Cuvinte care rimează cu adolescența; rime cu adolescența
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "adolescența": (vezi și adolescenta adolescentă adolescență)

Sus

Rime de gradul 1:

inflorescența excrescența licența decența incandescența inocența luminescența degenerescența fluorescența indecența reticența eflorescența efervescența reminiscența convalescența fosforescența recrudescența concrescența tumescența arborescența concupiscența turgescența bioluminescența munificența evanescența fotoluminescența dehiscența
Sus

Rime de gradul 2:

existența influența prezența diferența esența evidența experiența frecvența rezistența violența absența aparența cadența componența corespondența independența inteligența proeminența abundența consistența dependența insistența proveniența secvența valența asistența competența indiferența insuficiența concurența deficiența exigența permanența transparența coincidența divergența perseverența prudența scadența somnolența apartenența decadența eficiența interferența reverența urgența aderența desinența incidența indulgența neglijența confidența consecvența demența descendența echivalența excelența indolența audiența carența diligența impertinența intermitența preponderența providența abstinența afluența conveniența penitența persistența potența coerența coexistența elocvența interdependența vehemența deferența insolența regența vigilența ascendența confluența imprudența inconsecvența inexistența chintesența congruența impotența inconștiența recurența convergența disidența intransigența rezidența contingența incompetența intendența locotenența subzistența supraabundența virulența clemența jurisprudența remanența stridența complezența condescendența continența impaciența obediența concomitența eminența incoerența subsidența suficiența birefringența emergența fluența paciența incontinența inadvertența suculența ambivalența conivența covalența difluența iminența ineficiența opulența precedența solvența tangența neconsecvența preeminența absolvența audiofrecvența polivalența confiența corigența grandilocvența inapetența incongruența omnipotența pasiența delincvența omniprezența refringența electrovalența ocurența purulența corpolența inconsistența latența redevența sapiența nonviolența pestilența turbulența flatulența preexistența remitența renitența termorezistența imanența
Sus

Rime de gradul 3:

credința cunoștința distanța ființa importanța întrebuința sămânța știința substanța tendința anunța conștiința dorința instanța locuința nuanța pronunța renunța siguranța suferința voința conferința consecința denunța enunța încredința referința rezonanța sentința ușurința zdreanța alianța amenința balanța bunăvoința cerința circumstanța concordanța cuviința desființa înființa preferința reședința ședința speranța grăunța eleganța faianța finanța înștiința performanța alternanța consonanța constanța folosința îngăduința iscusința neputința obișnuința stăruința umilința aroganța încuviința nesiguranța privința protuberanța putința reprezentanța silința străduința trebuința uzanța adeverința ambianța chitanța circumferința clanța disonanța necuviința recunoștința romanța sârguința vacanța chibzuința ignoranța năzuința ordonanța toleranța biruința creanța extravaganța însămânța căința catrința cutezanța făgăduința pocăința cârlionța dependința discordanța socotința dința nesocotința neștiința portanța ștanța cotoroanța exuberanța încunoștința intoleranța necredința velința zgrăbunța ambulanța doleanța prisosința stanța deșănța restanța hanța inconstanța nechibzuința neființa predominanța reactanța redundanța asonanța cloanța inductanța priința garanța reînființa luminanța nevoința condoleanța cotreanța culanța penetranța tărăboanța ajutorința autofinanța discrepanța elocința bărbânța conductanța consultanța repugnanța autodenunța distonanța prestanța ineleganța ingerința pregnanța pseudoștiința reluctanța echidistanța radianța recalcitranța anevoința pința relevanța reordonanța impedanța manutanța nesăbuința transhumanța tăgăduința teleconferința admitanța carboanța sălășluința temperanța emitanța juruința nerecunoștința nonșalanța dominanța mezalianța insignifianța intemperanța
Sus

Rime de gradul 4:

curăța fața forța suprafața viața ața cântăreața căruța gheața hoața înălța învăța ița piața scoarța vița agăța dimineața granița îngheța maimuța terța pestrița polița zeița ațâța bobița ceața creața moața mustața rămășița rața schița actrița arșița călugărița cruța înfrumuseța răsfăța sulița șuvița căpița căsuța dulceața foița fortăreața greața matrița pielița pivnița temnița ulița mâța bășicuța bubulița bufnița dezmăța notița piulița prefața spița tăblița tărâța verdeața banița dezgheța fetița guița încălța înhăța melița ploșnița povața rotița scânteiuța sforța undița albeața burnița cocoța codița drăguța fâneața întemnița mlădița paiața penița pernița pojghița prepelița speța steluța țâța torța bădița bălța boroboața cața cutiuța dezvăța gaița împestrița lădița liniuța plăcuța precupeața săpunarița stareța sughița trâmbița vârtelnița alunița babița cârtița cosița crăița descălța desculța donița gărgărița măsuța roinița săbiuța sticluța târgoveața urechelnița fița becața bentița cămăruța clopotnița coropișnița cratița harța mița nojița pojarnița râșnița răzmerița roșeața țața veverița chichița cobilița divorța drumeața fărâmița frunzulița garofița grădinița lișița măselarița mătreața porumbița rapița vărguța albăstrița babornița căciulița cădelnița chișița covița dranița găselnița jurubița măgărița măicuța momița moța musculița muzicuța părăluța pernuța ranița răsadnița solnița stăncuța șurubelnița tărtăcuța zimța alvița coșnița furculița gropița lăbărța lapovița lelița mușița păstorița postfața rochița scărița șița șopârlița troița velnița alteța băncuța bărbița botnița caragața cristelnița cruciulița diavolița înfăța miorița păștița ruscuța tăicuța turița usturoița bărbuța bisericuța blănița cununița dedița dumitrița ferfenița hachița jintița lingurița oița pictorița piedicuța portița rarița sabița săniuța scufița tămâița bolnița crenguța jitnița lavița lița pavecernița pelinița pungulița strungăreața sumuța așchiuța căița ciobănița cotruța desfăța hrenița împelița matița ocnița păduchernița panglicuța periuța plevaița șopârlaița tarnița târtița zăbăluța băbuța bahornița bișnița bivolița costița cușnița fâța fofelnița galița hudița iglița movilița negreața panseluța puicuța rărița splinuța stelița ștrengărița tăgârța ușița varnița veninarița vifornița vinerița boarța boleșnița brâncuța broscuța chelnerița cornița doctorița domnița fumărița gemănarița inărița insulița linarița maghernița mămăruța mânecuța mucarnița sâneața văcuța pisicuța albiuța albumița altița bundița cabanița cămășuța caracatița chichineața chiselița cofița gurița mierța mogâldeața neguța oreșnița pârpărița petița praftorița primărița tartorița văcărița vătășița albița băieșița brișcuța broscarița căprița cizmulița codălbița cotineața degetarița delnița furcuța gogorița gropnița hăinuța limbarița lintița lubenița păunița plevița pușculița salța soața studenița turtița ziulița acarnița boața cănița casierița chirighița drobița feliuța gârnița lămâița lostrița măriuța odăița parachernița poienița smălța ța țărăncuța tocănița văduvița zămoșița acărița albilița albinița albinuța băița beldița cărnița condicuța corobeața cuișorița găgăuța garnița hulubița joimărița nebunarița ospătărița pelinarița pescărița punguța puricarița scrumelnița tiparnița trăistuța vrăbiuța băltița birtășița bumbăcarița cafeluța cătănița ceșcuța coteneața dentița frăguța franzeluța gârlița huța măgăreața meșterița mierlița mierluța potecuța strungărița șușănița tapița trupița umbreluța văpaița barmanița belșița bubița cenușernița chelărița cocuța colnița copăița coronița coștereața crăcuța crița forfecuța frăgulița glădița gonița hangița interfața luminița mânuța medelnița mieluța mironosița morărița mustăreața păcornița păscuța perdeluța pipernița plescavița polcuța puiculița reînălța rușulița scăfița sculptorița șuița tărăbuța vinarița arendășița fustița leicuța mesernița școlărița toplița zețărița zolnița arhondărița brișculița ceșculița cherațița chilimoața chiliuța copilița dăscălița dohotnița gazornița groșița ineața înspița lămpița mămița mocănița nisiparița pănușița pieptănarița ploscuța scândurița sluguța stelnița străduța strămurarița sudorița tainița tășculița vărgulița vorbulița zaharnița băcănița băcița boierița cârciumărița chicherița chifteluța chingulița găinăța ialovița întărnița lojnița negelarița neiculița pâinița straița tălpița zăluța băsmăluța bombița bujenița cătănuța cetinița cheița chibritelnița chinguța chivuța crăpelnița crâșmulița dăltița gârbița ghimparița inița mranița năfrămuța nuieluța ochelarița olița oranița pitărcuța ploița podeața polunoșnița posconița sârmulița spicherița spinuța suprafortăreața tămâiernița tășcuța teleguța unghiuța urzicuța bărbiuța bluzulița brândușița bunicuța cănărița fântânița frizerița huița mucenița noița olcuța patrița pufulița rotilița sladnița tăvița zarafița zăvelcuța zăvolnița zgăibulița zgărdița zgărduța pruncuța cărpinița câșița cojița cuconița dungulița frânghiuța gâtița iconița ieduța împopoța mahalagița mânușița mărgeluța nabedernița nisiparnița noptița prispulița rotărița sardeluța scurteicuța slugulița sprâncenuța străchinuța stupinița șubulița tigăița amărăluța amăruța bărbierița bărdăcuța bocceluța cămărășița chiculița ghetuța horaița huțuța mamornița mangalița papornița broscărița buruienuța chibița clăița drughineața farfuriuța gentuța golăneața lăcrimița leiculița măiculița mămulița mătrița miruța mrenuța negustorița olărița petlița plăcintuța
Sus

Definiții din DEX:

ADOLESCÉNT, -Ă, adolescenți, -te, s. m. și f. Persoană care este la vârsta adolescenței. – Din fr. adolescent, lat. adolescens, -ntis.

ADOLESCÉNȚĂ s. f. Perioadă a vieții omului cuprinsă între vârsta pubertății și cea adultă, în care are loc maturizarea treptată a funcțiunilor fizice și psihice ale organismului. – Din fr. adolescence, lat. adolescentia.

ADOLESCÉN//T ~ţi m. Persoană ajunsă la vârsta adolescenţei. /<fr. adolescent, lat. adolescens, ~ntis

ADOLESCÉNŢĂ f. Vârstă de trecere de la copilărie la tinereţe (în general, între 14 şi 17 ani). [G.-D. adolescenţei] /<fr. adolescence, lat. adolescentia

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ADOLESCÉNT s. tânăr. (Un ~ simpatic.)

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.011s