafcă șabacă sfragistică sumecă tăbăcărească teleleică termoacustică votcă anghelică ardeleancă camilafcă cerboaică ciovică enciclică etnobotanică geodinamică hrincă imunogenetică mămucă mâncărică meteoritică moșulică paprică simbolistică telemecanică transilvăneancă verucă aromâncă balcanistică bivuacă burtică căpșunică daică despiedică eristică heliotehnică malțifică mlacă mutulică odaliscă orășeancă palavragioaică parodistică plutică popincă postoroncă prognostică
Sus

Definiții din DEX:

BICIÚȘCĂ, biciuști, s. f. 1. Cravașă. 2. Bici scurt și subțire. – Bici + suf. -ușcă.

BICIÚŞ//CĂ ~ti f. 1) Bici scurt şi subţire. 2) Vargă flexibilă din piele sau îmbrăcată în piele, folosită la călărie; cravaşă. /bici + suf. ~uşcă

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

BICIÚŞCĂ s. 1. v. bici. (O lovitură de ~.) 2. v. cravaşă.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.079s