Cuvinte care rimează cu abonați; rime cu abonați
Filtrează după: Gradul rimei   Număr de silabe   Parte de vorbire


Mergi la: definiții DEX și sinonime

Cuvinte care rimează cu "abonați":

Sus

Rime de gradul 1:

funcționați acționați menționați dicotiledonați confecționați impresionați carbonați subordonați reacționați
Sus

Rime de gradul 2:

terminați mânați luminați împreunați determinați desemnați însemnați adunați urinați turnați semănați internați îndemnați înclinați îmbinați examinați eliminați dominați disciplinați destinați condamnați combinați atârnați asemănați tunați sunați ruinați răsturnați predominați planați neînsemnați minați însărcinați închinați imaginați guvernați emanați declinați legănați cununați creștinați contaminați clătinați antrenați vânați semnați răzbunați
Sus

Rime de gradul 3:

ziceați zburați vreați vorbeați vindeați veneați vedeați utilizați urmăreați urmați uneați ungeați umpleați umblați ucideați turceați treceați tratați transportați transmiteați transformați trăiați trăgeați țineați țeseați temeați tați tăiați susțineați supuneați suprafațați suportați supărați sufereați substantivați studiați structurați stricați strângeați străbați străbăteați știați stabileați stăteați stați spuneați sprijineați specificați situați simțeați serveați separați scurtați scriați scoteați schimbați săreați sărați rupeați româneați rodeați ridicați respectați reproduceați reprezentați repezeați repetați refereați reduceați recunoșteați realizați războiați răspândeați rămâneați puteați purtați puneați publicați provocați proveneați propuneați produceați priveați prindeați primeați primați prezentați presupuneați preparați precedați practicați potriveați posedați porneați populați plați plantați plăceați pierdeați picați petreceați permiteați pătrundeați pățeați păstrați participați păreați organizați opuneați opreați operați omeneați ofereați ocupați ocheați obțineați numeați numărați notați nășteați mureați modificați mișcați miroseați mințeați militați miceați mergeați mențineați mați măsurați masați măreați marcați manifestați mâneați luptați lungeați lucrați luați loveați literați lipseați liniați limitați limbați legați lăsați jurați introduceați întrebuințați intrați întorceați întindeați înțelegeați întăreați întâlneați însușeați însoțeați înscriați înregistrați influențați îndreptați îndoiați indicați îndeplineați închideați încheiați încetați încercați începeați impuneați împiedicați împărțeați imitați ieșeați gustați găseați furați fugeați frigeați frați forțați formați foloseați fixați erați făceați fabricați extrăgeați expuneați exprimați explicați existați exercitați executați emiteați egalați efectuați duceați dormeați domneați distrugeați distingeați distanțați dispuneați dezvoltați deveneați desfăceați descriați descopereați deschideați derivați depuneați deplasați deosebeați denumeați datați jucați dădeați dați curățați cuprindeați cunoșteați cultivați lați criticați creșteați credeați creați corespundeați îmbrăcați plecați secați contribuiați contrați continuați conțineați consumați construiați constituiați considerați conduceați comunicați compuneați comandați coceați clasați circulați chinuiați certați cereați cercetați cercați celuiați cauzați căutați casați caracterizați căpătați cântați cădeați bucurați boleați bogați beați bazați bați băteați bărbați aveați auzeați atribuiați atrăgeați atingeați atacați asigurați așezați ascundeați aruncați ardeați arătați arați apropiați aplicați aparțineați apăreați apărați analizați amestecați alegeați alcătuiați alăturați ajutați ajungeați aflați aduceați adresați admiteați adăugați adâncați acordați acopereați abăteați împărați zguduiați zdrobeați zăpăceați voiați vindecați viați variați vădeați uscați urcați urați umflați uluiați uitați udați tulburați trimiteați treptați traduceați tocați tindeați tăceați surprindeați supravegheați sumați suiați sugeați suflați substituiați strigați străluceați străduiați stingeați stimulați ștergeați stăruiați stăpâneați sporeați speriați specializați spărgeați spălați șovăiați soldați soiați socoteați slăbeați sfârșeați seriați ședeați secundați scurgeați școleați scăpați scădeați sărbătoreați săpați sâcâiați roșeați risipeați rezolvați rezervați revoltați reveneați reușeați reuneați retrăgeați rețineați respingeați republicați reparați renunțați remarcați regulați refăceați redați răsuceați răspundeați răsculați răscoleați râdeați rădeați pușcați pupați protejați propagați pronunțați probați pricepeați prevedeați pretindeați presați prelungeați prelucrați pregăteați predați prădați potoleați plăteați plasați plângeați placați piereați pescuiați periați percepeați păzeați pătrați pășteați parcurgeați părăseați parați orientați omorați observați obligați obișnuiați nimiceați negați neașteptați mutați munceați muiați montați mobilați micșorați meritați mediați măritați mâniați locuiați lipeați linișteați lăudați judecați izolați iubeați învingeați învățați intrigați întrețineați întrerupeați întreprindeați întregeați întreceați interveneați interpretați întemeiați inspirați înșelați înmulțeați înlocuiați înlăturați îngrijeați îngăduiați înfățișați îndepărtați înconjurați includeați închipuiați încăpeați încălzeați înălțați împrumutați imprimați împrăștiați împodobeați împingeați imediați hrăneați hotărați grupați greați găureați gândeați formulați formatați foiați fluturați ființați figurați fierbeați fereați extindeați exportați exagerați eliberați echipați durați dovedeați doreați distribuiați disputați dispăreați difereați dezvăluiați dețineați desprindeați despărțeați desfășurați descompuneați depindeați depășeați demonstrați defineați declarați curbați curați cumpărați culegeați cucereați vărsați fermecați încărcați conservați confirmați confereați comportați completați comiteați combați combăteați colorați coincideați coborați coseați clădeați citeați cinsteați chemați cheltuiați câștigați căsătoreați cărați călcați căiați bucățeați boiereați biruiați băneați băgați automați ațineați atestați așteptați asociați înghițeați ascuțeați ascultați articulați armați aranjați apucați aprindeați apreciați anunțați angajați aminteați alungați alunecați alimentați alegați agitați afirmați afectați adoptați administrați adaptați acumulați acceptați absorbeați abați zoreați zgâriați zgâlțâiați zbuciumați zbârnâiați vopseați violați vesteați vertebrați verificați uzați ușurați urzicați urecheați trezeați tremurați traversați transpuneați trădați topeați tipăreați tânguiați tăbărați sustrăgeați suprimați suprapuneați sugerați succedați strâmbați storceați stârneați soseați sorbeați smulgeați slobozeați silicați sileați sforăiați sfințeați sfărâmați scuturați scormoneați săvârșeați satisfăceați salvați salutați săltați roteați rosteați roșcați rezistați restrângeați restituiați replicați reluați reglați refuzați recurgeați reconstituiați recomandați reclamați răsăreați răneați ramificați prosteați promovați proiectați profitați procurați proclamați preziceați presărați preoțeați preocupați preluați preferați predicați preconizați prăpădeați povesteați pluteați plictiseați pipăiați pedepseați pătați păpați pacificați păcăleați orchestrați noroiați netezeați neregulați nenoroceați necesitați mustrați murmurați murdăreați mulțumeați mormăiați mistuiați măturați mascați mariați mărgineați maniați manevrați mânecați lichidați liberați largați lansați lămureați justificați izbeați iveați înzestrați invitați inventați înveleați învăluiați întunecați întocmeați întingeați interziceați interesați întârziați insultați instruiați instituiați instalați inițiați îngustați îngrămădeați înghețați înghesuiați informați înfloreați înfigeați înfășurați îndurați îndrumați îndesați încurcați încrucișați încredințați încredeați încovoiați încingeați încântați încadrați înapoiați înaintați înăbușeați împrejurați importați împlineați implicați împleteați îmbătați ilustrați iertați identificați greșeați gravați grăbeați generați găteați fundați fulgerați frământați fotografiați fluierați ficați fericeați favorizați fărâmați exploatați excludeați evoluați evocați evitați enunțați elaborați dublați dobândeați discutați dirijați diminuați dezlănțuiați dezgustați deșteptați destăinuiați deșertați deprindeați depărtați denunțați delimitați delicați degradați deformați decideați decădeați datorați dăruiați rugați dansați dăinuiați cutremurați culcați cristalizați cotrobăiați păsați frecați corupeați corectați copiați convingeați controlați constrângeați constați constatați consolidați consimțeați consacrați conjugați confundați concepeați concentrați comprimați comparați colindați ciudați citați cifrați celebrați cedați căscați cântăreați călugăreați calmați calificați calculați călătoreați bruscați botezați bombăneați boiați bizuiați bășicați barați azvârleați axați avântați atașați astupați așterneați aspirați arestați apuneați aprobați aplecați apăsați anulați amețeați amenajați amăgeați alterați alergați albeați agățați adormeați adevărați aderați adăposteați adânceați acuzați activați accentuați abureați solicitați zvârleați zornăiați zgârceați zbenguiați zbați zbăteați vrăjeați vizitați vizați vinovați vibrați vegheați vătămați vârați vânturați valorați umileați uimeați turteați turbați trasați transferați transcriați trăncăneați torturați torceați țipați temperați taxați țârâiați suspendați sulfați suceați subliniați stropeați striveați străpungeați sondați smiorcăiați sminteați simbolizați sfătuiați semnalați seduceați secerați scuzați sculați scufundați scobeați scăldați sărutați sacrificați rostogoleați roiați rezumați rezemați restabileați respirați repartizați remorcați relevați relatați reînviați regretați reformați recoltați recitați rătăceați raportați răgeați răceați râcâiați răbdați purificați promiteați procedați pricinuiați prevesteați preveneați prețuiați prescriați precizați precipitați prăjeați prăbușeați porunceați popeați
Sus

Definiții din DEX:

ABONÁ, abonez, vb. I. Tranz. și refl. (Cu determinări introduse prin prep. „la”) A-și face un abonament. ♦ Refl. Fig. (Fam.) A veni în mod regulat undeva, a fi un obișnuit al casei. – Din fr. abonner.

ABONÁT, -Ă, abonați, -te, s. m. și f., adj. (Persoană) care beneficiază de un abonament. ♦ Fig. (Fam.) (Persoană) care vine în mod regulat undeva. – V. abona.

A ABON//Á ~éz tranz. A face să se aboneze. /<fr. abonner

A SE ABON//Á mă ~éz intranz. A-şi face un abonament. ~ la o revistă. /<fr. abonner

ABONÁ//T ~ţi m. Persoana care beneficiază de un abonament. /v. a abona

» mai multe definiții (dictionarroman.ro)
Sus

Sinonime:

ABONÁ vb. (înv.) a (se) prenumăra. (S-a ~ la un ziar.)

ABONÁT s., adj. 1. s. (înv.) prenumerant, subscribent. 2. adj. (înv.) prenumărat.

» mai multe sinonime (dictionardesinonime.ro)
Sus

Cuvinte vecine:

0.016s