Cuvinte care rimează cu ansamblul; rime cu ansamblul
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "ansamblul":

Sus

Rime de gradul 1:

subansamblul
Sus

Rime de gradul 2:

cablul diblul
Sus

Rime de gradul 3:

verticalul vehiculul totalul titlul stilul spectacolul spaniolul solul rolul realul posibilul polul petrolul personalul paralelul oțelul nivelul naturalul moralul modelul mobilul mineralul metalul materialul localul intervalul golul generalul felul copilul canalul calul automobilul animalul valul simbolul sensibilul semnalul regalul radicalul ovalul originalul orientalul obstacolul nobilul modulul manualul malul intelectualul inelul finalul feudalul dealul cristalul coralul controlul combustibilul ciclul capitalul calculul autovehiculul articolul alcoolul vițelul temporalul templul sulul spitalul ritualul proiectilul profilul pericolul palul oralul multiplul mielul masculul litoralul imobilul idealul fotbalul flexibilul fasciculul exemplul diavolul colul castelul cardinalul capitolul bemolul apostolul vaselul vălul tribunalul tabelul scandalul potențialul porumbelul numeralul nichelul nămolul liberalul imposibilul galul diferențialul criminalul clopoțelul balul zelul tunelul serialul secolul postverbalul pistolul ovulul ocolul mongolul molul memorialul jurnalul impermeabilul hotelul exilul ecuatorialul dascălul contabilul chilul ceremonialul cățelul belul bacilul avalul apelul arealul vasalul testiculul stimulul pluralul oracolul mototolul monopolul mizerabilul mișelul meridionalul mâlul idolul homosexualul festivalul drapelul discipolul cuplul corpusculul consulul colonelul ciocănelul bolul arhanghelul ventilul tentaculul țelul telul suflul scrupulul rotocolul rivalul responsabilul recitalul rebelul pupilul pedunculul pătulul papagalul nodulul mareșalul irealul gelul fotosensibilul flagelul fitilul fenolul cântecelul bunelul voalul țolul talul stânjenelul sfredelul șalul purcelul pumnalul provincialul portofelul portocalul pendulul pântecelul opalul handbalul explozibilul emailul duelul dedițelul dactilul copăcelul cercelul cașcavalul capitelul bivolul amiralul ventriculul stolul staulul sculul săptămânalul pistilul pețiolul pastelul paniculul miracolul hamalul ghiocelul fuzibilul encefalul editorialul dirijabilul cilul carnavalul azilul marsupialul halul viscolul virginalul violoncelul vinilul vestibulul tuberculul trilul surcelul subsolul soclul răscolul protocolul pectoralul pătrunjelul pascalul pârjolul mititelul melul impersonalul imbecilul imaterialul furunculul furnalul decimalul crepusculul caramelul caporalul bordelul auriculul tinerelul țambalul scăunelul rostogolul provensalul pătrățelul parietalul măcelul contribuabilul canibalul arsenalul violul sterolul spiculul somnambulul signalul piedestalul păducelul mezelul madrigalul lobulul hidroxilul formolul crocodilul crenelul cocoșelul chefalul cenaclul cartelul cârcelul capitulul batalul vornicelul verticilul receptaculul prâsnelul portalul pietroșelul parentalul occipitalul mazilul gradualul fuscelul colesterolul cerebelul călușelul amfibolul aeromodelul anticoncepționalul vodevilul vitriolul vătășelul târcolul sugelul submersibilul sobolul salul pulul practicabilul năsturelul mușețelul muscelul muscalul maximalul mangalul impracticabilul holul fundalul feldmareșalul etilul dolul ciulul căpăcelul binoclul atolul anticlinalul albinărelul aeromobilul tripolul torțelul stimabilul șoricelul săpunelul proconsulul pediculul păhărelul navomodelul nasolul motelul curmalul creolul corcodelul colăcelul cavalul canaliculul cadrilul brotăcelul bibliofilul berilul vechilul turnesolul telalul sinclinalul prichindelul portdrapelul podbalul noctambulul mulul mielușelul microintervalul metilul mercurialul germinalul decibelul cumulul cocteilul cinelul brebenelul bourelul artiodactilul aerosolul vandalul tighelul testemelul sparanghelul șacalul reticulul rasolul podzolul penticostalul otrățelul mogulul menestrelul iresponsabilul foliculul erizipelul degețelul cimbalul bristolul băiețelul aușelul aulul antifeudalul zimbilul tumulul submultiplul sapropelul podmolul pluvialul pescărelul huțulul geosinclinalul extemporalul căpețelul bujorelul brahicefalul baschetbalul astragalul voinicelul tulul rimelul rilul reculul rașpelul preambulul parasolul nitrilul kilul firicelul dipolul dedalul cvartalul confesionalul cerențelul caraculul tergalul stadialul sandalul prostovolul monoclul monoclinalul maslul hidromelul cortelul chimvalul caruselul buchețelul bogomilul berbecelul bătrânelul antifebrilul vișinelul trotilul stalul șperaclul rastelul rachetomodelul polivinilul oxidrilul orășelul obolul migdalul hilul glicolul giolul germanofilul ciritelul cinefilul cincinalul carambolul calomelul alunelul xenofilul vânturelul trialul tantalul sisalul riflul rialul răsuflul puradelul pudelul nemetalul mărgăritărelul învățăcelul însurățelul funambulul facsimilul dovlecelul diverticulul discobolul cotilul cojocelul coagulul carboxilul bimetalul automodelul atemporalul anglofilul aerovehiculul triciclul tetraevanghelul tabernaculul sialul santalul pristolul paspoalul operculul metolul linealul iconodulul gândăcelul funigelul etanolul denticulul crotalul colontitlul clocoțelul chiulul chintalul carnețelul cârligelul betelul barilul antalul traulul strugurelul staniolul șervețelul semimetalul rondelul nautilul microrecitalul incunabulul edilul crezolul colibacilul candelul autocontrolul lanitalul arilul uviolul trianglul termocuplul survolul stegocefalul speculul scorțărelul perisodactilul percalul paușalul panelul negelul navlul naftolul motocelul ignobilul drilul condilul cioclul șmirghelul xerogelul vexilul subtitlul spinelul șofrănelul rusofilul protalul periplul nopalul monocristalul miniautomobilul metanolul halterofilul habitaclul girodirecționalul ergosterolul electromobilul bostănelul bărbățelul antireumatismalul veronalul verigelul rutilul pedicelul narvalul muncelul motănelul monodactilul ispolul emulul conciliabulul bobocelul zdrăngănelul urinalul țucalul stelul sisinelul scalpelul sahelul podbealul pocalul perlul perghelul penelul partalul mistralul minirecitalul micromodulul menzilul macrocefalul justițiabilul huralul glicocolul ghiulul fulul fenilul ediculul dropgolul cosițelul conventiculul codicilul cinocefalul butanolul zărzărelul tocmăgelul spondilul șpilul postnominalul petrelul luminalul lăstărelul furfurolul frăsinelul dualul comițialul ceaușelul botriocefalul autogolul arghirofilul antiparalelul antigelul vinderelul vermorelul vecselul urceolul suflețelul ștempelul spirilul șpaclul șnițelul șenalul puricelul prăvalul portărelul polialcoolul pirogalolul peristilul pentanolul opusculul ocelul infundibulul indolul hulubelul herulul ghiolul fanalul carbonilul carbinolul bilețelul aldolul vinclul varicocelul tricocefalul tiolul strongilul scapulul postcalculul pentadactilul păstorelul pămânțelul microcefalul maruflul isprăvnicelul gerovitalul fluturelul embolul discofilul criofilul craulul coleoptilul chipcelul bidonvilul bănuțelul băloșelul armășelul antecalculul amilul alchilul zăbunelul uracilul tulburelul terpinolul țalul șrapnelul soldățelul șmalul slavofilul răvășelul prundurelul profiterolul peticelul pazvantoglul paragelul haspelul gradelul genolul diencefalul capoțelul camizolul brumărelul antresolul amidolul algolul acetilul vânticelul telejurnalul tălgerelul singhelul rândunelul răcănelul pontilul otrocolul monticulul monoxilul mentolul iubițelul hispanofilul hipostilul copalul comișelul cărășelul biciclul acilul țignalul strobilul schinelul puchițelul pterodactilul polobocelul perhidrolul ornitofilul hidrocefalul gazelul cvadripolul calciferolul arărielul anisolul viceamiralul tovalul silicagelul rezolul pieptenelul nourelul mosorelul greierelul funiculul columbofilul cobolul cloramfenicolul ciucurelul chepcelul centriolul zulufelul viceconsulul ultraliberalul spătărelul sillul rapanghelul pumnicelul peplul organosolul nepoțelul nemțofilul mersolul epistilul conceptaculul ciolănelul caiețelul buzunărelul acantocefalul suprasensibilul ralul radiojurnalul propanolul prairialul ostropelul oligopolul motociclul lugolul hipersensibilul gomenolul factorialul coprosterolul colargolul ciurelul castronelul unipersonalul șugărelul stejărelul sohodolul șerpurelul psihrofilul paiolul munticelul mezencefalul flocoșelul contraamiralul conetabilul cinecenaclul cărăbușelul cămărășelul animalculul zidurelul trigonocefalul țigănelul strunghilul sertărelul rezilul răzbelul punctbalul pirolul păunelul paleosolul păcurărelul mielencefalul mezofilul mandrilul godevilul florealul demisolul crisoberilul butucelul bulbilul brunelul băltăgelul anticalofilul telencefalul telecontrolul surtucelul scatolul privalul pedelul papucelul pachețelul micropilul hemiciclul hematocelul grilul cofăielul amfiprostilul acrostolul vulturelul timolul ștrudelul rinencefalul regosolul rapelul protosinghelul propilul niplul moșnegelul ficățelul etilenglicolul codănelul bumbăcelul apiolul anticataralul aminoalcoolul taurocefalul stambolul sâmburelul mugurelul morărelul meningocelul îngerelul epenglul bursucelul bucățelul benzonaftolul șpighelul șesenalul turturelul toporelul sumănelul subcapitolul șipurelul sipețelul sicrinelul sfeșnicelul salolul rivanolul rașelul protargolul proțăpelul pieptărelul periciclul paracetamolul parabalul păltinelul norocelul minifotbalul mecibolul legănelul giroverticalul feldvebălul difuzibilul decovilul culoglul cerdăcelul caicelul apendiculul antrețelul antranolul zeamilul turicelul semicristalul podurelul ortopolul ministeriabilul mangălul feniculul estradiolul epicotilul căușelul bolovănelul arnăuțelul tovărășelul stolnicelul șeptelul pedofilul microprotalul junelul heterociclul cloralul avocățelul argățelul setbolul versurelul vergelul sfacelul semifeudalul săticelul nucleolul nășelul miambalul hidrosolul hexastilul eustilul decastilul cercănelul burdușelul zambolul vălurelul telerecitalul prostilul portsemnalul păhărnicelul mijlocelul idiostilul hipocotilul gaiacolul debaclul crighelul corniculul condiscipolul cercurelul celărelul căzănelul căierelul căftănelul biocombustibilul alchidalul aciculul vistiernicelul toiegelul sarcocelul sălășelul prefeudalul peribolul nădrăgelul monostilul metencefalul lumașelul kilomolul hipomobilul hidrogelul floculul
Sus

Definiții din DEX:

ANSÁMBLU, ansambluri, s. n. 1. Tot unitar rezultat din unirea unor elemente (de același gen); totalitate. ◊ Loc. adj. De ansamblu = general, unitar. ◊ Loc. adv. În ansamblu = în esență, în general, în linii mari. 2. Colectiv de artiști. 3. Compoziție muzicală scrisă pentru un ansamblu (2). – Din fr. ensemble.

ANSÁMBLU ~ri n. 1) Unitate rezultată din suma părţilor componente; tot unitar; totalitate. ~ de măsuri. ♢ În ~ în general; în mare. 2) Colectiv artistic. ~ de estradă. /<fr. ensemble

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ANSÁMBLU s. 1. întreg, tot. (Un ~ unitar.) 2. totalitate. (Aceste elemente alcătuiesc un ~.) 3. v. sistem. 4. colectiv, formaţie, trupă. (~ artistic.) 5. ansamblu statistic v. colectivitate statistică.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.025s