Cuvinte care rimează cu aerobioză; rime cu aerobioză
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "aerobioză": (vezi și aerobioza)

Sus

Rime de gradul 1:

simbioză anaerobioză parabioză anoxibioză antibioză lactobioză necrobioză anabioză metabioză
Sus

Rime de gradul 2:

meioză pneumoconioză scolioză monilioză ascaridioză bacterioză ihtioză veioză mioză acarioză
Sus

Rime de gradul 3:

doză proză celuloză tuberculoză glucoză metamorfoză nevroză roză scleroză hipnoză biocenoză dermatoză necroză poză anastomoză anchiloză batoză mitoză prognoză apoteoză fructoză micoză nitroceluloză psihoză artroză narcoză stenoză zaharoză cifoză ciroză osmoză viscoză aponevroză cianoză maltoză ptoză scrofuloză tromboză diagnoză fagocitoză lactoză cloroză metempsihoză ortoză fitocenoză însiloză anamorfoză calculoză leucoză viroză cenuroză echimoză exostoză mimoză xeroză anadiploză trichinoză cisticercoză apodoză parodontoză supradoză galactoză tuberoză cuperoză emfiteoză salmoneloză sideroză baciloză levuloză dermatomicoză hematoză piroză psihodiagnoză zoonoză amauroză argiroză avitaminoză bruceloză paratifoză pentoză psihonevroză visceroptoză arterioscleroză carcinoză osteoză prenarcoză silicoză furunculoză merinoză metasomatoză otoscleroză parazitoză pseudomorfoză riboză sinartroză antofitoză carcinomatoză distomatoză leucocitoză osteoporoză paradentoză xantomatoză limfogranulomatoză amitoză dextroză echinococoză electroosmoză endosmoză gestoză hidronefroză lombartroză mieloză pasteureloză spondiloză toxicoză treponemoză agrocenoză hipertricoză metilceluloză psitacoză trinitroceluloză arcoză candidoză exosmoză fluoroză geloză helcoză hipercheratoză lipomatoză nefroză aneuroză colagenoză coxartroză leptospiroză lordoză pediculoză strongiloză alcaliceluloză amiloză antracnoză enchimoză eritroblastoză hipervitaminoză logonevroză spirochetoză steatoză
Sus

Rime de gradul 4:

acționează analiză așeză așază bază cază caracteriză cauză engleză fază franceză frază frunză organiză pânză realiză utiliză viteză brânză buză ipoteză japoneză rază sinteză specializă urează boteză chineză cristaliză criză favoriză pază poloneză preconiză refuză teză turnează uză amiază ateriză bluză epuiză furniză groază olandeză pauză portugheză preciză repartiză simboliză varză difuză diviză geneză imobiliză individualiză localiză reteză semnaliză sesiză spetează suedeză arendează autoriză barză brează burează civiliză clauză freză generaliză improviză întruchipează metateză neutraliză ratează sintetiză steriliză surpriză vază visează aclimatiză acuză amortiză amuză avertiză comercializă concretiză daneză ecluză ipostază irlandeză ironiză muză paraliză polariză populariză priză proteză pupăză scuză călăuză armoniză bronză buburuză canaliză centraliză deghiză deviză diviniză exterioriză hidroliză legaliză magnetiză necheză pulveriză reorganiză repriză sistematiză ventuză viză abrutiză abuză albaneză baliză canoniză cobză cuteză dăunează demoraliză dezorganiză electroliză finlandeză hipofiză leză miză mobiliză paranteză poleniză stabiliză stigmatiză stiliză coacăză amoreză apofiză aviză cataliză cauteriză cicatriză coloniză diateză egaliză electriză expertiză expulză imuniză lăuză materializă mecaniză moderniză moraliză oază ridiculiză satiriză sensibiliză totaliză uniformiză abstractiză actualiză antrepriză burnițează demobiliză devaloriză emfază exegeză familiariză fertiliză fofează friză hipnotiză meduză minimaliză parafrază psihanaliză repauză spuză teroriză tiraniză valiză vaporiză vocaliză antiteză banaliză faleză gălbează idealiză latiniză maturiză memoriză miniaturiză naturaliză omogeniză orogeneză particulariză penaliză piază polimeriză privatiză solidariză urbaniză vulgariză adjectiviză ameriză bagateliză brutaliză carboniză defavoriză demitiză ecraniză finaliză fluidiză idolatriză impermeabiliză ioniză naționaliză ozoniză palataliză poliză reactualiză recenză recuză remiză scandaliză temporiză trapeză volatiliză cinteză aluniză anatemiză cercheză depersonaliză desaliniză dezumaniză diastază dieceză fotosinteză gază imortaliză litiază liză monopoliză pavăză perifrază presuriză râncheză rânză raționaliză regiză regulariză sincroniză spiritualiză teoretiză tipiză vietnameză alcooliză asceză aseleniză automatiză coriză depolariză deratiză epifiză eterniză formaliză galvaniză idiotiză martiriză neerlandeză opaciză personaliză profetiză revitaliză rivaliză schematiză simpatiză singulariză spitaliză standardiză substantiviză traumatiză valoriză vulcaniză absolutiză adverbializă anacruză aromatiză capitaliză degază descentraliză destabiliză deznaționaliză dializă etatiză focaliză fosiliză gâză griză imbeciliză inciză industrializă iotaciză islandeză maioneză merceriză mineraliză mitiză mușamaliză optimiză pavoază poetiză salariză saliniză sfârlează socializă tezauriză transvază vizualiză activiză aplatiză climatiză conștientiză culpabiliză culturaliză demagnetiză desacraliză desolidariză dezodoriză insensibiliză interioriză literariză moinează motoriză normaliză ostraciză rourează șabloniză sacraliză titulariză instituționaliză marchiză diageneză atomiză citadiniză computeriză cotiză decafeiniză decoloniză defertiliză democratiză demonetiză desensibiliză dinamiză erboriză evază exciză fetișiză fraterniză marginaliză mitologiză neurasteniză oficializă pactiză peluză permanentiză proletariză radiobaliză seculariză sinteriză trivializă agoniză alegoriză animaliză briză catehiză clasiciză coaliză cretiniză germaniză greciză insonoriză masculiniză maximiză milaneză morteză nazaliză nominaliză occidentaliză pareză plasticiză postsincroniză problematiză rentabiliză robotiză solubiliză stază ștează subdiviză taluză tranzistoriză umaniză zăvează hipersensibiliză amilază autohtoniză borză caricaturiză catoliciză demasculiniză dematerializă denicotiniză etapiză hibridiză imaterializă infuză invertază iodiză iriză liberaliză mediatiză miază militariză monitoriză obscuriză odoriză pasteuriză raboteză româniză seniliză sertiză simfiză sonoriză subtiliză tiză tropicaliză microminiaturiză afereză alfabetiză antonomază arabiză arhidieceză artificializă aseptiză birocratiză cambuză causticiză ceruză colectiviză dăbălăză demilitariză denucleariză depolitiză depresuriză dezinsectiză gelatiniză geometriză ierarhiză insolubiliză interacționează islamiză liofiliză metaliză metastază minimiză obiectiviză orășeniză paronomază pauperiză relativiză rotaciză rusticiză turcoază alcaliniză americaniză archebuză autocaracteriză banchiză calviniză chimiză cibernetiză conceptualiză cooperativiză deduriză devaliză dramatiză fasciză iaroviză idiliză igieniză laiciză literaturiză lotiză matematiză permeabiliză radicaliză reaclimatiză semaforiză siameză sulfiză televiză tuberculiză verbaliză semiindustrializă partenogeneză aneantiză angliciză breză carameliză contoriză cromiză defeminiză dezabuză dogmatiză extravază flexibiliză ipotenuză liriciză maghiariză maleabiliză melodramatiză metaboliză moază moldoveniză monotoniză muzicaliză narcotiză opaliză orizontaliză pantahuză reanaliză rigidiză școlariză sintoniză spațializă vermutiză antropogeneză pedogeneză acutiză arhaiză autonomiză bavareză biosinteză cateheză corniză croniciză demineraliză demoniză demutiză dezeroiză duză electroforeză exorciză feminiză geodeză indemniză metaforiză monumentaliză ovaliză paraleliză politiză portretiză profesionaliză reașeză salubriză sindicaliză sinereză slaviză sponsoriză morfogeneză ambiguiză clișeiză cloroformiză contabiliză deferiză defetișiză delexicaliză devitaliză diereză diureză druză epenteză federaliză hidrofiliză intimiză izomeriză menopauză monetiză piuneză polemiză scientiză sentimentaliză universaliză vasculariză voltoliză internaționaliză electrocauteriză biogeneză acromatiză aleză aragoneză autoacuză canceriză cariochineză decloriză disponibiliză efemeriză ermetiză eteriză factoriză fluoriză haveză mercantiliză parcheriză pasiviză periodiză piroliză prozaiză reprivatiză șampaniză securiză taniză teleecraniză naramză etnogeneză filogeneză aluminiză bâză caloriză coafeză denominaliză dezactualiză diafiză dispensariză electroniză gramaticaliză hematopoieză ilegaliză impersonaliză javeliză labializă mondializă osânză recoloniză revaloriză scenariză tehniciză trombochinază zaharază zimază mânză epigeneză antipatiză axiomatiză catahreză desesiză digitaliză fantază fumiză grafitiză loază malteză marșrutiză monogeneză namiază provincializă reboteză reflectoriză remilitariză seminariză teatraliză anamneză anchilostomiază andropauză blază coprostază desertiză diaclază encliză europeniză feudaliză gigantiză hemostază manieriză microanaliză modeliză municipaliză paracenteză perfectiviză poloniză primitiviză protază tehnologiză tiroleză tricoteză vitaliză vitaminiză ontogeneză antihreză asteniză autobază denazaliză evangheliză formoliză hemoliză macadamiză manichiureză maseză mecaniciză midriază mitridatiză oxidază șanteză sporogeneză sulfuriză tarlaliză viriliză goglează abatiză amidază asiză cataclază chemosinteză defază foreză leucobază mașiniză nucleariză oogeneză oxiuriază oxosinteză telesemnaliză embriogeneză osteogeneză poligeneză antretoază cosmetiză diafaniză dormeză lipază munteniză peripatetiză piloriză preaviză procliză psihologiză teledifuză tetaniză gaiză organogeneză antropomorfiză autoanaliză bemoliză brodeză chimiosinteză chimiosteriliză crază depolimeriză exereză helmintiază hidrolază homeostază lambliază maligniză pasteliză proteoliză randomiză râurează simeză superviză tricomonază dezindividualiză imputrescibiliză lactază ampriză depalataliză deproteiniză poansoneză șamiză petrogeneză autoliză diaforeză electroanaliză haplofază paletiză pneumatoliză radiodifuză repertoriză revoluționariză sondeză teniază vibroforeză victimiză ovogeneză patogeneză adenohipofiză apologiză cateteriză citocineză glicogeneză micoriză paraclază parageneză peptidază sableză metageneză inegaliză planeză șemiză autogeneză antifrază carboxilază ecoseză eficientiză enterochinază hematemeză hemipareză liseză meschiniză negativiză rameză toracenteză transfuză pangeneză anaforeză antanaclază bremză
Sus

Definiții din DEX:

AEROBIÓZĂ, s. f. Formă de viață a unor organisme, care consumă oxigenul molecular liber din aer1. [Pr.: a-e-ro-bi-o-] – Din fr. aérobiose.

AEROBIÓZĂ f. biol. Formă de viaţă a microorganismelor aerobe. /<fr. aérobiose

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s