Cuvinte care rimează cu aerobioză; rime cu aerobioză
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "aerobioză": (vezi și aerobioza)

Sus

Rime de gradul 1:

simbioză anaerobioză parabioză anoxibioză antibioză lactobioză necrobioză anabioză metabioză
Sus

Rime de gradul 2:

meioză pneumoconioză scolioză monilioză ascaridioză bacterioză ihtioză veioză mioză
Sus

Rime de gradul 3:

doză proză tuberculoză celuloză glucoză metamorfoză nevroză roză scleroză hipnoză biocenoză dermatoză necroză poză anastomoză anchiloză batoză mitoză prognoză apoteoză fructoză micoză nitroceluloză psihoză artroză stenoză zaharoză narcoză cifoză ciroză viscoză osmoză aponevroză cianoză maltoză ptoză tromboză scrofuloză diagnoză fagocitoză lactoză cloroză metempsihoză ortoză fitocenoză însiloză anamorfoză calculoză viroză leucoză xeroză cenuroză echimoză exostoză mimoză anadiploză trichinoză cisticercoză apodoză supradoză parodontoză tuberoză galactoză cuperoză emfiteoză sideroză salmoneloză baciloză levuloză zoonoză dermatomicoză hematoză piroză psihodiagnoză amauroză argiroză avitaminoză bruceloză visceroptoză paratifoză pentoză psihonevroză silicoză arterioscleroză carcinoză osteoză prenarcoză furunculoză merinoză metasomatoză sinartroză otoscleroză parazitoză pseudomorfoză riboză antofitoză carcinomatoză distomatoză leucocitoză xantomatoză limfogranulomatoză osteoporoză paradentoză amitoză toxicoză treponemoză dextroză echinococoză electroosmoză endosmoză gestoză hidronefroză lombartroză mieloză pasteureloză spondiloză agrocenoză trinitroceluloză hipertricoză metilceluloză psitacoză arcoză candidoză exosmoză fluoroză geloză helcoză hipercheratoză lipomatoză aneuroză nefroză strongiloză colagenoză coxartroză leptospiroză lordoză pediculoză alcaliceluloză amiloză antracnoză spirochetoză enchimoză eritroblastoză hipervitaminoză logonevroză steatoză
Sus

Rime de gradul 4:

acționează analiză așeză așază bază cază caracteriză cauză utiliză engleză fază franceză frază frunză viteză organiză pânză realiză brânză buză urează specializă ipoteză japoneză rază sinteză boteză uză chineză cristaliză criză favoriză turnează pază poloneză preconiză teză refuză amiază simboliză ateriză bluză epuiză furniză groază varză olandeză pauză portugheză preciză repartiză semnaliză sesiză difuză diviză geneză suedeză imobiliză individualiză localiză spetează reteză vază arendează autoriză barză brează burează sintetiză civiliză clauză steriliză freză generaliză surpriză improviză întruchipează metateză neutraliză visează ratează aclimatiză acuză amortiză amuză călăuză avertiză comercializă concretiză daneză ecluză ipostază irlandeză ironiză muză paraliză polariză populariză priză proteză pupăză scuză armoniză bronză buburuză canaliză centraliză deghiză deviză sistematiză diviniză ventuză exterioriză hidroliză legaliză magnetiză necheză pulveriză reorganiză repriză viză abrutiză abuză albaneză stiliză stabiliză baliză canoniză stigmatiză cobză cuteză dăunează demoraliză dezorganiză electroliză finlandeză hipofiză leză coacăză miză mobiliză paranteză poleniză amoreză apofiză aviză cataliză cauteriză cicatriză coloniză diateză egaliză electriză expertiză expulză uniformiză imuniză lăuză materializă mecaniză totaliză moderniză moraliză oază sensibiliză ridiculiză satiriză abstractiză actualiză antrepriză valiză burnițează tiraniză spuză demobiliză vaporiză devaloriză emfază exegeză familiariză fertiliză fofează friză hipnotiză meduză minimaliză teroriză parafrază psihanaliză vocaliză repauză vulgariză antiteză banaliză faleză gălbează urbaniză idealiză latiniză maturiză memoriză solidariză miniaturiză naturaliză omogeniză orogeneză particulariză penaliză piază polimeriză privatiză cinteză adjectiviză ameriză bagateliză temporiză brutaliză carboniză volatiliză defavoriză demitiză ecraniză finaliză fluidiză idolatriză impermeabiliză ioniză naționaliză ozoniză palataliză trapeză poliză reactualiză recenză recuză remiză scandaliză sincroniză aluniză anatemiză teoretiză cercheză tipiză depersonaliză desaliniză dezumaniză diastază dieceză fotosinteză gază imortaliză litiază liză monopoliză pavăză perifrază spiritualiză vietnameză presuriză râncheză rânză raționaliză regiză regulariză spitaliză alcooliză asceză aseleniză automatiză traumatiză singulariză coriză depolariză deratiză standardiză simpatiză epifiză eterniză formaliză galvaniză idiotiză vulcaniză martiriză valoriză neerlandeză opaciză personaliză profetiză revitaliză rivaliză substantiviză schematiză absolutiză adverbializă anacruză vizualiză aromatiză capitaliză degază descentraliză destabiliză deznaționaliză dializă etatiză focaliză fosiliză tezauriză gâză griză imbeciliză inciză industrializă iotaciză islandeză maioneză socializă merceriză mineraliză mitiză mușamaliză transvază optimiză pavoază poetiză sfârlează salariză saliniză diageneză activiză aplatiză climatiză conștientiză titulariză culpabiliză culturaliză demagnetiză marchiză desacraliză desolidariză dezodoriză insensibiliză interioriză literariză moinează motoriză normaliză ostraciză instituționaliză rourează șabloniză sacraliză atomiză sinteriză citadiniză computeriză cotiză decafeiniză decoloniză defertiliză democratiză demonetiză desensibiliză dinamiză erboriză evază exciză fetișiză fraterniză marginaliză mitologiză neurasteniză oficializă pactiză trivializă peluză permanentiză proletariză radiobaliză seculariză agoniză alegoriză animaliză briză stază hipersensibiliză tranzistoriză catehiză clasiciză coaliză cretiniză solubiliză subdiviză germaniză greciză umaniză insonoriză zăvează masculiniză maximiză taluză milaneză morteză nazaliză nominaliză occidentaliză ștează pareză plasticiză postsincroniză problematiză rentabiliză robotiză amilază subtiliză autohtoniză borză simfiză caricaturiză catoliciză demasculiniză dematerializă denicotiniză seniliză etapiză hibridiză tiză imaterializă infuză sertiză invertază iodiză iriză liberaliză mediatiză miază militariză sonoriză monitoriză obscuriză odoriză pasteuriză microminiaturiză raboteză româniză tropicaliză afereză alfabetiză antonomază arabiză arhidieceză artificializă aseptiză birocratiză cambuză causticiză ceruză colectiviză dăbălăză demilitariză denucleariză depolitiză depresuriză dezinsectiză gelatiniză geometriză turcoază ierarhiză insolubiliză interacționează islamiză liofiliză metaliză metastază minimiză obiectiviză orășeniză paronomază pauperiză relativiză rotaciză rusticiză alcaliniză americaniză archebuză autocaracteriză banchiză sulfiză calviniză chimiză cibernetiză conceptualiză cooperativiză televiză deduriză devaliză dramatiză fasciză iaroviză idiliză igieniză laiciză literaturiză lotiză siameză matematiză partenogeneză verbaliză permeabiliză semiindustrializă radicaliză reaclimatiză tuberculiză semaforiză aneantiză angliciză breză carameliză contoriză cromiză defeminiză dezabuză sintoniză dogmatiză spațializă extravază flexibiliză ipotenuză pedogeneză liriciză maghiariză maleabiliză melodramatiză metaboliză moază moldoveniză monotoniză muzicaliză narcotiză antropogeneză opaliză orizontaliză pantahuză vermutiză reanaliză rigidiză școlariză morfogeneză acutiză arhaiză autonomiză bavareză biosinteză cateheză sinereză sponsoriză corniză croniciză demineraliză demoniză demutiză dezeroiză duză electroforeză sindicaliză exorciză feminiză geodeză slaviză indemniză metaforiză monumentaliză ovaliză paraleliză politiză portretiză profesionaliză reașeză salubriză ambiguiză internaționaliză clișeiză cloroformiză contabiliză deferiză defetișiză delexicaliză devitaliză sentimentaliză diereză diureză druză epenteză federaliză hidrofiliză voltoliză intimiză izomeriză universaliză menopauză vasculariză monetiză biogeneză piuneză polemiză electrocauteriză scientiză acromatiză aleză aragoneză autoacuză canceriză cariochineză filogeneză decloriză disponibiliză efemeriză ermetiză eteriză factoriză fluoriză haveză teleecraniză mercantiliză etnogeneză parcheriză pasiviză periodiză piroliză prozaiză taniză naramză reprivatiză șampaniză securiză mânză aluminiză bâză zaharază caloriză epigeneză coafeză denominaliză dezactualiză diafiză dispensariză electroniză gramaticaliză hematopoieză ilegaliză impersonaliză javeliză labializă mondializă zimază trombochinază osânză tehniciză recoloniză revaloriză scenariză antipatiză axiomatiză catahreză teatraliză desesiză digitaliză fantază fumiză grafitiză loază malteză marșrutiză monogeneză namiază provincializă reboteză reflectoriză remilitariză seminariză anamneză anchilostomiază andropauză ontogeneză blază coprostază desertiză diaclază encliză europeniză feudaliză vitaliză vitaminiză gigantiză tiroleză hemostază manieriză microanaliză tricoteză modeliză municipaliză tehnologiză paracenteză perfectiviză poloniză primitiviză protază antihreză asteniză autobază tarlaliză denazaliză evangheliză goglează formoliză sporogeneză hemoliză sulfuriză macadamiză manichiureză maseză mecaniciză midriază mitridatiză oxidază viriliză șanteză abatiză amidază asiză osteogeneză cataclază chemosinteză defază poligeneză foreză telesemnaliză leucobază mașiniză nucleariză oogeneză oxiuriază oxosinteză embriogeneză gaiză antretoază teledifuză cosmetiză diafaniză tetaniză dormeză organogeneză lipază munteniză peripatetiză piloriză preaviză procliză psihologiză tricomonază antropomorfiză autoanaliză bemoliză brodeză chimiosinteză chimiosteriliză simeză crază depolimeriză exereză lactază helmintiază hidrolază homeostază lambliază maligniză dezindividualiză superviză pasteliză imputrescibiliză proteoliză randomiză râurează ampriză depalataliză deproteiniză petrogeneză poansoneză șamiză vibroforeză autoliză teniază diaforeză electroanaliză haplofază ovogeneză patogeneză sondeză paletiză victimiză pneumatoliză radiodifuză repertoriză revoluționariză adenohipofiză apologiză cateteriză citocineză glicogeneză metageneză micoriză paraclază parageneză peptidază sableză șemiză inegaliză autogeneză planeză antifrază carboxilază ecoseză eficientiză enterochinază hematemeză hemipareză liseză pangeneză meschiniză toracenteză negativiză transfuză rameză anaforeză giardiază globaliză remaieză
Sus

Definiții din DEX:

AEROBIÓZĂ, s. f. Formă de viață a unor organisme, care consumă oxigenul molecular liber din aer1. [Pr.: a-e-ro-bi-o-] – Din fr. aérobiose.

AEROBIÓZĂ f. biol. Formă de viaţă a microorganismelor aerobe. /<fr. aérobiose

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.018s